Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28 - 2022. 05. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a 41. § (4) bekezdésének tekintetében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlantulajdonos, használó, aki nem gondoskodik:)

„a) az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület;”

(a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.)

2. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet

b) 22. §-a.

3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.