Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.27.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Települési támogatás nyújtható a köznevelési intézménybe járó gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként:]

„b) általános iskolában és középiskolában tanuló gyermek beiskolázási költségeinek enyhítésére, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 700%-át, gyermekekként 15.000.-Ft.”

2. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A születési támogatás összege gyermekenként 60.000.-Ft”

3. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetési támogatás mértéke 40.000.- Ft.”

4. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyek részére minimum 5.000.-Ft/hó, maximum 40.000.- Ft/hó.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.