Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 313 181 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 313 181 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 137 102 e Ft- ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 137 102 e Ft, ezen belül:

aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 53 424 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 35 000 e Ft.

ac) működési bevételek 11 178 e Ft.

ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.

ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.

af) működési célú átvett pénzeszközök 132 e Ft.

ag) előző évi pénzmaradványt 37 500 e Ft.

ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.

ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(3) A működési célú kiadásokat 137 102 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 137 102 e Ft, ezen belül:

aa) személyi juttatások kiadásait 33 129 e Ft.

ab) munkaadót terhelő járulékokat 5 173 e Ft.

ac) dologi kiadásokat 70 293 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 550 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadásokat 18 925 e Ft.

af) általános tartalékot 2 066 e Ft.

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 967 e Ft.

b) önként vállat feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) általános tartalékát 2 066 ezer Ft összegben”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetési bevétele
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

36 626

36 626

36626

36626

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 530

9 530

9530

9530

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 007

3 007

3007

3007

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

49 163

0

0

49 163

49163

0

0

49163

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 860

1 860

4261

4261

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

51 023

0

0

51 023

53424

0

0

53424

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

117 975

117 975

117975

117975

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

117 975

0

0

117 975

117975

0

0

117975

Vagyoni tipusú adók

B34

22 000

22 000

22000

22000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

10000

10000

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000

3 000

3000

3000

Közhatalmi bevételek

B3

35 000

0

0

35 000

35000

0

0

35000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 950

1 950

1950

1950

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

9 078

9 078

9078

9078

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

110

110

Működési bevételek

B4

11 178

0

0

11 178

11178

0

0

11178

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

215 176

0

0

215 176

217577

0

0

266740

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

95 604

95 604

95604

95604

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

95 604

0

0

95 604

95604

0

0

95604

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

95 604

0

0

95 604

95604

0

0

95604

Finanszírozási bevételek

B8

95 604

95 604

95604

95604

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

310 780

0

0

310 780

313 181

0

0

313 181

2. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetési kiadása
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

29 185

29 185

33129

33129

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 582

4 582

5173

5173

Dologi kiadások

K3

70 293

70 293

70293

70293

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

5550

5550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 645

12 645

12645

12645

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 780

3 780

3780

3780

Elvonások és befizetések

K502

2 500

2 500

2 500

2500

Tartalékok

K513

4 200

4 200

2 066

2066

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 125

0

23 125

20991

20991

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

67 757

67 757

67757

67757

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

18 251

18 251

18251

18251

Beruházások

K6

86 008

0

86 008

86008

86008

Ingatlanok felújítása

K71

70 921

70 921

70921

70921

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

19 149

19 149

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

19149

19149

Felújítások

K7

90 070

0

90 070

90070

90070

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

308 813

308 813

311214

311214

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 967

1 967

1967

1967

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

1967

1967

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

310 780

0

310 780

313 181

0

313 181

3. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

36 626

36 626

36626

36626

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 530

9 530

9530

9530

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 007

3 007

3007

3007

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

49 163

0

0

49 163

49163

0

0

49163

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 860

1 860

4261

4261

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

51 023

0

0

51 023

53424

0

0

53424

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

117 975

117 975

117975

117975

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

117 975

0

0

117 975

117975

0

0

117975

Vagyoni tipusú adók

B34

22 000

22 000

22000

22000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

10000

10000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000

3 000

3000

3000

Közhatalmi bevételek

B3

35 000

0

0

35 000

35000

0

0

35000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 950

1 950

1950

1950

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

9 078

9 078

9078

9078

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

110

110

Működési bevételek

B4

11 178

0

0

11 178

11178

0

0

11178

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

215176

0

0

215176

217577

0

0

217577

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

95 604

95 604

95604

95604

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

95 604

0

0

95 604

95604

0

0

95604

Áht.belüli megelőlegezés

B814

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

95 604

0

0

95 604

95604

0

0

95604

Finanszírozási bevételek

B8

95 604

95 604

95604

95604

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

310780

0

0

310780

313181

0

0

313181

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

29 185

0

0

29 185

33129

0

0

33129

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 582

0

0

4 582

5173

0

0

5173

Dologi kiadások

K3

70 293

0

0

70 293

70293

0

0

70293

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

5550

0

0

5550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 645

12 645

12645

12645

Elvonások és befizetések

K502

2 500

2 500

2500

2500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 780

3 780

3780

3780

Tartalékok

K513

4 200

4 200

2 066

2066

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 125

0

0

23 125

20991

0

0

20991

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

67 757

67 757

67757

67757

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

18 251

18 251

18251

18251

Beruházások

K6

86 008

0

0

86 008

86008

0

0

86008

Ingatlanok felújítása

K71

70 921

70 921

70921

70921

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

19 149

19 149

19149

19149

K7

90 070

0

0

90 070

90070

0

0

90070

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

308813

0

0

308813

311214

0

0

311214

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 967

0

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 967

0

0

1 967

1967

0

0

1967

Finanszírozási kiadások

K9

1 967

0

0

1 967

1967

0

0

1967

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

310780

0

0

310780

313181

0

0

313181

4. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

49 163

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

4 261

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

117 975

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

35 000

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

11 178

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

217 577

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

37 500

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

58 104

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

95 604

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

313 181

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

137 102

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

176 079

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

313 181

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

33 129

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 173

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

70 293

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

20 991

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

86 008

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

90 070

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

311 214

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 967

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

313 181

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

137 102

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

176 079

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

313 181

148 800

142 000

143 500

5. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

(adatok ezer forintban)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Pénzforgalmi bevételek

215 176

217 577

Pénzforgalmi kiadások

306 580

311 115

Működési célú

97 201

99 602

Működési célú

130 502

135 037

Működési c.támogatás B1

51 023

53 424

Személyi jellegű kiadások

K1

29 185

33 129

Működési célú bevétel B4

11 178

11 178

Szoc.hozzájárulási adó

K2

4 582

5 173

Közhatalmi bevételek B3

35 000

35 000

Dologi kiadások

K3

70 293

70 293

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

Működési célú tám.

K5

18 925

18 925

Áht.belüli megelőlegezés

K9

1 967

1 967

Felhalmozási célú

117 975

117 975

Felhalmozási célú

176 078

176 078

Intézményi beruházások

K6

86 008

86 008

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

Felújítások

K7

90 070

90 070

Felhalmozási célú támogatások B2

117 975

117 975

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

95 604

95 604

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 200

2 066

Működési célú pénzmaradvány B813

37 500

37 500

Működési célú tartalékok

4 200

2 066

Felhalmozási célú pénzm. B813

58 104

58 104

Általános és céltartalék

K513

4 200

2 066

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

310 780

313 181

KIADÁSOK ÖSSZESEN

310 780

313 181

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

310 780

313 181

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

310 780

313 181

Működési célú bevételek összesen

134 702

137 102

Működési célú kiadások összesen

134 702

137 103

Felhalmozási célú bevételek összesen

176 078

176 079

Felhalmozási célú kiadások összesen

176 078

176 078

310 780

313 181

310 780

313 181

6. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának tartalékok előirányzata
ezer Ft

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

4200

4200

2066

2066

0

0

0

összesen

4200

4200

2066

2066

7. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4262

51023

53424

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

51240

0

66735

0

0

117975

117975

Közhatalmi bevételek

2779

2779

3500

3500

2779

2779

2779

2779

2987

2779

2779

2781

35000

Működési bevételek

500

1500

1200

1178

850

850

850

850

850

850

850

850

11178

11178

Hitel,kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

95604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95604

95604

Bevételek összesen:

7530

8530

104555

8929

7880

7880

7880

59120

8088

74615

7880

7893

310780

278181

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2433

29185

33129

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

391

4582

5173

Dologi kiadások

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5866

70293

70293

Ellátottak pénzbeli juttatásai

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

460

460

5550

5550

Egyéb műk. célú kiad.

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1578

18925

18925

Beruházások

0

0

0

0

20000

45000

0

20200

0

808

0

0

86008

86008

Felújítások

0

0

0

0

20000

0

0

0

0

0

70070

0

90070

90070

Tartalék

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4200

2066

Áht.belüli megelőlegezés

1967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1967

1967

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

16877

10710

10710

10710

50710

55710

10710

30910

10710

11518

80777

10728

310780

313181