Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2024. 04. 30

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

2023.06.01.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. Mátészalka Város Önkormányzata által biztosított ellátások

1. § Az időskorúak nappali ellátását Mátészalka Város Önkormányzata a Szatmári Református Egyházmegyével kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

2. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által biztosított ellátások

2. § A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (a továbbiakban: Intézmény) az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:

a) szociális alapszolgáltatások keretében: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása,

b) szakosított ellátások keretében: hajléktalan személyek átmeneti szállása.

3. Étkeztetés

3. § (1) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészben – nem tud gondoskodni.

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § (5) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülőket.

(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(5) Rászorulónak kell tekinteni a hajléktalan személyt.

(6) A jogosultsági feltételt

a) a rendszeres pénzellátást megállapító határozattal, vagy

b) a tartós betegséget, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos, szakorvos vagy kezelőorvos által kiadott igazolással szükséges igazolni.

(7) Az étkeztetés ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe

(8) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles az eljárást biztosítani természeti katasztrófa esetén. Ilyen esetben az étkeztetés „népkonyhai jelleggel” működik, a szolgáltatás nyújtása ingyenes.

4. Házi segítségnyújtás

4. § A házi segítségnyújtás ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Nyírmeggyes, Kocsord, Nyírcsaholy, Nagydobos és Szamoskér települések közigazgatási területe.

5. Családsegítés

5. § (1) Az ellátási területhez tartozó önkormányzatok a családsegítés jogszabályban meghatározott feladatait az Intézmény keretén belül működő Család és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítják.

(2) A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Nagydobos, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Ópályi és Papos települések közigazgatási területe.

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

6. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe: Mátészalka, Kocsord, Szamoskér, Jármi, Ópályi, Nagydobos, Nyírcsaholy és Nyírmeggyes települések közigazgatási területe.

7. Közösségi ellátások

7. § A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe.

8. Támogató Szolgáltatás

8. § A támogató szolgáltatás ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe.

9. Fogyatékos személyek nappali ellátása

9. § (1) A fogyatékos személyek nappali ellátása a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(2) Az Intézmény a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító telephelyén fejlesztő foglalkoztatást is biztosít.

(3) A fogyatékos személyek nappali intézményének heti öt napos nyitvatartási rendje: hétfő-csütörtök: 730- 1600, péntek: 730-1330.

(4) A fogyatékos személyek nappali intézményének az ellátási területe: Mátészalka, Nagyecsed, Fábiánháza Jármi, Kocsord, Mérk, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Tiborszállás, Kántorjánosi, Papos, Nagydobos, Ópályi és Győrtelek települések közigazgatási területe.

10. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

10. § (1) A hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyeknek biztosít lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt, szociális munkát.

(2) A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe.

11. Eljárási rendelkezések

11. § (1) A személyes gondoskodás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, tagintézmény, vagy szakmai egység vezetőjénél szóban vagy írásban kell kérelmezni. Szóbeli kérelem esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott nyomtatványokat, igazolásokat.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.

(4) Az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével kötendő megállapodás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltakon túl tartalmazza

a) a térítési díj fizetésére kötelezett adatait, ha nem az ellátott fizeti meg a térítési díjat,

b) az intézmény és az ellátott jogait és kötelezettségeit,

c) a jogorvoslat, panaszkezelés módját,

d) az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteit és módját.

(5) Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló döntést vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság soron következő ülésén határozattal dönt az ellátás iránti kérelemről. A Bizottság határozata ellen Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni.

(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetésre kerül, amennyiben az ellátott

a) lakóhelyéül szolgáló, ellátási területhez tartozó település kilép az adott feladatellátásból, a kilépés napjával. Az igénybe vevőt a kilépés napját megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatni kell az ellátás megszüntetésének időpontjáról.

b) a szolgáltatás ellátási területén kívül lakó-, vagy tartózkodási helyet létesít, az ellátott bejelentésében meghatározott nappal.

(8) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles biztosítani annak a személynek az ellátását, akinek a késedelem egészségét, életét, testi épségét veszélyezteti.

(9) Az intézményvezető kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást, ha az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított eljárást igényel.

12. Térítési díj

12. § (1) Az intézmény által nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyek mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A térítési díjat elsősorban az ellátást igénybe vevő jogosultnak, vagy törvényes képviselőjének kell megfizetnie. Tartási kötelezettség esetén a térítési díjat a tartásra köteles és képes személynek kell megfizetnie.

(2) Az egyes szociális ellátások személyi térítési díját a 2. melléklet figyelembevételével az intézmény vezetője állapítja meg.

(3) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri a térítési díj megállapításáról szóló értesítés átvételét követő 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsághoz fordulhat.

(4) A kérelmet, az azt megalapozó bizonyító iratokkal együtt a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Vezetőjéhez kell benyújtani, aki ezt írásos véleményével együtt 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz továbbítja. A Bizottság soron következő ülésén határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A Bizottság határozata ellen Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni.

(5) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

13. Szociálpolitikai kerekasztal

13. § (1) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás szociálpolitikai kerekasztalt működtet.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselőin túl

a) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala képviselője

b) a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények képviselője.

14. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

15. §1

1. melléklet az 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja

A

B

1

Szociális ellátások

Intézményi térítési díj

2

Étkezés kiszállítás nélkül

800 Ft/fő/nap

3

Étkezés kiszállítással

950 Ft/fő/nap

4

Házi segítségnyújtás Mátészalka

320 Ft/óra

5

Házi segítségnyújtás Kocsord

300 Ft/óra

6 2

Házi segítségnyújtás Nyírcsaholy

240 Ft/óra

7 3

Házi segítségnyújtás Nyírmeggyes

150 Ft/óra

8

Támogató szolgáltatás - személyi segítés szolgáltatás- szociálisan rászorult igénybe vevő esetén

200 Ft/óra

9

Támogató szolgáltatás - szállítás szolgáltatás városon belül - szociálisan rászorult igénybe vevő esetén

100 Ft/km

10

Támogató szolgáltatás - szállítás szolgáltatás városon kívül - szociálisan rászorult igénybe vevő esetén

40 Ft/km

11

Támogató szolgáltatás - személyi segítés szolgáltatás- szociálisan nem rászorult igénybe vevő esetén

1.000 Ft/óra

12

Támogató szolgáltatás - szállítás szolgáltatás - szociálisan nem rászorult igénybe vevő esetén

350 Ft/km

13

Nappali ellátás - csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén

50 Ft/nap

14

Nappali ellátás - napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe vevők esetén

nappali ellátás és étkeztetés 1.100 Ft/nap

15

melyből nappali ellátás 70 Ft/nap

16

melyből étkezés napi összege 1.030 Ft/adag

17

az étkezés napi összegéből tízórai 160 Ft/adag

18

az étkezés napi összegéből ebéd 700 Ft/adag

19

az étkezés napi összegéből uzsonna 170 Ft/adag

20

Hajléktalan személyek átmeneti szállás

425 Ft/nap

21

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorult igénybe vevő esetén

0 Ft/nap/készülék

22

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan nem rászorult igénybe vevő esetén

40 Ft/nap/készülék

2. melléklet az 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetés és a hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatások díjkedvezményei

1. Szociális szolgáltatás

A

B

1

A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme

Fizetendő intézményi térítési díj az intézményi térítési díj %-ában

2

0 Ft - 30.900 Ft

20 %

3

30.901 Ft - 36.900 Ft

40 %

4

36.901 Ft - 48.900 Ft

60 %

5

48.901 Ft - 66.900 Ft

80 %

2. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

A

B

1

A szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelme alapján

Fizetendő intézményi térítési díj

2

0 Ft - 28.500 Ft

325 Ft/nap

1

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.