Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15 15:00

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését

a) 4 714 428 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 9 990 372 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 1 166 603 ezer Ft működési,

cb) - 4 109 341 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 5 062 219 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

a) a költségvetési felhalmozási kiadást 4 268 648 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 4 247 148 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 17 500 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,

b) a költségvetési felhalmozási bevételt 159 307 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési működési kiadást 5 721 724 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 536 882 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 184 257 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 954 015 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 610 935 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 777 457 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 611 178 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 20 000 ezer Ft-ban,

d) a költségvetési működési bevételt 4 555 121 ezer Ft-ban,

e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 3 480 525 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási működési kiadást 55 795 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási működési bevételt 1 851 214 ezer Ft-ban

h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 főben

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A 2. § (3) bekezdés h) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § Az intézmények 2024. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

19. § (1) Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024. évre 71 559 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2024. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése tartalmazza.

20. § (1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 6 000 e Ft. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 e Ft.

(2) A sport támogatására fordítható tárgyévi összeg – Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés alkalmazása során – 50 000 e Ft.

21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

24. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

A

B

C

1

BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi tervezett

2

Önkormányzatok támogatásai

1 383 878

1 634 436

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

726 957

318 802

4

Közhatalmi bevételek

1 626 000

2 134 500

5

Működési bevételek

394 326

467 383

6

Átvett pénzeszközök

7

1. Működési célú költségvetési bevételek

4 131 161

4 555 121

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 709 911

9 058

9

Felhalmozási bevételek

152 399

138 249

10

Átvett pénzeszközök

12 000

12 000

11

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 874 310

159 307

12

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

6 005 471

4 714 428

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 623 495

5 062 219

14

Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.

4 500 000

15

Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére

280 408

269 520

16

Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére

239 389

17

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 643 292

5 331 739

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

14 648 763

10 046 167

19

KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi tervezett

20

Személyi juttatások

1 268 510

1 536 882

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149 711

184 257

22

Dologi kiadások

1 895 737

1 954 015

23

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 000

27 000

24

Elvonások és befizetések

426 350

610 935

25

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

587 043

777 457

26

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

527 454

611 178

27

Tartalékok

15 000

20 000

28

3. Működési célú költségvetési kiadások

4 896 805

5 721 724

29

Beruházások

5 143 150

4 247 148

30

Felújítások

31

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

10 490

17 500

32

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

4 000

33

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

5 157 640

4 268 648

34

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 054 445

9 990 372

35

Finanszírozási előleg visszafizetése

48 127

55 795

36

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

46 191

37

Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4 500 000

38

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 594 318

55 795

39

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

14 648 763

10 046 167

40

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-4 048 974

-5 275 944

41

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

4 048 974

5 275 944

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

1

Megnevezés
(adatok
ezer Ft-ban)

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalmozási
célú bevételek

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Iranyítószervi támogatás

Bevételek
összesen

Önkormányzatok
támogatásai

Egyéb
támogatások
bevételei
államháztartáson
belülről

Önkormányzatok
támogatásai

Egyéb
támogatások
bevételei
államháztartáson
belülről

Működési
célú

Felhalmozási célú

Maradvány
igénybevétele

Egyéb
finanszírozási bevételek

2023. évi
eredeti

2024. évi
terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi
terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024.
évi terv

2

Négy Évszak
Óvoda

27 967

28 469

1 054

259

526 172

626 161

555 193

654 889

3

Képes Géza
Városi
Könyvtár

940

940

670

173

58 580

71 234

60 190

72 347

4

Szatmári
Múzeum

1 995

2 589

9 497

661

47 869

53 062

59 361

56 312

5

Intézmények
összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 902

31 998

0

0

0

0

0

0

11 221

1 093

0

0

632 621

750 457

674 744

783 548

6

Polgármesteri
Hivatal

4 068

2 236

2 478

9 096

3 932

745 913

860 082

757 245

870 560

7

Költségvetési
szervek
összesen:

0

0

0

4 068

0

0

0

0

0

0

33 138

34 476

0

0

0

0

0

0

20 317

5 025

0

0

1 378 534

1 610 539

1 431 989

1 654 108

8

Irányítószervi
támogatás

-1 378 534

-1 610 539

-1 378 534

-1 610 539

9

Önkormányzat

1 383 878

1 634 436

726 957

314 734

1 709 911

9 058

1 626 000

2 134 500

361 188

432 907

152 399

138 249

12 000

12 000

3 603 178

5 057 194

5 019 797

269 520

14 595 308

10 002 598

10

Mátészalka
Város
Önkormányzata
összesen:

1 383 878

1 634 436

726 957

318 802

0

0

1 709 911

9 058

1 626 000

2 134 500

394 326

467 383

152 399

138 249

0

0

12 000

12 000

3 623 495

5 062 219

5 019 797

269 520

0

0

14 648 763

10 046 167

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett állami támogatásáról

A

B

C

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2

Települési önkormányzatok működésének támogatása

356 325 191

389 646 713

3

Óvodaműködtetési támogatás

49 183 000

65 157 372

4

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

199 714 043

290 751 000

5

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

97 262 000

115 896 000

6

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

47 424 000

53 144 800

7

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

82 506 260

91 795 230

8

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

43 186 911

47 433 728

9

Szociális étkeztetés támogatása

4 537 770

7 213 100

10

Személyi gondozás támogatása

43 984 080

54 048 390

11

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

13 407 210

15 249 730

12

Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása

14 070 060

16 315 300

13

Támogató szolgáltatás

14 899 300

16 145 300

14

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

12 641 200

13 436 000

15

Bölcsőde támogatása

133 420 300

184 222 000

16

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

161 118 782

198 811 520

17

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 377 690

1 319 550

18

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása

36 284 777

35 507 585

19

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

18 000 000

20

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

19 972 405

20 342 405

21

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 349 314 979

1 634 435 723

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

A

B

C

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

1 416

9 058

3

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása

179 590

4

Külterületi helyi közutak projekt támogatása

127 666

5

Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása

384 060

6

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása

18 923

7

Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása

451 490

8

Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása

246 458

9

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása

150 154

10

Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása

150 154

11

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

1 709 911

9 058

12

Ingatlanok értékesítése

152 399

138 249

13

Felhalmozási bevételek összesen

152 399

138 249

14

Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése

2 000

2 000

15

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése

10 000

10 000

16

Átvett pénzeszközök összesen

12 000

12 000

17

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 874 310

159 307

18

Maradvány igénybevétele

2 430 754

3 211 005

19

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére

280 408

269 520

20

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére

239 389

21

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

2 950 551

3 480 525

22

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 824 861

3 639 832

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és
befizetések

Egyéb támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi
terv

2

Négy Évszak Óvoda

311 633

384 504

38 995

50 366

204 131

219 819

3

Képes Géza Városi Könyvtár

42 597

49 714

5 352

6 448

8 241

12 035

4

Szatmári Múzeum

34 077

37 504

4 276

4 989

20 808

13 369

5

Intézmények összesen:

388 307

471 722

48 623

61 803

233 180

245 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Polgármesteri Hivatal

522 133

626 768

72 944

89 992

135 345

136 000

1 053

7

Költségvetési szervek összesen:

910 440

1 098 490

121 567

151 795

368 525

381 223

0

0

0

0

1 053

0

0

0

0

0

8

Önkormányzat

358 070

438 392

28 144

32 462

1 527 212

1 572 792

27 000

27 000

426 350

610 935

585 990

777 457

527 454

611 178

15 000

20 000

9

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 268 510

1 536 882

149 711

184 257

1 895 737

1 954 015

27 000

27 000

426 350

610 935

587 043

777 457

527 454

611 178

15 000

20 000

10

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási
kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások
államháztartáson belülre

Egyéb támogatások
államháztartáson
kívülre

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

2023. évi eredeti

2024. évi terv

11

Négy Évszak Óvoda

434

200

555 193

654 889

12

Képes Géza Városi Könyvtár

4 000

4 150

60 190

72 347

13

Szatmári Múzeum

200

450

59 361

56 312

14

Intézmények összesen:

4 634

4 800

0

0

0

0

0

0

0

0

674 744

783 548

15

Polgármesteri Hivatal

25 770

17 800

757 245

870 560

16

Költségvetési szervek összesen:

30 404

22 600

0

0

0

0

0

0

0

0

1 431 989

1 654 108

17

Önkormányzat

5 112 746

4 224 548

10 490

17 500

4 000

4 000

4 594 318

55 795

13 216 774

8 392 059

18

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

5 143 150

4 247 148

0

0

10 490

17 500

4 000

4 000

4 594 318

55 795

14 648 763

10 046 167

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

A

B

C

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

81 934

97 978

3

Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai

46 500

4

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai

179 590

186 728

5

Temető bővítés

30 000

30 000

6

Településrendezési terv módosítása

8 972

1 795

7

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

1 416

9 058

8

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

88 900

9

Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból)

130 077

154 950

10

Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása

20 001

20 001

11

Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem

150 154

140 154

12

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

150 154

140 154

13

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

477 912

398 714

14

Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása

12 700

721

15

Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció

10 000

16

Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése

40 000

20 000

17

Belvárosi piac megújítása projekt

748 889

18

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

1 196 157

1 147 667

19

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

94 117

96 657

20

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

384 060

384 060

21

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai

18 923

18 923

22

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

471 740

471 740

23

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

257 902

257 902

24

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

280 408

269 520

25

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

18 034

27 556

26

Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések

1 000

4 000

27

Közterületi, nyilvános WC felújítása

10 000

28

Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása

15 000

50 000

29

Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

16 020

30

Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése

5 000

40 000

31

Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása

2 032

32

Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre

12 000

33

3355/5és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele

49 270

34

Szatmári Múzeum épületének felújítási terve

20 000

35

Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása

35 000

36

B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása

40 000

37

Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban

10 000

38

Beruházási tartalék

185 154

70 000

39

Intézmények egyéb kiadásai

30 404

22 600

40

Beruházások összesen

5 143 150

4 247 148

41

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

10 481

42

Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

9

43

Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése

17 500

44

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

10 490

17 500

45

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

2 000

46

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

2 000

47

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

4 000

4 000

48

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

5 157 640

4 268 648

49

Fejlesztési célú hitel törlesztése

46 191

50

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

46 191

0

51

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 203 831

4 268 648

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásainak előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2

Zöldterület kezelés

6 150

6 000

114 000

120 000

120 150

126 000

3

Közutak fenntartása

16 500

16 500

52 000

78 000

68 500

94 500

4

Közvilágítás

135 000

90 000

135 000

90 000

5

Helyi közforgalmú közlekedés

21 025

22 500

21 025

22 500

6

Közfoglalkoztatás

270 883

339 442

17 867

22 236

42 845

31 971

331 595

393 649

7

Településvízellátás

1 000

4 500

1 000

4 500

8

Csapadékvíz elvezetés

12 500

22 500

12 500

22 500

9

Köztemető fenntartása

20 000

28 300

20 000

28 300

10

Városi Piac működtetése

6 000

6 000

6 000

6 000

11

Szalkai Ház működtetése

3 000

3 000

3 000

3 000

12

Településtisztaság

5 500

5 500

30 500

40 000

36 000

45 500

13

Állategészségügy

3 500

4 500

4 750

7 200

8 250

11 700

14

Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése

2 139

2 139

0

15

Városgazdálkodás

8 962

9 350

921

1 450

310 104

411 968

41 000

31 000

360 987

453 768

16

Gyermekétkeztetési feladatok

255 010

268 865

255 010

268 865

17

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 500

3 500

66 384

70 000

68 884

73 500

18

Városi rendezvények és kommunikáció

5 000

2 500

86 287

103 905

10 700

12 000

101 987

118 405

19

Önkormányzati jogalkotás

48 846

54 777

6 195

6 970

200

200

55 241

61 947

20

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

2 975

2 975

0

21

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

13 182

6 044

13 182

6 044

22

Belvárosi piac megújítása projekt

34 314

34 314

0

23

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt

281

281

0

24

Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)

18 305

3 683

18 305

3 683

25

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt

43 195

44 951

43 195

44 951

26

Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt

43 195

44 940

43 195

44 940

27

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

40 795

119 993

40 795

119 993

28

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

58 770

45 310

58 770

45 310

29

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

8 224

2 619

8 224

2 619

30

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

101 027

101 027

101 027

101 027

31

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása

23 696

32 323

3 081

1 806

80 093

54 747

106 870

88 876

32

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt

43 320

43 320

43 320

43 320

33

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt

23 817

23 249

23 817

23 249

34

Közös értékek, közösségi élmények projekt

683

80

111

874

0

35

Főtér rekonstrukció

52 987

52 987

0

36

Időskorúak támogatása

28 000

70 000

28 000

70 000

37

Kárpátaljai segély keret

2 000

2 000

2 000

2 000

38

Fejlesztési célú hitelek kamatai

10 000

10 000

10 000

10 000

39

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

11 000

7 000

11 000

40

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

30 000

20 000

30 000

20 000

41

Önkormányzati kiadások összesen

358 070

438 392

28 144

32 462

1 527 212

1 572 792

362 973

418 000

2 276 399

2 461 646

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

A

B

C

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi tervezett

2

Települési támogatások

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

12 000

10 000

3

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

1 000

1 000

4

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

1 000

1 000

5

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

1 000

1 000

6

Rendkívüli települési támogatás

8 000

8 500

7

Lakbértámogatás

500

1 000

8

Köztemetés

3 500

4 500

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

27 000

27 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2024. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

Összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi terv

2

Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

106 836

129 533

106 836

129 533

3

Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.

362 973

418 000

362 973

418 000

4

Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.

576 674

766 217

576 674

766 217

5

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

576 674

766 217

469 809

547 533

1 046 483

1 313 750

6

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

7

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

6 000

6 000

6 000

6 000

8

Civil szervezetek támogatása

4 000

5 000

4 000

5 000

9

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

200

200

200

200

10

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

200

200

200

200

11

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

200

200

12

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

200

200

13

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 803

2 130

1 803

2 130

14

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

200

200

15

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

200

200

200

200

16

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

200

200

200

200

17

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

45

45

18

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.

1 623

3 210

1 623

3 210

19

Sporttámogatás

45 000

50 000

45 000

50 000

20

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

750

900

750

900

21

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

5 000

5 000

22

Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

140

140

23

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

9 316

11 240

57 645

63 645

66 961

74 885

24

ÖSSZESEN:

585 990

777 457

527 454

611 178

1 113 444

1 388 635

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszám-előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Megnevezés (adatok főben)

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Közszolgálati jogviszony

Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.

Választott tisztségviselők

ÖSSZESEN

Pedagógus

Dajka

Nevelési munkát közvetlenül segítő

Ügyviteli fizikai

I. besorolási osztály

II. besorolási osztály

Közszolgálati ügykezelők

2

Négy Évszak Óvoda

34,5

16,0

5,0

1,0

1,0

57,5

3

Képes Géza Városi Könyvtár

6,0

6,0

4

Szatmári Múzeum

8,5

8,5

5

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

34,5

16,0

5,0

1,0

15,5

72,0

6

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

54,0

16,0

5,0

4,0

79,0

7

Mátészalka Város Önkormányzata

2,0

2,0

8

Közfoglalkoztatás

174,0

174,0

9

MINDÖSSZESEN:

34,5

16,0

5,0

1,0

54,0

16,0

5,0

193,5

2,0

327,0

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

196 132

130 755

130 755

130 754

130 755

130 755

130 755

130 755

130 755

130 755

130 755

130 755

1 634 436

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)

3 821

29 788

29 788

33 239

29 788

36 536

33 239

29 788

29 788

33 239

29 788

318 802

4

Közhatalmi bevételek

5 000

50 000

300 000

150 000

350 000

150 000

150 000

200 000

200 000

150 000

175 000

254 500

2 134 500

5

Működési bevételek

32 383

40 000

40 000

50 000

50 000

50 000

20 000

20 000

40 000

40 000

40 000

45 000

467 383

6

Átvett pénzeszközök (működési célra)

0

7

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

0

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)

4 529

4 529

9 058

9

Felhalmozási bevételek

41

12 192

41

1 642

56 041

42

8 041

20 042

41

40 042

42

42

138 249

10

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

166

167

166

167

166

167

166

167

167

167

167

10 167

12 000

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)

233 515

224 576

500 543

360 542

563 994

360 543

337 291

383 994

400 543

350 543

378 994

460 043

4 555 121

12

Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.)

207

12 359

4 736

1 809

56 207

209

8 207

20 209

4 737

40 209

209

10 209

159 307

13

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)

233 722

236 935

505 279

362 351

620 201

360 752

345 498

404 203

405 280

390 752

379 203

470 252

4 714 428

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

421 851

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 851

421 852

421 852

421 852

5 062 219

15

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek felvétele

20 000

30 000

30 000

30 000

29 520

30 000

20 000

30 000

20 000

30 000

269 520

16

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.)

421 851

421 852

441 851

451 852

451 851

451 852

451 371

451 852

441 851

451 852

441 852

451 852

5 331 739

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.)

655 573

658 787

947 130

814 203

1 072 052

812 604

796 869

856 055

847 131

842 604

821 055

922 104

10 046 167

18

Személyi juttatások

97 577

116 683

145 789

116 683

116 683

126 683

116 683

116 683

116 683

116 683

116 683

233 369

1 536 882

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 000

13 000

17 000

13 000

13 000

14 395

13 000

13 000

14 524

14 000

14 000

30 338

184 257

20

Dologi kiadások

150 000

200 000

200 000

20 000

200 000

150 000

100 000

170 000

150 000

200 000

200 000

214 015

1 954 015

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

27 000

22

Elvonások és befizetések

50 828

50 828

50 828

50 828

50 828

51 327

50 828

50 828

50 828

50 828

50 828

51 328

610 935

23

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

64 916

63 852

67 061

63 852

63 851

64 752

68 851

63 852

64 916

63 852

63 851

63 851

777 457

24

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

38 889

49 546

52 546

51 244

56 244

51 244

51 244

52 244

51 244

52 244

52 244

52 245

611 178

25

Tartalékok

20 000

20 000

26

Beruházások

5 000

25 000

350 000

650 000

600 000

550 000

450 000

250 000

350 000

450 000

300 000

267 148

4 247 148

27

Felújítások

0

28

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

17 500

17 500

29

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

30

Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.)

424 460

521 159

885 474

967 857

1 102 856

1 010 651

852 856

718 857

800 445

949 857

799 856

934 544

5 721 724

31

Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.)

5 000

42 500

351 000

650 000

600 000

551 000

450 000

251 000

350 000

450 000

301 000

267 148

4 268 648

32

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)

429 460

563 659

1 236 474

1 617 857

1 702 856

1 561 651

1 302 856

969 857

1 150 445

1 399 857

1 100 856

1 201 692

9 990 372

33

Finanszírozási előleg visszafizetése

55 795

55 795

34

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.)

55 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 795

35

KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.)

485 255

563 659

1 236 474

1 617 857

1 702 856

1 561 651

1 302 856

969 857

1 150 445

1 399 857

1 100 856

1 201 692

10 046 167

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata által 2024. évre tervezett közvetett támogatásokról

A

B

1

Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28. §-a szerinti részletezésben

2024. évi terv (adatok Ft-ban)

2

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 042 000

3

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján

40 000

4

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján

2 002 000

5

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

6

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

7

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

8

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

9

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

75 000 000

10

70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján

3 750 000

11

13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján

1 250 000

12

Időskorúak támogatása

70 000 000

13

Összesen:

77 042 000

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéséről 2024-2031 években

A

B

1

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2024. év (adatok ezer Ft-ban)

2

Helyi adóból származó bevétel

2 125 000

3

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

77 148

4

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

138 249

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

9 500

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevételek összesen:

2 349 897

9

C

D

E

F

G

H

I

J

K

10

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

11

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése

10 000

45 534

44 472

43 410

42 360

41 287

40 225

39 170

12

Összes kötelezettség:

10 000

45 534

44 472

43 410

42 360

41 287

40 225

39 170

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A

B

C

D

E

1

BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)

2024. évi tervezett

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

2

Önkormányzatok támogatásai

1 634 436

1 588 539

45 897

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

318 802

304 998

13 804

4

Közhatalmi bevételek

2 134 500

1 848 810

220 172

65 518

5

Működési bevételek

467 383

466 883

500

6

Átvett pénzeszközök

7

1. Működési célú költségvetési bevételek

4 555 121

4 209 230

279 873

66 018

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 058

9 058

9

Felhalmozási bevételek

138 249

138 249

10

Átvett pénzeszközök

12 000

11 500

500

11

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

159 307

158 807

500

0

12

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 714 428

4 368 037

280 373

66 018

13

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

269 520

269 520

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 062 219

5 062 219

15

Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.

16

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 331 739

5 331 739

0

0

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

10 046 167

9 699 776

280 373

66 018

18

KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

2024. évi tervezett

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

19

Személyi juttatások

1 536 882

1 486 054

2 500

48 328

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

184 257

177 757

6 500

21

Dologi kiadások

1 954 015

1 838 920

103 905

11 190

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 000

27 000

23

Elvonások és befizetések

610 935

610 935

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

777 457

683 134

94 323

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

611 178

535 533

75 645

26

Tartalékok

20 000

20 000

27

3. Működési célú költségvetési kiadások

5 721 724

5 379 333

276 373

66 018

28

Beruházások

4 247 148

4 247 148

29

Felújítások

30

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

17 500

17 500

31

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

4 000

32

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

4 268 648

4 264 648

4 000

0

33

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

9 990 372

9 643 981

280 373

66 018

34

Finanszírozási előleg visszafizetése

55 795

55 795

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

36

Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása

37

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 795

55 795

0

0

38

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

10 046 167

9 699 776

280 373

66 018

39

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-5 275 944

-5 275 944

0

0

40

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

5 275 944

5 275 944

0

0

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

A

B

C

D

E

1

Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési évet megelőző kiadás

Kiadási előirányzatok

2024

2025

2026

2

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

2 032

105 000

87 772

3

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

5 916

260 000

258 707

4

Belterületi utak felújítása saját forrásból

30 353

158 633

5

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

9 895

40 000

60 000

85 105

6

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

9 906

50 000

70 000

65 094

7

Zöld Mátészalka projekt

74 775

400 000

792 977

8

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

4 462

40 000

59 276

9

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt

2 413

150 000

150 000

185 087

10

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt

19 645

45 000

45 000

17 799

11

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

2 413

150 000

150 000

215 060

12

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

2 413

80 000

80 000

121 151

13

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

27 569

97 978

50 800

50 800

14

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

2 000

2 000

15

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

2 000

2 000

16

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

396 312

418 000

400 000

400 000

17

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési
támogatás

115 836

129 533

125 000

125 000

18

Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás
részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

162 624

238 983

210 000

210 000

19

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett
tagdíj

1 623

3 210

3 210

3 210

20

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2024-ben várható költségek

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

2

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

2022 - 2025

29 221

165 583

194 804

28 916

163 856

192 772

3

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

2022 - 2025

78 693

445 930

524 623

77 806

440 901

518 707

4

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

2023 - 2026

29 250

165 750

195 000

27 766

157 339

185 105

5

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

2023 - 2026

29 250

165 750

195 000

27 764

157 330

185 094

6

Zöld Mátészalka projekt

2022 - 2025

190 125

1 077 375

1 267 500

178 947

1 014 030

1 192 977

7

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

2022 - 2025

15 561

88 177

103 738

14 891

84 385

99 276

8

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt

2023 - 2026

73 125

414 375

487 500

72 763

412 324

485 087

9

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt

2023 - 2026

19 117

108 327

127 444

16 170

91 629

107 799

10

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

2023 - 2026

29 973

73 125

414 375

517 473

29 460

72 840

412 760

515 060

11

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

2023 - 2026

16 900

40 000

226 664

283 564

16 387

39 715

225 049

281 151

12

Összesen:

46 873

577 467

3 272 306

3 896 646

45 847

557 578

3 159 603

3 763 028

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2024. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

A

B

C

D

E

1

Intézmények (adatok ezer Ft-ban)

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

2

Négy Évszak Óvoda

28 728

546 496

79 665

654 889

3

Képes Géza Városi Könyvtár

1 113

23 305

47 929

72 347

4

Szatmári Múzeum

3 250

23 478

29 584

56 312

5

Intézmények összesen:

33 091

593 279

157 178

783 548