Mátészalka Város Képviselő-testületének 16/2015(V.28.) önkormányzati rendelete

a vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról

Hatályos: 2021. 01. 21

Mátészalka Város Képviselő-testületének 16/2015(V.28.) önkormányzati rendelete

a vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról

2021.01.21.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Mátészalka Város közigazgatási területén való letelepedését, a székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások fejlesztését, beruházások megvalósítását. Ennek érdekében Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beruházásösztönző és munkahelyteremtő támogatással kíván előnyöket biztosítani ezen vállalkozások számára, így jelen rendeletben szabályozza a vállalkozások részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatásának eljárási rendjét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya alá tartoznak mindazon vállalkozások, akik Mátészalka Város Önkormányzatához a 4 § (1) bekezdésében foglalt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtanak be.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában: A

1. acélipar: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;

2.1 azonos vagy hasonló tevékenység: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás

4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható;

4a.2 áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg

5. csoportmentességi rendeletek: az Atr. 2. § 2a. pontjában meghatározott rendeletek;

6. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;

7.3 egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások.

8. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató műveletet,

9. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

10. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

11. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti immateriális javak;

12. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;

13. a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozó: az a vállalkozó, ami a kérelmet benyújtó vállalkozóval a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,

14. kis- és középvállalkozás: a csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás;

15. kutatási infrastruktúra: csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;

16. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

17. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került, vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalói vásárolnak meg – ha a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

18. mezőgazdasági termék: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék

19.4 mezőgazdasági termék feldolgozása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás;

20.5 mezőgazdasági termék forgalmazása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás;

21. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

22. nagyvállalkozás: csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás

23.6 . nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti vállalkozás;

24. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a támogatási kérelemben szereplő beruházást és az támogatást igénylő vállalkozó, a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozó valamint a kérelmet benyújtó vállalkozótól független harmadik félnek nem minősülő vállalkozó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett állami támogatásban részesülő beruházást

25. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás

26. személyi jellegű ráfordítás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás

27. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

28. szinten tartást szolgáló eszközök, immateriális javak: olyan eszközök, immateriális javak, amelyek a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközöket, immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővítését eredményezné,

29. szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;

30. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;

31. támogatástartalom: a beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke;

32. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

4. A rendelet alapján nyújtható egyes támogatások

4. § (1) Önkormányzati ingatlan gazdálkodó szervezetek részére történő kedvezményes átruházása céljából jelen támogatási program alapján az önkormányzat a tulajdonában álló Mátészalka közigazgatási területén fekvő ingatlan értékesítésekor annak vételárából támogatást nyújthat.

(2) Az önkormányzat a vállalkozás által vállalt nettó árbevétel növekedés nagyságát, illetve a tervezett foglalkoztatotti létszámot figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésekor az ingatlan piaci árából kedvezményt adhat a befektető vállalkozó számára az alábbi jogcímeken:

a) beruházásösztönző támogatás

b) munkahelyteremtési támogatás

(3) A jelen rendeletben szabályozott támogatási jogcímektől, illetve az azokra vonatkozó feltételektől eltérni csak várospolitikai okokból, a képviselő-testület egyedi döntése alapján lehetséges.

(4)7 A (2) bekezdés a) és b) pontjában megfogalmazott támogatási célok a következő támogatási kategóriákban igényelhetők:

- az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
- valamint a csoportmentességi rendelet 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás nyújtható .
(5) Az önkormányzat a támogatott által vállalt kötelezettségek biztosítására garanciális feltételeket határoz meg, mely a kedvezményesen vásárolt ingatlan átruházási szerződés létrejöttének elengedhetetlen feltétele.
Ezek a garanciális feltételek az alábbiak:
1. jelzálogjog: az önkormányzati ingatlan tulajdonjogának kedvezményes átruházása esetén az értékesítésre kerülő ingatlanra – vagy egyéb zálogtárgyra - bejegyzett biztosíték, mely alapján az önkormányzat kielégítést kereshet a kedvezmény erejéig amennyiben a vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. Ez kiváltható a képviselő-testület döntésével más ingatlannal vagy bankgarancia biztosításával, azonban ennek költségei a pályázót terhelik.
2. terhelési és elidegenítési tilalom: 10 évre vonatkozóan kerül bejegyzésre az ingatlanra a jelzálogjog védelme érdekében, mely korlátozza az ingatlannal való rendelkezési jogot azzal, hogy amennyiben a vállalkozás a fenntartási kötelezettségeit teljesítette az önkormányzat felé, a garancia kérelemre megszüntethető. Indokolt esetben a támogatott kérelmére a képviselő-testület hozzájárulását adhatja az ingatlan jelzáloggal történő megterheléséhez azzal, hogy az új jelzálogjog jogosultja csak a második ranghelyen kerülhet bejegyzésre.
3. inkasszó: a kérelmező valamennyi számlavezető pénzintézetéhez a megítélt támogatási összeg erejéig felhatalmazást nyújt be, amely alapján a számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés támogatott általi megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe támogatás összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. A kedvezményezett köteles a pénzintézet által záradékolt felhatalmazó levél eredeti példányát a támogatási szerződés megkötéséig benyújtani. A támogatási időszak alatt a támogatott valamennyi újonnan nyitott bankszámlájára vonatkozóan köteles a felhatalmazó levél eredeti példányát a támogató részére benyújtani a számlanyitást követő 30 napon belül.
4. bontó feltétel: a támogatott az adásvételi szerződésben feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy amennyiben a támogatási szerződés aláírásának napjától számított 2 éven belül nem kezdi meg a telek beépítését, a szerződés megszűnik és a telek tulajdonjoga visszaszáll az Önkormányzatra.
(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás jogcímenkénti felső határa az ingatlan piaci árának 60 %-a, mindkét támogatás együttes igénybevétele esetében az ingatlan piaci árának 90 %-a azzal, hogy
a) 8 a támogatási intenzitás mértéke regionális beruházási támogatás esetén jelen rendelet 11§ (6)-(8) bekezdésében meghatározott mérték
b) csekély összegű támogatás vonatkozásában a támogatás összege nem haladhatja meg a 9 § (1) bekezdésében meghatározott felső határértéket.

5. Kizáró okok

5. § (1) Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére:

a) amely esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll

b) csőd-vagy felszámolási eljárás alatt áll,

c) az Önkormányzattal illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,

d) helyi adótartozással, vagy egyéb lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, vagy nem igazolja, hogy a hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte,

e) amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyíthatóan valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a munkahelyteremtési támogatás megszerzése érdekében hozta létre vállalkozását, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.

f) az állami támogatási szabályok által meghatározott esetekben.

(2) Nem nyújtható munkahelyteremtési támogatás munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás részére.

6. Beruházás-ösztönző támogatás

6. § (1) Az önkormányzat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan értékesítésekor beruházás-ösztönző támogatást adhat az ingatlan piaci árából azon vállalkozásnak, aki a támogatási kérelmében meghatározott összegű nettó árbevétel növekedést vállal azon mátészalkai székhelyén vagy telephelyén, amelyen megvalósuló beruházás céljából az önkormányzat a kedvezményt adta.

(2) A beruházás-ösztönző támogatás a támogatási kérelemben vállalt értékesítés nettó árbevétel növekedés 5 %-ának megfelelő összegben nyújtható, amely nem haladhatja meg a 4 § (6) bekezdésében meghatározott mértéket.

(3) A beruházás-ösztönző támogatás odaítélésére akkor kerülhet sor, ha a vállalkozás a támogatási szerződés aláírásától számított 2 éven belül a megvásárolt ingatlanon működését megkezdi. A vállalt árbevétel növekedést Mátészalka város közigazgatási területén fekvő székhelyén, vagy telephelyén teljesíti, és a működés megkezdését követő év január 1. napjától, vagy a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén a működés megkezdését követő üzleti év első napjától legalább 5 éven keresztül fenntartja.

(4) Értékesítés nettó árbevételének növekedése alatt értendő:

- a támogatási kérelem benyújtásakor mátészalkai székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások esetén az előző évben Mátészalka Város Polgármesteri Hivatalának Adócsoportja részére benyújtott helyi iparűzési adóbevallásában szerepeltetett értékesítés nettó árbevétele és a támogatási kérelemben vállalt értékesítés nettó árbevétele közötti különbözet összege,
- a támogatási kérelem benyújtásakor mátészalkai székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező vállalkozások esetében a támogatási kérelemben megjelölt vállalt értékesítés nettó árbevételének összege,
- lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a támogatási kérelemben megjelölt vállalt értékesítés nettó árbevétele összege.
(5) Különös közérdekből a képviselő-testület mérlegelés alapján egyedi kedvezményt is adhat azzal, hogy 100 %-os kedvezmény csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13 §-ában foglaltak szerint nyújtható.
(6) Ha az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant több kérelmező is meg kívánja vásárolni, ebben az esetben a képviselő-testület a támogatási kérelemben foglaltak szerint a legtöbb vállalást tevő vállalkozás részére jelen rendeletben foglaltak szerint értékesítheti az ingatlant. A vállalások a benyújtott támogatási kérelem alapján megállapítható támogatás forintosított értéke alapján kerülnek összevetésre.

7. Munkahelyteremtési támogatás

7. § (1) A vállalkozás munkahelyteremtő támogatást igényelhet minden általa újonnan létesített álláshely után. A munkahelyteremtő támogatás összege teljes idejű (napi 8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként a telekárból egyszeri 500.000,- Ft, /fő

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz viszonyítottan arányosan kerülhet megállapításra a támogatás összege.
(2) A munkahelyteremtő támogatás kizárólag a kérelem benyújtását követően létrehozott új álláshelyek után igényelhető, ide nem értve azon esetet, amennyiben már létező vállalkozás Mátészalka város közigazgatási területére betelepül.
(3) A munkahelyteremtő támogatás odaítélésére akkor kerülhet sor, ha a vállalkozás vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított 2 éven belül a megvásárolt ingatlanon működését megkezdi és Mátészalka város közigazgatási területén fekvő székhelyén, vagy telephelyén az általa vállalt átlagos korrigált statisztikai állományi létszám növekedését a működés megkezdését követő év január 1. napjától - a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén az álláshely betöltését követő üzleti év első napjától – feltölti és legalább 5 éven keresztül fenntartja.
(4) Korrigált statisztikai létszámnak tekintjük az éves átlagos létszám 8 órás munkaidő figyelembe vételével elkészített korrekcióját. A részmunkaidős foglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát arányosítani szükséges a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányának hányadosával. (A statisztikai állományi létszámban 1 főként szerepelhet a 4 órás foglalkoztatott is, ennek értékét csak 0,5 fővel tudjuk figyelembe venni.)
(5) Korrigált statisztikai állományi létszám növekedés alatt értendő:
- a támogatási kérelem benyújtásakor mátészalkai székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások esetén az előző évben a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére benyújtott adóbevallásában szerepeltetett korrigált statisztikai állományi létszám és a támogatási kérelemben vállalt korrigált statisztikai állományi létszám közötti különbözet,
- a támogatási kérelem benyújtásakor mátészalkai székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező vállalkozások esetében a támogatási kérelemben megjelölt vállalt korrigált statisztikai állományi létszám értéke,
- lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a támogatási kérelemben megjelölt vállalt korrigált statisztikai állományi létszám értéke.
(6) Mátészalka Város közigazgatási területén működő vállalkozás esetében támogatás akkor nyújtható, ha a jelen rendelet hatályba lépését megelőző 5 éven belül a vállalkozás vagy jogelődje székhelyét vagy telephelyét Mátészalka város közigazgatási területén nem szüntette meg, vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozás pedig a Mátészalka város közigazgatási területén foglalkoztatottak létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot növelte.

8. A csekély összegű támogatásra és a regionális beruházási támogatásra vonatkozó közös szabályok

8. § (1) E rendelet alapján kizárólag átlátható formában nyújtott támogatás nyújtható.

(2) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b)9

(3) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás;

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) importáru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,

g) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(4) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(5) E rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(6) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(7) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(9) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(10) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható meg.

(11) Az e rendeletben megjelenő euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.

9. A csekély összegű támogatás szabályai

9. § (1)10 Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

(1a)11 Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3)12 A 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(6)13 A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

10. A regionális beruházási támogatás szabályai

10. § Nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g)14 szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a csoportmentességi rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,

h)15 kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a csoportmentességi rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,

i)16 olyan támogatásként, amely korlátozza a kedvezményezett azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsa,

j)17 ha a beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg csoportszinten az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy csoportszinten a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, valamint hogy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg csoportszinten az EGT területén,

k) ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás – figyelembe véve a nagyberuházásra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

l)18 nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került,

m)19 azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.

11. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás 3. § 12 pontja szerinti induló beruházásnak minősüljön.

(2)20 Nagyvállalatoknak a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás esetén támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3)21 Nagyvállalatok esetén meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházáshoz támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig Mátészalka közigazgatási területén fenntartja.

4a) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a kis- és középvállalkozások beszerzései és a létesítmények felvásárlása esetében.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a vállalkozás állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.22

(5) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(6) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az Atr. 25. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mérték, figyelemmel a (4)-(8) bekezdésben foglaltakra.

(7) A támogatási intenzitás – nagyberuházás kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(8) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdése szerinti mérték.

(9) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által csoportszinten azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(10) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (6) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás jelenértéken a (6) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(11) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

(12) Áttelepítésnek minősül, ha:

- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
(13) A 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, a (11) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.23

12. § (1)24 A támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a csoportmentességi bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(2) A projekt megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

11. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

13. § (1) A támogatási kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki ellenőrzi, hogy a kérelem a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel-e. A támogatási kérelem a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be.

(2) A rendelet 1. számú mellékletében található kérelemhez csatolni kell:

a) az utolsó 2 lezárt év összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót vagy

b) az egyéni vállalkozás esetében az utolsó 2 lezárt év éves adóbevallást, vagy

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján vele szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenségről vagy kizáró okról, vagy azok hiányáról a 2. melléklet szerint,

d) csekély összegű támogatás esetén nyilatkozatot a számára és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások számára a folyamatban levő és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról,

(3) Ha a kérelem hiányos, az önkormányzat 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki, melynek a pályázó a kézhezvételt követő 15 napon belül köteles eleget tenni.

(4) Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőre nem tett eleget, a kérelmet el kell utasítani.

(5) A polgármester a hiánytalan kérelem beérkezését követő 30 napon belül, de leghamarabb a soron következő testületi ülésre előterjeszti a támogatási kérelmet, melynek elbírálásáról a képviselő-testület egyedileg, határozattal dönt.

(6) Az önkormányzat a képviselő-testület döntéséről a döntés meghozatalától számított öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

12. A szerződés megkötésének eljárási rendjéről

14. § (1) A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései alapján az államot megillető elővásárlási jog gyakorlása céljából az önkormányzati tulajdonban lévő, meghatározott összeghatárt meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén az átruházás valamennyi lényeges elemet tartalmazó vételi ajánlatot vagy az adásvételi szerződés tervezetét meg kell küldeni az MNV Zrt. részére.

(2) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a támogatási és adásvételi szerződést megkötésére az MNV. Zrt. nyilatkozatának beérkezését vagy a nyilatkozattételre nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül kerül sor.

(3) A támogatási és adásvételi szerződést legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló képviselőtestületi döntés meghozatalát követő 90 napon belül kell a támogatottnak aláírnia. Amennyiben a támogatott e határidőig a támogatási szerződést bármely okból nem írja alá, a megítélt támogatás igénybevételére e határidőn túlmenően nincs mód, a döntés hatályát veszti.

(4) A támogatási program alapján a vállalkozás tulajdonába kerülő ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről az önkormányzat gondoskodik, azonban annak költségeit a támogatott viseli.

13. A támogatási szerződés tartalmi elemei

15. § A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

- támogató megnevezését, székhelyét, képviselő nevét, adószámát, és a szervezet statisztikai kódját;
- a támogatott megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselő nevét és bankszámlaszámát;
- a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát;
- támogatási programot tartalmazó rendelet számát;
- a nyújtott támogatás jogcímét
- a bruttó támogatástartalom összegét;
- a támogatás formáját
- a támogatás kategóriáját;
- regionális beruházási támogatás esetében a támogatás intenzitását;
- csekély összegű támogatás esetében a 9. § előírásait;
- regionális beruházási támogatás esetében a 10-12. § előírásait;
- a saját forrás mértékét;
- a támogatott beszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, a beszámolás határidejét;
- a szerződésszegés jogkövetkezményeit (visszafizetési kötelezettség);
- a nyilatkozat valótlanság esetére irányadó jogkövetkezményeit;
- a Támogató és a Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát (lehetőség szerint fax számát, e-mail címét);
- a Támogatott adatváltozásaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének kikötését;
- a támogatott felhatalmazó jognyilatkozatát hatósági átutalási megbízás benyújtására;
- a kedvezményezett felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a támogatással érintett foglalkoztatásra és az árbevételre vonatkozó adatait megismerheti,
- a kérelmező hozzájárulást ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti.
- a kedvezményezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az önkormányzat közzéteheti a kérelmező ide tartozó adatait,
- a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, felhívásra be kell mutatni;
- az arra vonatkozó utalást, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a csoportmentességi rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

14. A támogatások elszámoltatása

16. § (1) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal a támogatott program megvalósulását a fenntartási időszak lejártával, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön felszólítás nélkül igazolni.

(2) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a támogatás odaítélését követően a kötelezettség fennállásáig a támogató évente – ide értve a támogatás folyósításának évét is – támogatási szerződés hatálya alatt jogosult ellenőrizni. A közhiteles nyilvántartásban nem fellelhető adatok esetén a támogatott az önkormányzat megkeresésére 15 napon belül köteles adatot szolgáltatni.

(3) A támogatásban részesülő köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, és az ellenőrzésben minden egyéb módon közreműködni.

(4) Amennyiben a Támogatott a támogatást vagy egy részét jogtalanul vette igénybe vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a jogtalanul igénybevett támogatási összeg visszafizetése iránt kell intézkedni.

(5) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:

a) a támogatási szerződésben vállalt határidőre a beruházást nem vagy csak részben valósítja meg,

b) a támogatási szerződésben vállalt nettó árbevétel növekedést nem, vagy csak részben éri el; vagy

c) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem vagy csak részben növeli, vagy tartja fenn;

d) az (1) bekezdésben meghatározott beszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;

e) a (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a támogatott vállalkozás köteles a támogatások támogatási szerződésben meghatározott arányos összegét a késedelemmel érintett naptári vagy üzleti év utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét a beszámolásra előírt határidőt követő 15 napon belül visszafizetni.

(7) A támogatottnak a támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a beszámolási határidő egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható.

15. Támogatási szerződés módosítása

17. § (1) A kedvezményezett indokolt esetben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújthat be Mátészalka Város képviselő-testületéhez. Ha a kedvezményezett módosítási kérelme a beruházás megvalósítására előírt kötelezettség teljesítésével összefüggésben került benyújtásra, úgy a kérelem a telek beépítésére előírt 2 év lejártát megelőző 60. napig terjeszthető elő. A fenntartási időszakra előírt kötelezettség teljesítésével kapcsolatos módosítási kérelmet minden naptári vagy üzleti év vége előtt 60 nappal kell a kérelmezőnek az önkormányzathoz benyújtani, azzal, hogy a regionális beruházásra vonatkozó 5 éves fenntartási időszak nem módosítható.

(2) A kedvezményezett kérelméről a soron következő ülésén dönt a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönthet:

a) támogatási szerződés felmondásáról és a jogosulatlanul felhasznált támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegben történő visszaköveteléséről,

b) a kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek legalább 75 %-os teljesítése esetén a támogatási szerződés módosításáról és a jogosulatlanul felhasznált támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegben történő visszaköveteléséről,

c) a támogatási szerződés kérelemnek megfelelő módosításáról azzal, hogy az eredetileg vállalt kötelezettségeknek összességében teljesülniük kell. Ennek megfelelően rögzíteni kell az elszámolás idejét és módját is, továbbá a módosított támogatási időszakra biztosítania kell a kedvezményezettnek a 4. § (5) bekezdés szerinti biztosítékot.

15/A.25 Nyilvántartás, közzététel

17/A. § (1) Az Önkormányzat a támogatási programról a csoportmentességi rendelet 12. cikk (1) bekezdése alapján nyilvántartást vezet. A támogatási program meghirdetése után az utolsó elbírált támogatást követő 10 évig meg kell őrizni a nyilvántartásokat.

(2) Az Önkormányzat adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a csoportmentességi rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról.

(3) Az adatszolgáltatást az Önkormányzat az Atr. 18/A-18/D. §-ai szerint teljesíti

16. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a 2015. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:a Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (X.19.) önkormányzati rendelet 12-13 §-a.

19. §26 E rendelet alapján

a) regionális beruházási támogatással kapcsolatos támogatási döntést 2021. december 31. napjáig,

b) csekély összegű támogatással kapcsolatos támogatási döntést 2024. június 30. napjáig

lehet hozni.

20. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) I. és II. fejezete, valamint 13-14. cikkének

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A 3. § 2.pontját az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

2

A 4a. pontot beiktatta az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

3

A 3. § 7. pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

4

A 3. § 19. pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

5

A 3. § 20. pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

6

A 3. § 23. pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

7

A 4. § (4) bekezdését módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

8

A 4.§ (6) bekezdés a) pontjában a „-„ szövegrészt hatályon kívül helyezte az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályát vesztette 2021. január 21. napján.

9

A 8. § (2) b) pontját hatályon kívül helyezte az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályát vesztette 2021. január 21. napján.

10

A 9. § (1) bekezdését az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályba lépett 2021. január 21.napján.

11

Az (1a) bekezdést az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályba lépett 2021 január 21. napján.

12

A 9. § (3) bekezdését módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

13

A 9. § (6) bekezdését módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján

14

A 10. § g) pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

15

A 10. § h) pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

16

A 10. § i) pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

17

A 10. § j) pontját módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján

18

A 10. § l) pontját beiktatta az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

19

A 10. § m) pontját beiktatta az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

20

A 11. § (2) bekezdését módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

21

A 11. § (3) bekezdését módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

22

A (4a)-(4-b) bekezdéseket beiktatta az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

23

A (11)-(13) bekezdést beiktatta az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

24

A 12. § (1) bekezdését módosította az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21.

25

A 15/A alcímet és a 17/A. §-t beiktatta az 1/2021.(I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2021. január 21. napján.

26

A 19. §-t módosította az 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelet. hatályba lépett 2021. január 21. napján.