Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/2021(I.21.) önkormányzati rendelete

a vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 21- 2021. 01. 21

Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/2021(I.21.) önkormányzati rendelete

a vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendeletében, 2020. november 4. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A polgármester

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 2. pontjában a „651/2014/EU bizottsági” szövegrész helyébe a „csoportmentességi” szöveg lép.

(2) A Rendelet 3. § 4. pontja a következő 4a. ponttal egészül ki:

 • „4a. áttelepítés: ha
  • a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
  • b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá
  • c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;”

(3) A Rendelet 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „7. egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások;”

(4) A Rendelet 3. § 19. pontjában a „10)” szövegrész helyébe a „10.” szöveg lép.

(5) A Rendelet 3. § 20. pontjában a „8)” szövegrész helyébe a „8.” szöveg lép.

(6) A Rendelet 3. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „23. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti vállalkozás;”

2. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában megfogalmazott támogatási célok a következő támogatási kategóriákban igényelhetők:

- az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

- valamint a csoportmentességi rendelet 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás nyújtható.

3. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.”

(2) A Rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.”

(3) A Rendelet 9. § (3) bekezdésében az „általános csekély összegű támogatásokról szóló” szövegrész helyébe a „1407/2013/EU” szöveg lép.

(4) A Rendelet 9. § (6) bekezdésében az „általános csekély összegű támogatásokról szóló” szövegrész helyébe a „1407/2013/EU” szöveg lép.

4. § (1) A Rendelet 10. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „g) szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a csoportmentességi rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,”

(2) A Rendelet 10. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „h) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a csoportmentességi rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,”

(3) A Rendelet 10. § i) pontjában a „hasznosítsa.” szövegrész helyébe a „hasznosítsa,” szöveg lép.

(4) A Rendelet 10. § j) pontjában a „területén.” szövegrész helyébe a „területén,” szöveg lép.

(5) A Rendelet 10. §-a a következő l)-m) pontokkal egészül ki:

 • „l) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került,
 • m) azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.”

5. § (1) A Rendelet 11. § (2) bekezdésében a „A termelési folyamat” szövegrész helyébe a „Nagyvállalatoknak a termelési folyamat” szöveg lép.

(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdésében a „Meglévő létesítmény” szövegrész helyébe a „Nagyvállalatok esetén meglévő létesítmény” szöveg lép.

(3) A Rendelet 11. §-a a következő (4a)-(4b) bekezdésekkel egészül ki:

„(4a) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a kis- és középvállalkozások beszerzései és a létesítmények felvásárlása esetében.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a vállalkozás állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.”

(4) A Rendelet 11. §-a a következő (11)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

„(11) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

(12) Áttelepítésnek minősül, ha:

- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),

- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

(13) A 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, a (11) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

6. § A Rendelet 12. § (1) bekezdésében a „651/2014/EU bizottsági” szövegrész helyébe a „csoportmentességi” szöveg lép.

7. § A Rendelet a következő 15/A. alcímmel és a 17/A. §-al egészül ki:

„15/A. Nyilvántartás, közzététel

17/A. § (1) Az Önkormányzat a támogatási programról a csoportmentességi rendelet 12. cikk (1) bekezdése alapján nyilvántartást vezet. A támogatási program meghirdetése után az utolsó elbírált támogatást követő 10 évig meg kell őrizni a nyilvántartásokat.

(2) Az Önkormányzat adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a csoportmentességi rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról.

(3) Az adatszolgáltatást az Önkormányzat az Atr. 18/A-18/D. §-ai szerint teljesíti.”

8. § A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet alapján

 • 1. regionális beruházási támogatással kapcsolatos támogatási döntést 2021. december 31. napjáig,
 • 2. csekély összegű támogatással kapcsolatos támogatási döntést 2024. június 30. napjáig

lehet hozni.”

9. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (6) bekezdés a) pontjában a „-„ szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja.

10. § Ez a rendelet 2021. január 21. napján 16.00 órakor lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 22. napjával.