Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2020(VII.28.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01- 2020. 08. 01

Ibrány Város Képviselő Testületének

18/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelete


a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A  lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 4.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi új, (2a)bekezdéssel egészül ki:


„(2) A határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztével bérbe adott lakások esetében a  bérbeadási időtartam - a 3/b és a 4. mellékletben meghatározott, valamint a (2a) bekezdésben meghatározott TOP-4.3.1-15-SB1-2016 pályázat keretében megvalósult bérlakások kivételével -  legfeljebb 2 év lehet, ami az (5) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadó által meghosszabbítható.

(2a) A Zrínyi utca 51.sz., Nagyerdő 21. sz., Bem utca 37. sz és Ady Endre utca 59. sz. alatti ikerlakások esetén  első alkalommal 6 éves határozott időre szóló bérleti szerződés köthető. Ezen időszak lejártát követően az egyéb szociális bérlakásokra vonatkozó szabályok irányadóak a bérleti szerződés meghosszabbítására.”2.§


A Rendelet:

  1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép
  2.  3.b melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép
  3. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet 2020. augusztus 1-jén  lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2020. július 27.


                                    Trencsényi Imre  sk.                          Bakosiné Márton Mária sk.

                                       polgármester                                                           jegyző