Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 7.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 23/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08- 2022. 01. 08

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 7.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 23/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.01.08.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 23/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: "(11) Az Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány részére a 2021. évi működési támogatás összegének erejéig, de maximum 1.000.000 Ft-ig a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt kifizethető az önkormányzati támogatás a Tűzoltóság által benyújtott kérelem alapján a Tűzoltóság működésének folyamatos biztosítása miatt."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.