Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelete

2023.06.02.

Ibrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.Az önkormányzat elnevezése

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: önkormányzat)

(2) A képviselő-testület megnevezése: IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (a továbbiakban: képviselő-testület)

(3) A Képviselő-testület hivatalának neve: IBRÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (továbbiakban: polgármesteri hivatal).

(4) Székhelyük: 4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.

(5) [1] A képviselő-testület szervei:

a) Ibrány Város Önkormányzata Polgármestere

b) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Szavazatszámláló Ügyrendi és Jogi Bizottsága

c) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

d) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága

e) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága

f) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Sport Bizottsága

g) Ibrányi Polgármesteri Hivatal

h) Ibrányi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

i) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás.

[1] Módosította a 31/2017 (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §.-a Hatályos: 2018.01.01.

2. Az önkormányzat jelképei

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: címer és zászló, melyek leírását és használatát külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) [2] A Képviselő-testület Ibrány Város Díszpolgára Címet, PRO URBE Emlékérmet, Ibrányért Díszcímert, a Város Kiváló Közalkalmazottja és a Város Kiváló Köztisztviselője és Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetést adományoz külön önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

(3) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.ibrany.hu

(4) Az Önkormányzat havonta megjelenő lapjának címe: Ibrányi Hírlap

[2] Módosította a 31/2017 (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. §.-a Hatályos: 2018.01.01.

3. Az önkormányzat feladatai, hatásköre

3. § (1) Az önkormányzat a közszolgáltatások körében az alábbi feladatokat látja el:

1. a településrendezés és a településfejlesztés,
2. az épített és természeti környezet védelme,
3. a vízrendezés, csapadékvíz- elvezetés és csatornázás,
4. a lakásgazdálkodás,
5. a köztemető fenntartása,
6. a helyi közutak és közterületek fenntartása,
7. a köztisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
8. óvodai nevelés,
9. gyermekétkeztetés
10. egészségügyi és szociális ellátás,
11. a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, ehhez kapcsolódó nyári szabadidős tevékenység szervezése
12. a közművelődési, tudományos, művészeti és a sport tevékenység támogatása,
13. a nemzetiségi és etnikai nemzetiségi jogai érvényesítésének biztosítása, romák felzárkóztatásá, társadalmi integrációját segítő programok
14. a városüzemeltetési feladatok ellátása.
15. Közfoglalkoztatás biztosítása
16. Mötv. 13. § (1) 15. pontjában meghatározott feladatkörben a Sportegyesületek támogatása
17. Mötv. 13. § (1) 12. pontjában meghatározott feldatkörben a Tűzoltó Egyesület és a Tűzoltó Köztestület támogatása
18. Mötv. 13. § (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörben Polgárőrség támogatása
19. Mötv. 13. § (1) 16. pontjában meghatározott feladatkörben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás
(2) Az önkormányzati képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező feladatain túl az alábbi önként vállalt feladatokat látja el:
1. 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében gyermekház működtetése
2. A MEDI-AMB Nonprofit Kft. által működtetett dr. Béres József Egészségügyi Centrum által biztosított járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó támogatás
3. Azon civil szervezetek támogatása, amelyek tevékenysége az önkormányzat törvényben szabályozott kötelező feladatellátáshoz szorosan nem kapcsolódik
4. A Város Kitűnő Tanulója ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak
5. [3] Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda intézményi gyermekétkeztetésének biztosítása a költségvetési törvényben biztosított kötött felhasználású finanszírozás útján feladat-ellátási megállapodás keretében
6. [négy] Dr. Nagy Ferenc tanulmányi ösztöndíj várhosszúréti tanulók számára
(3) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza

4. § (1) A Képviselő testület az önkormányzati törvényben, valamint a közigazgatási eljárási törvényben meghatározott lehetőségekkel élve az 1. mellékletben meghatározott hatásköreinek gyakorlását első fokon átruházza a polgármesterre, az önkormányzat bizottságaira, társulásaira és a jegyzőre.

(2) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról, döntéseikről a polgármester, az önkormányzat bizottságai, társulásai, a bizottságok és a jegyző félévente számolnak be a képviselő-testületnek.

(3) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a polgármester, bármely önkormányzati képviselő tehet javaslatot

5. § (1) [1]

(2) Az állampolgárok közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos elektronikus tájékoztatását az önkormányzat a város Internetes honlapján biztosítja.

[1] Hatályon kívül helyezte a 31/2017 (XII.19.) önkormányzati rendelet 4..§.-a 2018.01.01.-től
II. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

1.A képviselő testület alakuló ülése, ülései, az ülés összehívása

6. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott időn belül és módon tartja meg.

(2) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(3) Az alakuló ülésen a polgármester és az önkormányzati képviselők esküjének szövegét a Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő.

(4) A képviselő-testület – július hónap kivételével – havonta rendes ülést tart.

(5) [1] A képviselő-testületi ülések helye: Ibrányi Polgármesteri Hivatal (Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.) földszinti tárgyalóterem.

(6) [2] A rendes ülések elsősorban hétfői napon, 14 órai kezdettel kerülnek megtartásra.

(7) A polgármester - amennyiben valamely napirendi pont megtárgyalása azt indokolja -, úgy az ülés helyét az (5) bekezdésben meghatározott helyszíntől eltérően is meghatározhatja.

(8) A rendkívüli ülésre történő meghívás a tárgyalandó napirendek sürgősségére tekintettel írásban, illetve szükség szerint telefonon történik. Ez esetben nem szükséges a 8. §. (6) bekezdésben meghatározott határidő betartása.

(9) [3] A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére az Önkormányzat a Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság elnökét hatalmazza fel a Képviselő-testület összehívására, s az így összehívott testületi ülés vezetésére. A testületi ülés vezetésével kapcsolatos szabályok vonatkoznak a Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság elnökére is.

(10) A (6) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 10 munkanapot összefüggően meghaladó távollét.

(11) Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez írásban lehet benyújtani. Az indítványnak tartalmaznia kell az összehívás indokát.

(12) A határozatképtelen ülést 3 munkanapon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

[1] Módosította a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től
[2] Módosította a 14/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.
[3] Módosította az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. január 29-től

2. A munkaterv

7. § (1) A Képviselő-testület az előre látható feladatok jobb előkészítése érdekében éves munkatervet készít.

(2) Az éves munkaterv összeállítása során:

a) figyelembe kell venni az önkormányzati törvényben és egyéb törvényben a képviselő-testület feladataira vonatkozó rendelkezéseket,

b) javaslatot kell kérni a képviselő-testületi tagoktól, bizottságoktól, nemzetségi önkormányzat elnökétől, intézményvezetőktől és a településen működő civil szervezetektől

(3) A munkaterv tartalmazza:

1. az ülések tervezett időpontját,

2. a tervezett napirendi pontok címét, tárgyát, előadóit,

3. az előkészítésben résztvevő, valamint azt véleményező /szervek/ bizottságok, személyek megjelölését,

1. A munkaterv-tervezet elkészítéséért a polgármester a felelős, azt az önkormányzati képviselő-testület a tárgyévet megelőzően, legkésőbb decemberi ülésén állapítja meg.

(5) A munkaterv-javaslat előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a munkaterv-tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról és azok indokolásáról.

(6) A polgármester a munkaterv elfogadását követően írásban értesíti a munkatervbe fel nem vett javaslatok azon előterjesztőit, akik a munkaterv elfogadását tárgyaló testületi ülésen nem vettek részt. Az értesítésben egyidejűleg ki kell térni az indokokra is.

3. A meghívó

8. § (1) A meghívó tartalmazza:

1. a képviselő-testület ülésének helyét és időpontját,

2. a javasolt napirendi pontok tárgyát, azok előadóját,

3. az „egyebek” napirendi pont esetén a meghívó mellékleteként címszavakban kell megjelölni a főbb tárgyalandó – előre ismert – témaköröket.

(2)1 A meghívó és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések, határozat-tervezet és a rendelet-tervezet elektronikus úton kerül megküldésre a képviselő-testület és az állandó meghívottak részére. Elsősorban elektronikus úton kell meghívni az egyes napirendi pontokhoz meghívottakat is.

(3) Az egyedi döntést igénylő ügyekben az írásbeli előterjesztéstől el lehet tekinteni, ilyenkor csak a határozati javaslat kiküldése kötelező. Az ilyen ügyek körét a polgármester határozza meg.

(4)2 Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülés megkezdéséig történő elektronikus kiküldését..

(5) Azokat az előterjesztéseket, vagy mellékleteiket, melyek zárt ülésen történő tárgyalását törvény előírja, illetve lehetővé teszi, csak a zárt ülés résztvevőinek szabad megküldeni. E rendelkezés nem érinti a Képviselő-testületnek azt a jogát, hogy az előterjesztést a javaslattól eltérően – ha azt törvény nem zárja ki –, nyílt ülésen vitassa meg. A zárt ülésre szánt előterjesztéseket a zárt ülés résztvevői kötelesek bizalmasan kezelni, figyelemmel a személyes adatok és az üzleti titkok védelmét szolgáló vonatkozó jogszabályi előírásokra.

(6)3 A meghívót a polgármester írja alá, s azt a képviselő-testület tagjainak a munkatervben tervezett rendes ülés előtt elektronikusan legalább 4 nappal megküldi. A meghívót a helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és meg kell jelentetni a város Internetes honlapján is.

(7) [1] Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti a szóbeli előterjesztés megtételét az ülésen, azon napirendek esetében, melyek a képviselő-testület által az ülés napirendi pontjainak elfogadásakor már ismertek, s jóváhagyásra kerültek

(8)

(9) [2] A képviselő testület ülésére a képviselő testület tagjai mellett a jegyzőn túl tanácskozási joggal meg kell hívni:

1. A napirend előadóját, amennyiben egyébként nem kötelező meghívott,
2. Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,
3. az Ibrányi Járási Hivatal vezetőjét,
4. egyéni országgyűlési képviselőt,
5. a helyi rendőrőrs parancsnokát,
6. Kertváros településrész képviseletét ellátó állampolgárt,
7. az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit,
8. a Polgármesteri Hivatal iroda – és csoportvezetőit,
9. a város közigazgatási területén működő oktatási intézmények vezetőit
10. akiket a polgármester a megtárgyalandó napirend témájától függően indokoltnak tart.
[1] Módosította a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től
[2] Módosította a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től

4. Az előterjesztés

9. § (1) A képviselő-testületi előterjesztések elkészítését a munkatervben meghatározott előadó, az elkészítésért felelős tisztségviselő által adott szempontok alapján a munkatervben megjelölt határidőre köteles elkészíteni úgy, hogy a szükséges egyeztetésre, a véleményezésre, bizottsági állásfoglalásra, stb. megfelelő idő álljon rendelkezésre.

(2) Az előterjesztés – a tájékoztató kivételével és az egyes egyedi ügyek kivételével – két részből áll:

1. az értékelő, elemző részből, és

2. a határozat-tervezetből.

(3) Az előterjesztés, döntés-centrikus legyen. Tárja fel a meglévő gondokat, problémákat. Foglalja össze azokat a tényeket, amelyek alkalmasak megfelelő következtetések levonására és célszerű, előremutató döntések hozatalára.

(4) Két vagy több azonos döntési lehetőség esetén alternatív határozat-tervezetet kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) Az eltérő tartalmú és végrehajtási határidejű döntéseket a határozat-tervezetben külön-külön pontban kell megfogalmazni.

(6) A határozat-tervezetben meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személy nevét, beosztását, a döntések végrehajtási határidejét naptári napszerűen, illetve több részhatáridő vagy folyamatos határidő esetén a végrehajtásról történő beszámolási időpontját is.

(7) Az előterjesztés terjedelme – a határozat-tervezetet és statisztikai táblákat kivéve – 10 gépelt oldalnál nem lehet több.

(8) A részletes számadatokat tartalmazó kimutatásokat mellékletbe kell foglalni.

5. A képviselő-testület ülése

10. § (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási joga nincs, a polgármester azonban engedélyt adhat a vitában való részvételre 3 perces hozzászólás erejéig.

(2) Amennyiben a vitában való részvétel során indokolt, úgy az ülésen megjelent állampolgár részére az (1) bekezdésben meghatározott időkorláton túl, azzal megegyező ideig a polgármester ismételten még egy alkalommal lehetőséget adhat a viszontválaszra.

(3) Zárt ülés tartására az önkormányzati törvény rendelkezései vonatkoznak.

(4) [1] A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet. Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót először figyelmezteti, s ha ez nem jár eredménnyel, akkor az ülésről kiutasíthatja.

[1] Kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től

11. § (1) A polgármester feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:

1. megállapítja az ülés határozatképességét,

2. megnyitja az ülést,

3. előterjeszti a napirendi javaslatot,

4. indokolja, ha az a munkatervtől eltér, munkatervtől eltérő napirendi javaslat esetén az ülés rendjéről a képviselő-testület határoz,

5. javaslatot tesz napirendi pont elhalasztására, elnapolására,

6. javaslatot tehet a tartalmilag összefüggő napirendek együttes megtárgyalására,

7. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére,

8. napirendi pontonként: megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, valamint figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozatképességét,

9. napirendi pontonként szavazásra bocsátja az ülésen elhangzott kiegészítő és módosító javaslatokat, a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatokat,

10. biztosítja a képviselő-testületi tagok jogainak gyakorlását, érvényesülését,

11. biztosítja az ülés zavartalan rendjét,

12. berekeszti az ülést.

(2) A Képviselő-testület első napirendi pontként dönt a polgármester előterjesztésében:

a.) a végrehajtásért felelősök jelentése alapján a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásának helyzetéről,
b.) a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről szóló tájékoztatás tudomásul vételérő
c.) az előző ülésen elhangzott további intézkedést igénylő közérdekű bejelentésekkel kapcsolatosan tett intézkedésekről.
(3) A tanácskozás során napirendi pontként:
1. az írásbeli előterjesztést az előadó szóban kiegészítheti,
2. amennyiben az adott napirendi ponthoz tartozó előterjesztést valamelyik bizottság előzetesen megtárgyalta, úgy az előterjesztő után a bizottság elnöke ismerteti a bizottsági tárgyalás eredményét, a bizottság javaslatát
3. az előadóhoz a képviselő-testületi tagok és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
4. a polgármester az előterjesztés és határozat-tervezet felett megnyitja a vitát,
5. a vita lezárására vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására a polgármester vagy a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, az indítvány felett a képviselő-testület vita nélkül határoz,
6. a hozzászólások befejezése után a napirendi pontok előadója válaszol a hozzászólásokra és a határozat-tervezet módosítására elhangzott kiegészítő, módosító javaslatokra,
7. a válaszadással egyet nem értő képviselő-testületi tag a válaszra észrevételt tehet és kérheti véleményének szószerinti jegyzőkönyvbe vételét,
8. a polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra, a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.
(4) A testületi ülés adott napirendi pontja feletti vitában részt vehetnek a tanácskozási joggal meghívottak is.
(5) Az ülés rendjének fenntartása érdekében a polgármester
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a napirendhez nem illő illetve másokat sértő tartalmú a hozzászólása,
b) rendre utasítja azt, aki a képviselő testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
c) ha a rendre utasítás eredménytelen, s a rendzavarás lehetetlenné teszi a tanácskozást, az ülést határozott időre félbeszakíthatja, szünetet rendelhet el.
(6) Az előterjesztő és a jegyző a napirendhez kapcsolódóan bármikor szót kérhetnek

12. § A napirend/ek/ tárgyalása után a képviselő-testületi tagok interpellálhatnak, közérdekű bejelentést tehetnek, az ülésen résztvevő állampolgárok kérdezhetnek. Ha ennek alapján intézkedésre van szükség, a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt, hogy ezt mely szerve,– polgármester- bizottság, – illetve intézménye vizsgálja meg, meghatározva a beszámolás határidejét is.

13. § Az interpelláló képviselő-testületi tag, kérdező állampolgár, ha ezt igényli, részt vehet az interpellációja, kérdése megválaszolására irányuló eljárásban. Ebben az esetben az ügyben lefolytatott helyszíni szemlére, vizsgálatra, egyeztetésre meg kell hívni.

6. Határozathozatal

14. § (1) A képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) az önkormányzati törvényben meghatározott esetek kivételével nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.

(2) A Képviselő-testület esetenként, a polgármester vagy bármelyik képviselő-testületi tag javaslatára – egyszerű többséggel – dönthet a névszerinti szavazásról is.

(3) A névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát, akik felállva „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak,majd a névsoron a szavazatokat összeszámlálja és az eredményt a polgármester kihirdeti. A hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(4) A titkos szavazás szavazólap, boríték és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásnál külön jegyzőkönyvet kell készíteni- s azt az ülésről készült jegyzőkönyv mellékleteként kell kezelni -, amely tartalmazza a :

1. szavazás helyét, napját,

2. szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, tisztségét,

3. a szavazás során felmerült körülményeket,

4. a szavazás eredményét.

(5) [1] A titkos szavazást a Szavazatszámláló-Ügyrendi és Jogi Bizottság bonyolítja le, bizottság hiányában az erre a célra megválasztott eseti bizottság. A szavazás eredményéről a Szavazatszámláló- Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, ennek hiányában az eseti bizottság elnöke tesz jelentést a testületnek.

(6) A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A szavazás azonnal is megismételhető.

(7) A 10. - 14. §-ban foglaltak a bizottságokra is vonatkoznak.

(8) [2] A képviselő-testület – bármely tagjának javaslatára - rendbírsággal sújthatja azt a képviselőt, aki a határozat meghozatala előtt a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztotta. A rendbírság összege 10.000.-Ft

[1] Módosította az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. január 29-től.
[2] Kiegészítette az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. január 29-től

15. § (1) [1] Az önkormányzati testület tagjainak száma 8 fő. Az önkormányzati testület tagjainak névsorát a Rendelet függeléke tartalmazza.

(2) A képviselő-testület minősített többségű döntéséhez legalább 5 fő képviselő szavazata szükséges.

(3) A Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges az önkormányzati törvényben meghatározottakon túl :

1. hitelfelvételhez,
2. a Képviselő-testület által adományozható címekhez és kitüntetésekhez,
3. helyi népszavazás kiírásához,
4. az önkormányzat tulajdonával, vagyonával való rendelkezéshez (1.000.000.-Ft értékhatáron felül)
[1] Módosította a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től

16. § (1.)Az alternatív határozati javaslatokat külön-külön kell szavazásra bocsátani, annak eredményét megállapítani.

(2.) [1] Elfogadott határozat az lesz, amelyik több igenlő szavazatot kapott, feltéve, hogy megkapta a jelenlévők többségének szavazatát, illetve ha minősített döntés szükséges, a 15. §.(2) bekezdésében meghatározott számú minimális szavazatot.
[1] Módosította az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. január 29-től.

17. § Kétfordulós tárgyalás keretében tárgyalandó napirendi pontok esetében a képviselő-testület az első fordulóban előzetes állásfoglalásként, elvi döntésként határozza meg a célokat, a döntések koncepcióit. Az előkészítők ennek alapján végzik el a konkrét tervező, egyeztető munkát, s készítik elő a döntési javaslatokat.

7. Rendeletalkotás

18. § A rendelet alkotását kezdeményezheti:

1. Települési képviselő,

2. Képviselő-testület bizottsága,

3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

4. Helyi társadalmi, civil szervezet,

5. Jegyző,

6. Polgármester.

19. § (1) A rendeletalkotásra, módosításra irányuló kezdeményezést a 18. §-ban meghatározott személyek a polgármesternek írásban nyújthatják be, aki a polgármesteri hivatal bevonásával a kezdeményezést, majd a tervezetet a képviselő-testület legközelebbi ülésére nyújtja be.

(2) A rendelet normaszövegén túl minden esetben annak megalkotását meg kell indokolni az előterjesztésben, valamint csatolni kell hozzá a rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálatot is.

(3) Amennyiben rendeletmódosításra irányuló igény a képviselő-testület ülésén merül fel, úgy a rendelet módosítására az (1)-(2) bekezdésben meghatározott előkészítő eljárás lefolytatása miatt csak a következő testületi ülésen kerülhet sor.

(4) A (9) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján (www.ibrany.hu) a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.
(5) A vélemény-nyilvánítási eljárás során az a vélemény, amelyik:
a) sérti a közerkölcsöt,
b) nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához,
c) név nélkül érkezett
nem vehető figyelembe.
(6) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított önkormányzati elektronikus oldalon közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő (legalább 3 nap) álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez.
(7) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az adatkezelés magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.
(8) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő, illetve nagy érdeklődésre számot tartó rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében lakossági fórum is szervezhető.
(9) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) az önkormányzati támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,
b) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó, valamint a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint
c) azt a rendelet-tervezetet, aminek a sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

20. § (1) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetmény közzétételével kell kihirdetni. A hirdetményben közölni kell a kihirdetés tényét és azt, hogy a hatályos rendelet szöveg a Polgármesteri Hivatalban a titkárságon ügyfélfogadási időben megtekinthető. A kifüggesztés megtörténtét rá kell vezetni a rendelet eredeti példányára.

(2) [1] A rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövegét a kihirdetést követő egy héten belül meg kell jelentetni az önkormányzat hivatalos honlapján (www.ibrany.hu).

(3) A rendeletből 1 példánynak azt Városi könyvtárban történő elhelyezésével biztosítani kell, hogy az állampolgárok bármikor megtekinthessék,

(4) Az önkormányzati rendeleteket a módosításokkal egységes szerkezetben a (2) bekezdésben foglaltakon túl Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe fel kell tölteni.

[1] Módosította az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2020. január 29-től.

21. § Hatályon kívül helyezve a 13/2014.(VIII.08.) Önkormányzati rendelet 11. §-ával.

22. § Hatályon kívül helyezte az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a.(2020. január 29-től)

8.A képviselő-testület határozata

23. § A Képviselő-testület a határozatait arab sorszámmal, törve évszámmal zárójelben pedig a meghozatal hónapja, napja feltüntetéssel és „KT” jelzéssel kell ellátni az alábbiak szerint:

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

……./200…év /…….hó…nap/KT. sz.

h a t á r o z a t a

24. § (1) A határozatban minden esetben meg kell jelölni a végrehajtásáért felelős személy nevét, tisztségét, a végrehajtási határidőt. A határozatot ki kell adni a közvetlenül érdekelt és végrehajtásért felelős személynek.

(2) A határozat végrehajtásáért felelős a beszámolási határidő lejártát követő rendes testületi ülésen a végrehajtást a polgármester útján a képviselő-testülettel közli.

Haladéktalanul közölni kell a végrehajtást gátló körülményt, tényeket, egyben javaslatot tenni a szükséges intézkedés megtételére.
(3) Ha a határozatot nem, vagy nem a határozatnak megfelelően hajtották végre, úgy a végrehajtásról szóló előterjesztésben tájékoztatást kell adni annak okáról, körülményeiről, szükség esetén javaslatot kell tenni a felelősségre vonásra, illetve annak kezdeményezésére.

9. A jegyzőkönyv

25. § (1) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét egy eredeti példányban kell elkészíteni.

(2) A jegyzőkönyv eredeti példányát a szükséges mellékletekkel együtt a jegyző kezeli. A jegyzőkönyveket évente be kell köttetni.

(3) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző, valamint a testület által ülésenként megválasztott 2 fő testületi tag, jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

(4) A nyilvános ülésről készített jegyzőkönyvet a városi honlapon (www.ibrany.hu) közzé kell tenni.

(5) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvek elkészítésére az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(6) A zárt ülés jegyzőkönyvét és mellékleteit az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni.

(7) [1] A jegyzőkönyv elkészítésének könnyítése érdekében a nyílt ülésekről a jegyzőkönyvvezető kezelésében lévő diktafonnal hangfelvétel készül.

(8) [2] A hangfelvétel ellenére a jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza. Hozzászólás jegyzőkönyvben történő szó szerinti rögzítésére vonatkozóan a hozzászólónak ezt az igényét a hozzászólásának megkezdése előtt kell jeleznie.

(9) [3] A hangfelvételek további sorsáról, megsemmisítéséről, vagy a helytörténeti gyűjteménynek történő átadásáról az önkormányzati ciklus utolsó ülésén dönt a képviselő-testület. A döntésben foglaltak végrehajtása a jegyző feladata.

[1] kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től
[2] kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től
[3] [3] kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től

26. § (1) Az állampolgárok ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, Jegyzői Irodában – hivatali dolgozó jelenlétében - betekinthetnek a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvekbe.

(2) A nyilvános ülés jegyzőkönyvéről másolat kérhető. A másolás költségét – az önkormányzati képviselőket kivéve – a kérelmező köteles megtéríteni.

(3) A zárt ülésről készült jegyzőkönyve betekinthetnek: képviselő-testület tagjai, jegyző, a Polgármesteri Hivatal tárgyban érintett köztisztviselői, valamint a jegyzőkönyv készítéséért felelős köztisztviselők; illetékes Kormányhivatal vezetője, illetve az általa kijelölt személy; eljáró Bíróság; eljáró Ügyészség; eljáró Nyomozóhatóság; az ügyben érintett egyéb szerv, személy, ha érintettségét igazolja.

10. Közérdekű adatok

27. § (1) Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján (www.ibrany.hu) nyilvánosságra kell hozni.

(2) Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a támogatások közzététele a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, kettőszázezer forint alatti összeg esetében mellőzhető.

III. Fejezet

Lakossági fórumok

1.Városfórum

28. §

29. §

30. §

2.Közmeghallgatás

31. § (1) A képviselő-testület a lakosság véleményének megismerése, általános tájékoztatása érdekében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott döntések meghozatala előtt évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart .

(2) Az alábbi döntések meghozatala előtt kötelező a közmeghallgatás tartása:

1. terület és településfejlesztés koncepció elfogadása, módosítása,

2. általános rendezési terv megalkotás, vagy módosítása,

3. terület-szervezési kérdésekben történő döntés

32. § A közmeghallgatás meghívóját, annak napja előtt legalább 8 nappal közhírré kell tenni:

1. valamennyi közintézmény hirdető tábláján - kifüggesztéssel,

2. az önkormányzat Internetes honlapján történő megjelentetéssel,

3. Ibrányi Hírlapban történő megjelentetéssel.

33. § A közmeghallgatásról a jegyzőnek a hivatal dolgozójának bevonásával jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az elhangzottak lényegét tartalmazza, s amit a polgármester és a jegyző ír alá

34. § A közmeghallgatás témájára vonatkozó előterjesztések, egyéb anyagok ügyfélfogadás ideje alatt a polgármesteri hivatalban megtekinthetők, kérésre azt az érdeklődőknek másolatban ki kell adni.

3. Egyéb lakossági fórum

35. § (1) A polgármester, a képviselő-testület tagjai, lakossági rétegigények megismerésének érdekében, valamint közvetlen tájékoztatásra választói gyűlést, lakossági fórumot /utcagyűlés, városrész-gyűlés, értelmiségi találkozó, gazdafórum, vállalkozói fórum stb./ szervezhetnek.

(2) Az egyéb lakossági fórumról a szervező az ott elhangzott legfontosabb állásfoglalásokról, véleményekről a legközelebbi ülésen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

IV. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI, TANÁCSNOKOK

1. A képviselő-testület bizottságai

36. § (1) [1] A Képviselő-testület állandó bizottságai:

1. Pénzügyi Bizottság: 5 fő

2. Szociális-és Egészségügyi Bizottság: 7 fő

3. Szavazatszámláló Ügyrendi és Jogi Bizottság: 5 fő

4. Közbeszerzési Bizottság 5 fő

5. Sport Bizottság 3 fő [2]

(2) [3] Az alábbi bizottságok tagjai kötelezettek vagyonnyilatkozat tételére:

a) Pénzügyi Bizottság

b) Szociális-és Egészségügyi Bizottság

c) Közbeszerzési Bizottság

[1] Módosította a 17/2019 (X.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. október 21. 14 óra 30 perctől
[2] Módosította a 29/2016 (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a
[3] Módosította az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2020. január 29-től.

37. § (1) A Képviselő-testület bármely hatáskörébe, feladatkörébe tartozó ügy előkészítésére, végrehajtására, ellenőrzésére meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat kidolgozására ideiglenes, eseti bizottságot választhat, amelynek működésére a bizottságokra vonatkozó szabályok érvényesek. Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának terjedelmét a képviselő-testület esetenként határozza meg.

(2) Az így létrehozott bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell megválasztani, a többi tagja más, a településen élő megbecsült állampolgár és az adott témához értő szakember lehet.

(3) A bizottságok az önkormányzati törvényben és e szabályzatban meghatározott feladatokon túl mindazokkal a kérdésekkel foglalkozhatnak, amelyet az önkormányzati tevékenység adott területén alapvető jelentőségűnek tartanak.

(4) A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben meghatározott feladatait, hatáskörét ruházza át bizottságaira. A bizottságok elnökei az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről a Képviselő-testületet félévente tájékoztatják.

(5) [1] Két vagy több bizottság részvételével együttes bizottsági ülés is tartható, ha erről a bizottságok elnökei megállapodnak, illetve abban az esetben, ha a képviselő-testület döntése értelmében együttes ülést kell tartani.

(6) [2] Az együttes bizottsági ülést a bizottsági elnökök együttesen hívják össze és megállapodás alapján jelölik ki a levezető elnök személyét.

(7) [3] Az együttes ülésen az egyes napirendi pontokról bizottságonként külön kell szavazni.

(8) [4] Az együttes ülésről minden bizottság külön jegyzőkönyvet készít.

[1] Kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től
[2] Kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től
[3] Kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től
[4] Kiegészítette a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től

38. § 1)A képviselő-testület éves munkatervében meghatározza azokat az ügyeket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá amelyekben döntés előtt a bizottságok véleményét ki kell kérni.

(2) A képviselő-testület éves munkatervében előre meg nem határozott napirendi pont tárgyalása esetén a Bizottságok elnökei a jegyzővel történő előzetes egyeztetés alapján határozzák meg, hogy az adott előterjesztést, testületi anyagot meg kívánják-e tárgyalni, , véleményezni, vagy sem

2. A bizottságok feladatai

39. § (1) Pénzügyi Bizottság feladatai:

1. Véleményezi a város költségvetését megállapító és annak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadó rendeletet, határozatot, ellenőrzi azok végrehajtását.

2. Közreműködik hosszabb időszakra szóló fejlesztési koncepciók pénzügyi feltételeinek kidolgozásában.

3. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények pénzügyi gazdálkodását.

4. Javaslatot tesz helyi adók megállapítására.

5. Előkészíti a Képviselő-testületnek a polgármesterre vonatkozó „munkáltatói” ügyeit

6. .Ellátja a polgármester vonatkozásában az egyéb munkáltatói feladatokat.

1. Ellenőrzi a vagyonmérleg adatait.

2. Véleményezi és előkészíti az önkormányzat vagyoni ügyeit. /elidegenítés, vállalkozás, hasznosítás/

3. Véleményezi a hitelfelvétellel kapcsolatos döntésekre vonatkozó előterjesztéseket.

4. Véleményezi az Önkormányzat gazdasági programját

(2) Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság feladatai

1. Ellátja a 14. § (5) bekezdésében meghatározott eset kivételével a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

2. Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítésében, és vizsgálja annak hatályosulását, kezdeményezi módosítását.

3. Véleményezi a Képviselő-testület rendelet-tervezeteit, részt vesz azok kidolgozásában.

4. Szervezi a közmeghallgatásokat,

5. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, önkormányzati képviselő, nem képviselő bizottsági tagok, valamint ezek hozzátartozója által tett vagyonnyilatkozatot,

6. Kivizsgálja a polgármester által átadott önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést.

7. Véleményezi és megtárgyalja, és a képviselő-testület elé terjeszti javaslatával együtt a helyi kitüntetésekre beérkezett javaslatokat.

8. Gondoskodik évente a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a homlokzat-felújítási alap pályázat kiírásáról, valamint a beérkezett pályázatokat előkészíti döntésre a képviselő-testületnek

9. Kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket, a méltatlanság megállapítására javaslatot tesz a Képviselő-testületnek

10. Gondoskodik évente a Város Kitűnő Tanulója ösztöndíj pályázat kiírásáról, valamint a beérkezett pályázatokat előkészíti döntésre a Képviselő-testületnek.

(3) Szociális-és Egészségügyi Bizottság feladatai

1. Véleményezi a szociális ágazathoz tartozó intézmények költségvetési támogatását, tervezését, a szociális célra fordítható előirányzatokat, az ezért ellátandó feladatok körének megállapítására javaslatot tesz és ellenőrzi annak végrehajtását.

2. A hatályos helyi önkormányzati lakásrendeletben foglaltak alapján javaslatot tesz a képviselő-testületnek a szociális bérlakások bérlői kijelölésére vonatkozóan, valamint közreműködik a bérlakások éves ellenőrzésében

3.

4.

5. Hatályon kívül helyezve a 13/2014.(VIII.08.) Önkormányzati rendelet 11. §-ával

6. Hatályon kívül helyezve a 13/2014.(VIII.08.) Önkormányzati rendelet 11. §-ával

7. Részt vesz az egészségügyhöz kapcsolódó testületi előterjesztések előkészítésében, véleményezi azokat.

(4) Közbeszerzési Bizottság feladatai: [2]

1. a teljesítés határidejének, a beszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása;
2. a közbeszerzés becsült értékének kiszámítása a Kbt. 16-20. §-ai alapján, figyelemmel a Kbt. 28. § (2) bekezdésében foglaltakra, ezen belül különösen:
· beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
· a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
· igazságügyi szakértő igénybe vétele,
· szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
· szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,
· a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
· az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
1. dönt az alkalmazandó eljárás fajtájáról,
2. dönt a gyorsított, keretmegállapodásos eljárások alkalmazásáról,
3. dönt az ajánlati biztosíték összegéről,
4. javaslatot tesz a Képviselő-testület részére az ajánlattételre felkért szervezetekről,
5. elfogadja az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok szövegét
6. kijelöli a bíráló bizottság tagjait
9. az eljárást megindító/ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhíváshoz szükséges pontos műszaki, szakmai specifikációk meghatározása, szükség esetén külső Közreműködő bevonásával.
10. a közbeszerzési terv elfogadásakor és valamennyi módosításakor az Önkormányzat nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata oly módon, hogy az érintettektől a megfelelő nyilatkozatot beszerzi és megőrzi
1. elfogadja az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosított szövegét
12. az ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig dönt az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban megadott alkalmassággal (pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai), valamint az értékelési szempontrendszerrel kapcsolatos feltételek módosításáról .”
(5) [3] Sport Bizottság feladatai:
1. Véleményezi
- a sport kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,
- a különböző szervezetekkel megkötendő sport célú együttműködési megállapodásokat,
- az önkormányzat költségvetésének sport ügyekkel összefüggő részét,
- az önkormányzati sport intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat,
2.Javaslatot tesz
- a város sporttal kapcsolatos terveinek előkészítésére,
- sportkoncepció felülvizsgálatára, módisítására
3. [4]
4. Ellenőrzi
· az önkormányzati támogatások felhasználását.
[1] Módosította az 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2020. január 29-től
[2] Módosította a 29/2016 (XII.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a
[3] Módosította a 29/2016 (XII.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a
[4] Hatályon kívül helyezte a 4/2018 (II.20.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése

3. A bizottságok működése

40. § (1) A bizottságok szükség szerint, de évente legalább két alkalommal üléseznek.

(2) A bizottságok üléseiről és ellenőrzéseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket, a vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés megállapításait és a tett javaslatokat. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá.

(3) A bizottsági ülésre meg kell hívni a Polgármesteri Hivatal bizottsági ügyviteli feladatok ellátásával megbízott dolgozóját, aki segíti a bizottság munkáját és ellátja az ügyviteli feladatokat és gondoskodik az ülésről készült jegyzőkönyv Nemzeti Jogszabálytárba történő elektronikus feltöltéséről

(4) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke, vagy távollétében - ha a bizottság tagjai sorából elnökhelyettest választott,- az elnökhelyettes, illetve ennek hiányában, vagy akadályoztatása esetén az általa esetileg írásban megbízott személy.”

(5) A bizottság ülésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az ne essen egybe másik bizottság ülésével.

(6)

4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos bizottsági eljárás

41. § (1) A Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság vezeti a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást.

(2) A vagyonnyilatkozatot a polgármester, a képviselők, nem lépviselő bizottsági tagok és hozzátartozóik két példányban készítik el, s azt dátummal, aláírással látják el. A vagyonnyilatkozat egy példánya a nyilatkozattevőnél marad.

(3) A polgármester és a képviselők és nem lépviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozata nyitott borítékban, míg a hozzátartozók vagyonnyilatkozata zárt borítékban kerül a Bizottság részére átadásra. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatát a bizottsági átvétel alkalmával le kell pecsételni.

(4) A vagyonnyilatkozatok átvételéről a bizottság átvételi elismervényt ad át.

(5) A vagyonnyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatalban, zárt, tűzbiztos lemezszekrényben kell tárolni.

(6) A képviselők vagyonnyilatkozata az azonosító adatok kivételével nyilvános, abba bárki betekinthet. A betekintésről (idejéről, betekintő személyéről) nyilvántartást kell vezetni.

(7) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a polgármesternél, vagy a Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás célja, hogy ellenőrizze a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát. A polgármester a hozzá benyújtott kezdeményezést a Bizottságnak haladéktalanul átadja kivizsgálásra.

(8) Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét, tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül ennek nem tesz eleget, úgy a Bizottság elnöke eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

(9) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új adatot tartalmaz. Új tényállítás, adat nélkül ismételt kezdeményezés esetén a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

(10) A képviselő, polgármester, és a nem lépviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a Bizottság felhívására köteles saját, illetve a hozzátartozói vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokat írásban bejelenteni. Az adatokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés eredményéről a Bizottság elnöke a képviselő- testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

5. Tanácsnokok és feladataik [1]

41/A. § (1) A Képviselő-testület – a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára – a 41/B §-ban meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére a képviselők közül két fő tanácsnokot választ a településüzemeltetési -közbiztonsági, valamint a vállalkozásfejlesztés-gazdaságélénkítés önkormányzati kötelező feladatok koordinálása céljából.

(2) A tanácsnok visszahívásáról a képviselők 1/3-ának javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(3) A tanácsnok a képviselő-testületet évente, a januári ülésén tájékoztatja az előző évben végzett munkájáról, elért eredményeiről, szakterületén tapasztaltakról.

[1] Kiegészítette a 7/2019 (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. április 29. 15 óra 21. perctől

41/B. § (1) A településüzemeltetési -közbiztonsági tanácsnok feladatai:

(1a) a város közrendjét, közbiztonságát ellátó rendészeti és civil szervezetekkel kapcsolatot tart, s rendszeresen egyeztet, kiemelten a városi sportrendezvényekkel, egyéb rendezvényekkel kapcsolatosan,

(1b) figyelemmel kíséri az önkormányzat településüzemeltetését ellátó intézmény munkáját, javaslatot tesz a feladat ellátással kapcsolatosan, annak javítása érdekében, különös tekintettel az esetleges lakossági településüzemeltetéshez kapcsolódó közérdekű bejelentésekben, panaszokban foglaltakra,

(1c) tájékozódik a város lakosságának a közbiztonságról alkotott véleményéről, ennek érdekében egyeztet a város rendészeti szerveivel

(1d) részt vesz bizottsági ülésen, a közrendet, közbiztonságot és település üzemeltetést érintő napirend tárgyalásán akkor is, ha nem tagja az adott bizottságnak

(1e) részt vesz a város gazdasági programjának, bűnmegelőzési programjának kidolgozásában, és azok végrehajtásáról szóló beszámolók készítésében, illetve véleményezi azokat.

(1f) feladatkörét érintő rendezvényeken képviseli az önkormányzatot a polgármester megbízása alapján.

(2) A vállalkozásfejlesztési-gazdaságélénkítési tanácsnok feladatai:

(2a) kapcsolatot tart a városban működő vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, azok tisztségviselőivel, képviselőivel

(2b) részt vesz bizottsági ülésen, a helyi vállalkozásokat érintő napirend tárgyalásán akkor is, ha nem tagja az adott bizottságnak

(2c) részt vesz a város gazdasági programjának - különös tekintettel annak városfejlesztési és gazdaságélénkítési területire – kidolgozásában, véleményezi azt

(2d) elősegíti és szervezi a városba új vállalkozások letelepedését, s ezáltal új munkahelyek létrehozását, s közreműködik az ezt elősegítő pályázati lehetőségek felkutatásában,

(2e) segíti a vállalkozásokat a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű megismertetésében,

(2f) véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket

(2g) feladatkörét érintő rendezvényeken képviseli az önkormányzatot a polgármester megbízása alapján.

V. Fejezet

Tisztségviselők és a Képviselő-testület Hivatala

1.Tisztségviselők

42. § (1) A polgármester a köztisztviselők esetében meghatározza azon munkáltatói jogokat, melyek gyakorlásához a jegyzőnek az Ő előzetes egyetértése szükséges.

(2) [1] Polgármester ügyfélfogadása: hétfőn 8.00-10.00-ig

szerdán 13.00-15.00-ig
(3) A polgármester saját hatáskörében szabályozza a kiadmányozás rendjét, külön szabályzatban.
(4) A polgármester dönt az e rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben.
5) [2] A polgármester a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan operatív szakmai-konzultációs csoportot működtet, melynek tagjai:
a) alpolgármesterek,
b) Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) vezetője,
c) Polgármesteri Hivatal irodavezetői, fejlesztési csoport vezetője,
d) tanácsnokok,
e) jegyző.
(6) a Képviselő-testületet és az Önkormányzatot a polgármester, illetve az alpolgármester jogosult képviselni.
[1] Módosította a 14/2020 (VI.25. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.
[2] Módosította a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. XI.27-től

43. § (1) [1] A Képviselő-testület a polgármester tartós helyettesítésére, munkájának segítésére 2 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ tagjai sorából, titkos szavazással, a polgármester által javasolt személyek közül.

(1a) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladatukat. Az alpolgármestereknek a polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester határozza meg, azzal, hogy kijelöli az általános helyettesét.

(1b) Az alpolgármesterek hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.

(2) [2] Alpolgármester ügyfélfogadása: kedden 08.00-10.00-ig

(3) Az alpolgármester hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.

(4) Az alpolgármester önállóan dönt a polgármester által meghatározott feladatainak ellátása során.

[1] Módosította és kiegészítette a 17/2019 (X.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. október 21. 14. óra 30 perctől
[2] Módosította a 14/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.

44. § (1) A jegyző dönt az e rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben.

(2) A jegyző köteles a jogszabálysértő döntés - lehetőség szerint meghozatala előtt - , valamint jogszabálysértő működés esetén ennek tényét jelezni a jogszabálysértő döntést hozó szerv, vagy a jogszabálysértően működő szerv felé.

(3) A jegyző saját hatáskörében szabályozza a kiadmányozás rendjét, külön szabályzatban.

(4) Jegyző ügyfélfogadása: minden héten csütörtökön 9.00-12.00-ig

(5) A jegyző feladatait a polgármesteri hivatal ügyrendje szerint a hivatal dolgozóinak közreműködésével látja el, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.

(6) [1] A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - a polgármester a jegyzői feladatok ellátásával a polgármesteri hivatal - a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő - köztisztviselőjét bízza meg a jegyzői feladatok ellátására kiírt pályázat lezárultáig, illetve az akadályoztatás megszűnéséig, legfeljebb hat hónap időtartamra.

[1] Módosította a 14/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 29-től

45. § (1) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre: Ibrányi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel.

(2) A polgármesteri Hivatal az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

(3) A vonatkozó törvények és előírások alapján az önkormányzat gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési irodája látja el.

VI. Fejezet

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. Nemzetiségi önkormányzat testülete

46. § (1) [1] A nemzetiségi önkormányzati testület tagjainak száma 5 fő.

(2) Az ülés összehívásával, vezetésével, valamint a testületnek saját szervezetével, működésével kapcsolatos szabályokat a nemzetiségi önkormányzat saját határozatával megállapított Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogait a nemzetiségek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint gyakorolja.

[1] Módosította a 20/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. XI.27-től

2. Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési, egyetértési joga

47. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzatot véleményének kifejtésére, illetve egyetértésének megadására a polgármester írásban hívja fel.

(2) A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezését, javaslatát, véleményét, egyetértését a polgármesterhez juttatja el, amelyet a Képviselő-testülettel a kapcsolódó előterjesztés tárgyalásakor ismertetni kell.

3. Nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása

48. § (1) A települési önkormányzat képviselő testülete a nemzetiségi önkormányzat részére a feladatai ellátásához az önkormányzat éves költségvetését megállapító helyi önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati támogatást nyújthat.

(2) 4A települési önkormányzat képviselő testülete külön döntése alapján az erre vonatkozó ingatlanhasználati megállapodásban foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzat működése céljára térítésmentesen biztosítja az önkormányzat tulajkdonában lévő Ibrány, Kossuth utca 27.sz. alatti ingatlan (Ibrány 603/3 hrsz.) használatát.

(3) Az5 önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik küldemények postázásáról, továbbításáról, ügyviteli segítséget és igény esetén szakmai segítséget nyújt, és viseli az ezzel járó költségeket.

(4) A települési nemzetiségi önkormányzat testületi munkáját és önkormányzati működését a jegyző által kijelölt Hivatali dolgozó segíti

(5) Az Önkormányzat a nemzetiségek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Hivatal útján gondoskodik a működéssel, gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli feladatok ellátásáról.

VII. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1.Az önkormányzat vagyona

49. § (1) Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzat vagyonát elsődlegesen a kötelező közszolgáltatások biztosítása érdekében kell hasznosítani. Az önként vállalt feladatok céljára vagyonfelhasználásra akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat a vagyonával a törvényen alapuló közszolgáltatásokat teljesítette.

(3) Az önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen, illetőleg korlátozottan forgalomképes körét, valamint a vagyontárgyakról való rendelkezés feltételeit a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(4) A település vagyoni helyzetének alakulásáról a képviselő-testület a lakosságot a helyi sajtó útján is tájékoztatja.

2. Az önkormányzat költségvetése

50. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről rendeletet alkot.

(2) A gazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat a költségvetésről szóló rendelet állapítja meg.

3. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

51. § Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről a jegyző a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó közreműködésével gondoskodik

4. Önkormányzati intézmények gazdálkodásának ellenőrzése

52. § Az önkormányzati intézmények gazdálkodását a Hivatal a belső ellenőrzés közreműködésével, valamint a Pénzügyi Bizottság felügyeli

VIII. Fejezet

ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK RÉSZVÉTELE AZ ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉBEN

52/A. § (1) Az Önkormányzat honlapján regisztrált, Ibrányban működő civil szervet számára tevékenységi körében az önkormányzat képviselő-testülete igény esetén tanácskozási jogot biztosít.

(2) Az Önkormányzat honlapján regisztrált, Ibrányban működő civil szervezet hozzáférését a nyílt képviselő-testületi előterjesztésekhez biztosítani kell. Igény esetén, a civil szervezet által az anyagok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A civil szervezet a hozzáférhetővé tett előterjesztés kapcsán rövid, írásos véleményt, javaslatot fogalmazhat meg, amelyet legkésőbb az ülést megelőző napon – amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ülés napján reggel 9 óráig - a jegyzőhöz kell eljuttatni.

(3) A civil szervezet (2) bekezdés szerinti véleményét, javaslatát az előterjesztés tárgyalásakor ismertetni kell. A civil szervezet jelenlévő képviselőjének a polgármester tanácskozási jogot adhat. A civil szervezet javaslata módosító javaslatként kerül a Képviselő-testület elé.

(4) Önkormányzati rendelet-tervezethez fűzött vélemény, javaslat esetén az e §-ban foglaltaktól eltérően az önkormányzati rendeletek előkészítésében történő társadalmi részvétel szabályait kell alkalmazni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 6/2008.(III. 28.), 13/2008 (VII.03.), a 20/2009 (VIII.27.), a 24/2009 (X.16), a 9/2010 (IV.09) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2.) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

1. Az önkormányzat Polgármesterre átruházott hatáskörei:

1.1. a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott első fokú hatáskörök ellátása.

1.2 Az Önkormányzat vagyonáról szóló helyi önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlása,

1.3 dönt a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret felhasználásáról

1.4 dönt a közterület bérbeadásáról, valamint hozzájárulását adja a közterület használatához;

1.5 dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez szükséges anyagi támogatás nélküli támogató nyilatkozat kiadásáról

1.6 intézkedik a köztemetésről, a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére, illetve azt méltányosságból elengedi, mérsékli.

1.7 dönt az Önkormányzat jelképe használatának engedélyezéséről

1.8 dönt az önkormányzati tulajdonba kerülő közművek megépítéséhez való hozzájárulásról, valamint a közművek önkormányzati tulajdonba vételéről

1.9 dönt a gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatásáról

1.10 dönt az időskorúak eseti (karácsonyi) támogatásának elbírálásáról

1.11. Az önkormányzat éves költségvetését megállapító önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlása, um.:

· Dönt az év közbeni szabad pénzeszközök OTP Bank Nyrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán történő lekötéséről,

· Átcsoportosíthatja két testületi ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 %-ának erejéig az előirányzatot, melyről a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

· Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – korlátozza a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását

· ..a gazdálkodás feltételeiben év közben fellépő kedvezőtlen változások esetén, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

1.12. dönt a településkép védelmét szolgáló, településképi véleményezési, településkép bejelentéési és településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos kérdésekben

2. Az önkormányzat Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörei:

2.1. Dönt a helyi földbizottság (vagy Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) termőföld tulajdonjog-átruházásához kapcsolódó állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról

3. Az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörei:

3.1. Ellátja a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott ellenőrzési hatáskört, gyakorolja a javaslattételi jogkört.

3.2.Ellátja a mindenkor hatályos helyi önkormányzati szociális rendeletben a Bizottságra átruházott feladatokat. Ezek a jelenlegi szabályozás szerint:

3.2.1.Dönt a lakásfenntartási kiadások támogatása - fűtési támogatás iránti kérelmekről

3.2.2.Elbírálja a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket

3.2.3.Elbírálja a temetési költségekhez biztosított rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet

3.2.4.Elbírálja a gyógyszertámogatás iránti kérelmeket

4. Az önkormányzat Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörei:

4.1. a teljesítés határidejének, a beszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása;

4.2. a közbeszerzés becsült értékének kiszámítása a Kbt. 16-20. §-ai alapján, figyelemmel a Kbt. 28. § (2) bekezdésében foglaltakra:

4.3. dönt az alkalmazandó eljárás fajtájáról,

4.4. dönt a gyorsított, keretmegállapodásos eljárások alkalmazásáról,

4.5. dönt az ajánlati biztosíték összegéről,

4.6. elfogadja az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok szövegét

4.7. kijelöli a bíráló bizottság tagjait

4.8. elfogadja az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosított szövegét

4.9. az ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig dönt az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban megadott alkalmassággal (pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai), valamint az értékelési szempontrendszerrel kapcsolatos feltételek módosításáról .”

5. Az önkormányzat Sport Bizottságára átruházott hatáskörei

.

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra átruházott hatásköre:

6.1 Kiválasztja a településen a szilárd hulladék szállítást végző szolgáltatót.

7. Jegyzőre átruházott hatásköre

7.1.Mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a mezei őrszolgálat megszervezéséről, mértékéről, fenntartásáról és a mezőőri járulékról szóló 5/2016 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján.

7.2. Engedélyezi a sírhely előre váltást egyéni kérelem alapján a 70. évet betöltött személyeknek (az elhunyt házastársának kivételével), a temetési sorrend betartásával.
7.3 a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján megállapítja a házszámokat.

2. melléklet6

Ibrány Város Önkormányzata államháztartási szakágazati és szakfeladat-rend szerinti besorolása
Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
1.) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.) 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
3.) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4.) 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5.) 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
6.) 031030 Közterület rendjének fenntartása
7.) 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
8.) 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
9.) 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
10.) 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
11.) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
12.) 041236 Országos közfoglalkoztatási program
13.) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
14.) 042110 Mezőgazdaság igazgatása
15.) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
16.) 042180 Állat-egészségügy
17.) 042220 Erdőgazdálkodás
18.) 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
19.) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
20.) 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
21.) 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
22.) 047120 Piac üzemeltetése
23.) 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
24.) 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
25.) 061020 Lakóépület építése
26.) 062010 Településfejlesztés
27.) 062020 Településfejlesztési projekt és támogatásuk
28.) 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
29.) 064010 Közvilágítás
30.) 066010 Zöldterület kezelés
31.) 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32.) 072111 Háziorvosi alapellátás
33.) 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
34.) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
35.) 072311 Fogorvosi alapellátás
36.) 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
37.) 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
38.) 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
39.) 076062 Település-egészségügyi feladatok
40.) 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
41.) 081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység
42.) 082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
43.) 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
44.) 091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
45.) 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
46.) 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,támogatások
47.) 102023 Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása
48.) 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
49.) 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
50.) 104030 Gyermekek napközbeni ellátása
51.) 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
52.) 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
53.) 104044 Biztos Kezdet Gyerekház
54.) 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
55.) 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
56.) 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
57.) 107051 Szociális étkeztetés
58.) 107052 Házi segítségnyújtás
59.) 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
60.) 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
61.) 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1. függelék

A 2019. októberi önkormányzati választás alkalmával megválasztott Önkormányzati képviselők és polgármester
Polgármester: Trencsényi Imre
Önkormányzati képviselő: Haluska András
Kovács Ferenc
Kulcsár Béla
Márkus Ferenc
Szabó P. Judit
Dr. Szegedi Tibor Zsolt
Tábori Tibor
Tóth Balázsné
1

Módosította a 10/2021 (VI.7.) hatályos 2021. június 8-tól

2

Módosította a 10/2021 (VI.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. június 8-tól

3

Módosította a 10/2021(VI.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. június 8-tól

4

Módosította a 14/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. szeptember 29-től.

5

Módosította a 14/2021 (IX.28.) önkorményzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. szeptember 29-től.

6

Módosította a 10/2021 (VI.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. június 8-tól.