Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 10. 06

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.05.

Ibrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)

a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép

c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép

e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

2. § A rendelet 24. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ha a határozatlan időre bérbe adott lakást a vételi jog jogosultja vásárolja meg, a vételár az (1) bekezdésben meghatározott érték 90 %-a.

3. § A rendelet 24. §. (3) és (4), valamint a 25. §. (1) bekezdése hatályát veszti.

4. § A rendelet 8. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ha a (2) bekezdésben foglalt megállapodás létrejön, a bérbeadó a bérlőnek a munkálatok elvégzésével kapcsolatban felmerült és az önkormányzat részére szóló számlával igazolt költségei megtérítését – a 4. mellékletben meghatározott lakások kivételével - bérbeszámítás formájában engedélyezi.

5. § A rendelet 8. §. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakás komfortfokozatának növelésével és a fűtés korszerűsítésével, a kötelezettségek átvállalásával, teljesítésével és a költségek kiegyenlítésével kapcsolatos megállapodást a feleknek előzetesen írásban kell rögzíteni.

6. § A rendelet 8. §. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ha a felek megállapodnak, hogy a bérlő a lakás komfortfokozatát növeli, illetve a fűtést korszerűsíti, vagy a visszaadáskor a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, akkor írásban rögzíteni kell:

1. az elvégzendő munka műszaki tartalmát a szükséges mértékig,
2. a kivitelezés határidejét,
3. azt, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagot maga vagy a bérbeadó biztosítja,
4. a bérlő feladata, hogy a kivitelezés ideje alatt megóvja a lakást a szándékos vagy gondatlan rongálástól,
5. a munkálatok költségeit a bérlő viseli, melyet a bérbeszámítási joggal érvényesít,
6. igazolt költségeit:
7. anyagoknál és vállalkozók által végzett munkálatoknál a számlával igazolt költség összege,
a munkálatok befejezését követő 30 napon belül a költségelszámolást el kell végezni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.