Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 10. 06

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.05.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet két házi gyermekorvos közreműködésével működik. Az iskola-egészségügyi körzet által ellátott nevelési-oktatási intézmények jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

2. § A Rendelet 3. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel három vegyes védőnői körzet működik. A védőnői körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását, valamint az egyes körzetek által ellátandó iskolák és óvodák kijelölését a 6. melléklet tartalmazza.

3. § A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.