Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21- 2022. 12. 21

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.21.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

(1a) 1.511.681 E Ft költségvetési bevétellel

(1b) 2.174.327 E Ft költségvetési kiadással

(1c) -662.646 E Ft költségvetési egyenleggel, ebből

a) 276.909 E Ft működési hiány

b) 385.737 E Ft felhalmozási hiány állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 299.306.487 Ft összegben.

(3) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 390.436.867 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 25. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép

(11) A Rendelet 26. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.