Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 09- 2022. 02. 09

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.09.

Ibrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(11) Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez írásban lehet benyújtani. Az indítványnak tartalmaznia kell az összehívás indokát.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.