Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

(1a) 1.209.934 E Ft költségvetési bevétellel

(1b) 1.815.638 E Ft költségvetési kiadással

(1c) -605.704 E Ft költségvetési egyenleggel, ebből

a) 284.380 E Ft működési hiány

b) 321.324 E Ft felhalmozási hiány állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 305.281.879 Ft összegben.

(3) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 337.051.951 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”

2. § (1) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép

(6) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 9.6. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 9.6.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.