Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1a) 1.527.241 E Ft költségvetési bevétellel

(1b) 2.189.887 E Ft költségvetési kiadással”

(2) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1c) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(-662.646 E Ft költségvetési egyenleggel, ebből)

„a) 283.039 E Ft működési hiány
b) 379.607 E Ft felhalmozási hiány állapítja meg.”

(3) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 305.436.445 Ft összegben.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 384.306.909 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”

2. § (1) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) A 1. §, a 2. § és az 1–10. melléklet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

7. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet

8. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet

9. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

29. melléklet

10. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

30. melléklet