Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) bevezető rész helyébe a következő rendelkezést lépteti: Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a fejlesztési tervvel (településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával) és a rendezési terv (településrendezési eszközök), valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével és módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:

2. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezést lépteti: E rendelet hatálya Ibrány Város közigazgatási területére vonatkozó fejlesztési tervvel (településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának), rendezési tervvel (településrendezési eszközeinek), településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

3. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezést lépteti: A partnerségi egyeztetésekben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

a) Ibrány település teljes lakossága,

b) a városban nyilvántartott civil szervezetek,

c) a városban nyilvántartott érdekképviseleti szervezetek

d) Ibrányban bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) Ibrányban működő elismert egyházak.

4. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 3. §-át hatályon kívül helyezi.

5. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 4. §-át hatályon kívül helyezi.

6. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezést lépteti: A polgármester a fejlesztési, rendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében

a) az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

b) az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

c) lakossági fórum keretében történik.

7. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezést lépteti: A tájékoztatás különös szabályai:

a) a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.

b) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló időtartamot.

c) amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.

d) A lakossági fórum helyéről, idejéről, az ismertetésre kerülő tárgykörről tájékoztatást kell adni a lakossági fórum előtt legalább 5 nappal.

8. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 7. §-át hatályon kívül helyezi.

9. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 8. §-át hatályon kívül helyezi.

10. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezést lépteti: A közzétett hirdetmény alapján a Partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a honlapról letölthető, illetve a Hivatalban átvehető partneri adatlap (1. melléklet) felhasználásával Polgármesternek címezve a Ibrány Város Önkormányzati Hivatal címére – 4484 Ibrány, Árpád u. 5-7. – történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő adatlap megküldéssel.

c) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, vagy döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.

d) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

e) A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését. Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

11. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 11. §-át hatályon kívül helyezi.

12. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 12. §-át hatályon kívül helyezi.

13. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 13. §-át a következő rendelkezéssel egészíti ki: Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

14. § A Rendelet 1. sz melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.