Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 08. 16

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2023.02.01.

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3), valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Ibrány város közigazgatási területén működő köztemetőre.

(2) Ibrány Város közigazgatási területén lévő működő köztemető az ibrányi 2235, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242 és a 0120/5 hrsz-okon fekszik..

(3) Az ibrányi 2263 hrsz-ú temető lezárt temető.

2. § (1) A köztemetőt az önkormányzat üzemelteti saját költségvetési szerve, a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ) útján.

(2) A temetőnek és létesítményeinek mindenkor alkalmasnak kell lennie temetési tevékenység lebonyolítására. Ennek érdekében a temető üzemeltetője köteles:

a) a ravatalozó, a hűtőberendezés, a temetéshez szükséges technikai felszerelések, berendezések állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról gondoskodni,

b) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,

c) biztosítani a temető nyitását és zárását,

d) elvégezni a temető létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését, hóeltakarítást,

e) összegyűjteni a hulladékot és gondoskodni annak elszállításáról,

f) megőrizni és pontosan vezetni a nyilvántartó könyveket,

g) tájékoztatni a temető látogatókat,

h) kijelölni jelen rendeletben meghatározottaknak megfelelően a temetési helyeket,

i) biztosítani az eltemetés/urnaelhelyezés feltételeit,

j) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról

k) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeke,

l) gondoskodni évente legalább egy alkalommal (október 31-ig) a temetőben lévő elhanyagolt, gondozatlan sírhelyek rendbetételéről felhívás útján, illetve személyes közreműködésével.

(3) A sírhely árakat a rendelet 1. melléklete, az egyéb temetkezési szolgáltatások és a temető fenntartási hozzájárulás díjtételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A sírhelyeket a használati idő lejárta után újra kell váltani további igénybevétel esetén. Az újra váltás díja megegyezik az adott sírhely kategóriára megállapított, az újra váltás időpontjában hatályos sírhely árral, az urnafülke sírhely kivételével. Az urnafülke (kolumbárium) használatának újra váltása esetén az újra váltás díjaként már nem kell megfizetni a gránit zárólap árát.

(5) Sírhelyet előre (az elhunyt házastársának kivételével) csak a 70. évet betöltött személy válthat – egyéni kérelem alapján - a temetési sorrend betartásával, a jegyző engedélyével.

3. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatás biztosításáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A temetési szolgáltatást végzőnek temetésenként a temetői létesítmények használatáért a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell fizetnie.

(2) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a táblákat pedig sorokra kell osztani. A sírhelyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.

(3) A temetőben az urnasírhelyek, urnafülkés (kolumbárium) temetés, a sírboltok, a gyermek sírhelyek, beton alappal ellátott sírhelyek és kiemelt sírhelyek részére külön terület van kijelölve (3. melléklet).

(4) A halottakat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő sírhelybe kell temetni, kivéve a kettős sírhelybe történő temetést. Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad, azonban a sírboltokba, vagy kettős sírhelyekbe lezárás után is szabad temetni.

(5) Az elhamvasztott halottak hamvainak urnáit az urnasírban, az urnafülkékben a (4) bekezdésben meghatározott sorrend szerint kell elhelyezni.

4. § (1) A sírhelyek méretei

a) Egyes felnőtt sírhely: 90 cm széles, 210 cm hosszú

b) Kettős felnőtt sírhely: 200 cm széles, 210 cm hosszú

c) Gyermek sírhely: 60 cm széles, 150 cm hosszú

d) Urnasírhely: 80 cm széles, 120 cm hosszú

e) Egyszemélyes sírbolt: 150 cm széles, 315 cm hosszú

f) Kétszemélyes sírbolt: 230 cm széles, 315 cm hosszú

g) Háromszemélyes sírbolt: 310 cm széles, 315 cm hosszú

h) Négyszemélyes sírbolt: 230 cm széles, 315 cm hosszú

i) Hatszemélyes sírbolt: 310 cm széles, 315 cm hosszú

j) Urnafülke (belső méret): 30 cm magas, 30 cm széles és 30 cm mély

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksírok esetében 30 cm-nek kell lennie.

(3) A hant nélküli temetés céljára – amennyiben erre igény merül fel – külön táblát kell kijelölni.

(4) Az urnasírokon sírdombot kialakítani nem lehet. Az urnasírok fölé síremlék nem helyezhető el.

(5) Urnafülkés temetés a fenntartó által létesített kolumbáriumban történhet. Az urnafülke lezárása 30 x 30 cm nagyságú egyedileg előállított fedlappal történik.

(6) Betemetett egyes felnőtt sírba külön engedély alapján – rátemetéssel- egy gyermek koporsó, vagy két urna, vagy mélyítés esetén pedig egy nagy koporsó temethető. A beton alappal ellátott egyes sírhelyekbe egymás fölé 2 koporsó és urna, a beton alappal ellátott dupla sírhelyekbe egymás mellé és fölé 2-2 koporsó és urna helyezhető.

(7) Egy már betemetett gyermek sírba- rátemetéssel, külön engedély alapján - egy urna, vagy mélyítéssel még egy gyermek koporsó temethető.

(8) A kettős sírhely két felnőtt koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan mértékben és módon történhet a rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba.

(9) Egy urnasírba, egy urnafülkébe legfeljebb kettő urna helyezhető el. A második urna elhelyezésére a rátemetés szabályai az irányadóak.

(10) Urnát urnatartóban a betemetett koporsós sír felületén is el lehet helyezni. Egyes felnőtt és gyermek sírhelyen 2 urna, kettős sírhelyen 4 urna helyezhető el ily módon az 1. sz. mellékletben meghatározott díj fizetése ellenében.

(11) Rátemetésnél, illetve urna elhelyezése esetén az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(12) A sírhelyek méreteinek betartásáért az üzemeltető felelős.

(13)

5. § (1) A városi köztemetőben a sírhelyek használati ideje:

a) sírhely: 25 év

b) sírbolthely: 60 év

c) urnasírhely: 10 év

d) urnafülke (kolumbárium): 10 év

(2) A használati idő kezdete a sírhely megváltásának ideje, ami valamennyi esetben – kérelemre – ugyanennyi időre meghosszabbítható, amennyiben az újraváltási árat megfizetik.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott használati idő letelte után nem az esedékesség idején kerül megfizetésre az újraváltási díj, hanem későbbi időpontban,- úgy ebben az esetben is az esedékességtől kezdődően kell a használati időt számolni, függetlenül a megfizetés időpontjától.

(4) Az előre megváltott, de temetkezésre még nem használt temetési helyet is újra meg kell váltani, ha a használati ideje lejárt.

(5) A temetési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.

(6) Azon elhunytak sírhelyét, akik az önkormányzat saját halottjaként kerültek eltemetésre, a temető lezárását követő felszámolásig nem kell újra váltani. Ennek tényét be kell jegyezni a sírhelyek nyilvántartására szolgáló temető könyvbe.

6. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható. A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet. A sírjel felállításának, felújításának, átépítésének és lebontásának szabályszerűségét a temető üzemeltetője ellenőrzi.

(2) A síremlék fenntartásáról az elhunyt személy örökösei kötelesek gondoskodni.

(3) Sírboltot csak az általános építési szabályok betartásával a temetőnek erre a célra kijelölt részére lehet építeni.

(3a) (4) Hantolásos temetkezésre használt parcellákban falazásos technikával készült sírhelyet 2 személyes sírhely megváltását követően, az általános építési szabályok betartásával csak az a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál regisztrált, tevékenységi körében is szereplő építőipari tevékenységet végző kivitelező készíthet, amely felelős műszaki vezetővel rendelkezik. A kivitelező köteles az építési tevékenység megkezdése előtt a megfelelőségét bizonyító – fentebb felsorolt – dokumentumokat az Ibrányi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjének bemutatni. További feltétel még, hogy kizárólag olyan vállalkozó végezhet építési tevékenységet a temetőben, akinek nincs lejárt teljesítési határidejű HIPA tartozása az önkormányzat felé. A kivitelező köteles az építési tevékenység megkezdése előtt a Rendelet 4. sz. mellékletében található nyilatkozatot az építési tevékenység megkezdése előtt kitöltve, pecséttel, valamint a kivitelező és a felelős műszaki vezető aláírásával ellátva a temető gondnokának leadni.

7. § (1) A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének, kivéve a sírok gondozását.

(2) A temetőben munkát végző gazdálkodó szervezetek csak a temető fenntartási hozzájárulás napidíjának megfizetése után, annak igazolásával, és az üzemeltető engedélyével kezdhetik meg a tevékenységüket a temetőn belül.

(3) A temetkezési szolgáltatást végzők, illetve a temető területén egyéb munkálatokat végző gazdálkodó szervezetek (kőfaragók, kertészek) a temető területén végzett tevékenysége során okozott kárért felelősséggel tartoznak.

(4) A sírok gondozása csak a hozzátartozó által megváltott sírhely méretéig terjedhet. Amennyiben a sírhant területén kívül is növényzetet kíván a sír gondozója elhelyezni, azt minden esetben egyeztetnie kell a temető üzemeltetőjével. A sorok közötti átjárást akadályozó növényzet telepítése tilos.

(5) Fákat és cserjéket a sírbolthelyen és sírhelyen kívüli területen csak az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés után szabad ültetni.

(6) A 2 m magasságot elérő, nem gondozott növényzetet a temető üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására köteles személlyel megtéríttetheti.

8. § (1) A temető nyitva tartását az üzemeltető javaslatának figyelembe vételével a fenntartó határozza meg. A nyitvatartási időt és a temető rendjét a temető bejáratánál elhelyezett táblán kell közzétenni.

(2) A temető nyitva tartása. Kiskapu: minden nap 6-20 óráig, Nagykapu: április 01-től október 31-ig (szerda, szombat, vasárnap és ünnepnapokon) 6-20 óráig, november 1-től március 31-ig (szombat, vasárnap és ünnepnapokon) 8-19 óráig. A nagykapu nyitva tartása az egyébként szokásos nyitvatartási időn túl akkor lehetséges, ha azt temetői munkálatok elvégzése indokolja, az üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés alapján, külön kérésre.

(3) Ravatalozni csak a köztemetőben, az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

(4) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva kell tartani, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.

(5) Az elhunytak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.

(6) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(7) A temető főbejáratán keresztül gépjárművel - temetkezési szolgáltatás ellátáshoz szükséges, illetve a járásképteleneket szállító gépjárművek kivételével – behajtani tilos, egyéb esetekben a nagykapukon keresztül lehet a temetőbe behajtani, a meghatározott nyitvatartási időben. A temetőben egyéb munkavégzés (pl: síremlék felállítás, sírboltépítés) céljából csak a temető üzemeltetőjének külön engedélyével, előre egyeztetett időben szabad járművel behajtani.

(8) A sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, azt a kijelölt helyen kell elhelyezni. A temető üzemeltetője a szemét összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket köteles kijelölni és a szemét elszállításáról szükség szerint, de legalább kéthetente egyszer gondoskodni.

(9) A temető területének, épületének, tartozékainak, növényzetének rongálása, szennyezése tilos.

(10) A temető területére kutyát – vakvezető, rendészeti munkát segítő kutya kivételével –, macskát, illetve más állatot bevinni tilos.

(11) Tizennégy éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(12) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt 1 órával szabad. A tűzveszély elhárításához szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest gyújtotta.

ZÁRÓ RÉSZ

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.