Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 02. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.01.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Végső előterjesztői indokolás
A többször módosított temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2013. január 1. napján lépett hatályba. A Kormányhivatalok országos célvizsgálat keretében 2022-ben a temetőkkel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati rendeleteket vizsgálták. Ennek eredményeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya a 2022. december 12-én érkezett SZ/153/03030-1/2022 számú levelében szakmai konzultáció keretében a mellékelt észrevételeket tette a hatályos rendeletünkkel kapcsolatosan.
Mivel nagyarányú módosítást igényel az észrevételek orvoslása, ezért javaslom, hogy alkossunk egy új, de a régi rendelet Törvényességi Felügyeleti Osztály szerint nem kifogásolt részeit magában foglaló, a törvényességi felügyelet szakmai észrevételeinek megfelelően szabályozott önkormányzati rendeletet.
A szakmai konzultációs adatlapban meghatározott észrevételek alapján:
1. A rendelet-tervezet bevezető részében a jogszabályi felhatalmazások az észrevétel szerint kerültek meghatározásra.
2. A rendelet 3. § (1)-e indokolatlan, hiszen párhuzamosan ismételi magasabb szintű jogszabály ide vonatkozó részét.
3. A rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a temetőben a temetkezési szolgáltatás biztosításáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A temetési szolgáltatást végzőnek temetésenként a temetői létesítmények használatáért, az üzemeltető által a 2. §.(4) bekezdésében meghatározott szolgáltatásért – a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell fizetnie. A rendelet 2. §.(4) bekezdésében viszont nem került megállapításra az üzemeltető által meghatározott szolgáltatás, így a rendelet 3. § (2) bekezdése felülvizsgálatra került.
4. A rendelet 3. § (5) bekezdése szerint (5) A halottakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő sírhelybe kell temetni, kivéve a kettős sírhelybe történő temetést. Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad, azonban a sírboltokba, vagy kettős sírhelyekbe lezárás után is szabad temetni. Ez viszont ellentétes a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 31. § (1) bekezdésével, amely azt mondja, hogy az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik. E mellett nincs összhangban a rendelet 2. § (5) bekezdésével.
5. A rendelet 3. § (7) bekezdése szerint a temetőben a temetési helyet, sírboltot felnyitni csak az üzemeltető előzetes értesítését követően, az ő jelenlétében- amennyiben jogszabály szakhatósági engedélyek beszerzését írja elő - a megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában lehet. A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szabályozza a sír vagy sírbolt felnyitását, így az Önkormányzatnak az idézett szakaszban nincs rendeletalkotási felhatalmazása.
6. A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik a sírhelyek méreteiről. Ezek azonban tartalmazzák a sírhelyek mélységeit és a sírdombok magasságát. A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 10-11. §-ai szabályozzák a sírhelyek lehetséges méreteit, és ezek alapján a temetési hely mélységét, valamint magasságát nem lehet önkormányzati rendeletben szabályozni.
7. A rendelet 7. § (2) bekezdése nem értelmezhető.
8. A rendeletben nem került szabályozásra a ravatalozó használata. Viszont a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) b. pontja előírja a temető ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai. Pótlása szükséges.
9. A rendelet 1. § (3) bekezdése szabályozza a sírhely árakat, illetve az egyéb temetkezési szolgáltatások és a temető fenntartási hozzájárulás díjtételeit. Az árak mértékeit a képviselő-testület jogosult megállapítani, kikérve a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.
10. 1. melléklet
11. A rendelet 2. mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulás mértéke meghaladja a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (4) bekezdésében foglalt mértéket. Az új díjtétel 3.400 Ft/nap.
Az új rendelet elkészítésével párhuzamosan a rendeletünk mellékleteiben szereplő díjtételek felülvizsgálata is indokolt az elmúlt időszak áremeléseire és az inflációra tekintettel.