Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 05. 01

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2023.05.01.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (2) –(3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.30. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszavasvári Város közigazgatási területén működő köztemetőre.

(2) A városi köztemető helye: Tiszavasvári, Vörösvári úton található tiszavasvári 057 hrsz-ú temető, ravatalozó, üzlet, gazdasági épület megnevezésű ingatlan.

(3) A köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.

(4) A temetőnek és létesítményeinek mindenkor alkalmasnak kell lenni temetési tevékenység lebonyolítására. Ennek érdekében a temető üzemeltetője köteles a ravatalozó és a hűtőberendezés állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról gondoskodni.

(5) A temetkezési tevékenységhez kapcsolódó díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. A temető létesítményei

2. § (1) A temető működését az alábbi infrastrukturális feltételek biztosítják:

a) ravatalozó

b) közműhálózat

ba) úthálózat,

bb) ivóvízhálózat (vízvételi lehetőség kifolyóról, sírgondozáshoz szükséges vízhasználattal együtt

bc) villamosenergia

c) hulladékgyűjtő edényzet,

d) temetői kerítés

(2) A ravatalozó épületében, elkülönítetten boncoló-helyiségcsoport áll rendelkezésre, melyet a szükséges hatósági engedélyek beszerzése esetén igénybe lehet venni.

(3) Ravatalozni a köztemetőben csak az arra kijelölt helyen lehet. A ravatalozó kizárólag rendeltetési szerinti célra használható polgári szertartás szerinti vagy vallási közösség által végzett temetés, búcsúztatás során. A ravatalozó tisztántartásáról, a rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételek biztosításáról az üzemeltető gondoskodik.

(4) A ravatalozót a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.

(5) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kérésére – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

(6) A gépjárművek várakozására szolgáló hely a köztemető előtt biztosított.

3. Temetés, temetési helyek

3. § A temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott sorrendtől eltérő temetésre az üzemeltető adhat engedélyt.

4. § (1) A köztemetőt a tulajdonosnak – az üzemeltetővel előre egyeztetett módon - az alábbi temetési helyekre kell felosztania:

a) koporsós temetésre szolgáló sírhelytábla (parcellákra), ezen belül:

aa) gyermek sírhely (10 éven aluliak eltemetésére),

ab) egyes és kettős felnőtt sírhely,

ac) sírbolt táblákra

b) hamvasztásos temetés esetén urnahelyekre, ezen belül:

ba) urnafülke (kolombárium),

bb) urnasírhely helyekre

(2) A sírhelytáblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott temetési helyekre (sírokra) kell felosztani. Ezen belül a sírbolt (kripta) helyet külön meg kell jelölni.

(3) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblába – az erre vonatkozó szabályok szerint – csak rátemetéssel lehet temetkezni.

4. A sírhelyek osztályozása

5. § (1) A sírhelyek osztályozása a következő:

a) a köztemető a főbejáratától kezdődően, a 36-os számú főútra merőleges főközlekedési úttól jobbra eső, a meglévő amerikai típusú sírokig tartó területen helyezkednek el az I. osztályú sírhelyek, továbbá ezen a területen találhatóak az I. osztályú urnahelyek,

b) a köztemetőnek a 36-os számú főútra merőleges főközlekedési útjától mért távolsága alapján

ba) II. osztályú sírhely: 0-15 méterig,

bb) III. osztályú sírhely: 15-30 méterig,

bc) IV. osztályú sírhely: 30 métertől

c) az a) pontban megjelölt területen kialakított urnahelyeken kívüli területen helyezhetőek el a II. osztályú urnahelyek.

(2) A temetési helyek méretei:

a) A sírhelyek méretei:

aa) egyszemélyes felnőtt sírhely 150 cm széles, 260 cm hosszú,

ab) kétszemélyes felnőtt sírhely 250 cm széles, 260 cm hosszú,

ac) gyermek sírhely 130 cm széles, 60 cm hosszú,

b) Urnahelyek méretei:

ba) urnafülke (belső méret) 30 cm*30 cm,

bb) urnasírhely 60 cm széles, 80 cm hosszú,

c) egyszemélyes sírbolt 200 cm széles, 310 cm hosszú

d) urnasírbolt 60 cm széles, 80 cm hosszú

(3) A hant nélküli temetés céljára külön tábla szolgál.

(4) Felnőtt sírba, urnasírba és urnasírboltba elhelyezhető koporsók és urnák számát az üzemeltető határozza meg.

5. A sírhelyek használati ideje

6. § (1) A városi köztemetőben a sírhelyek használati ideje:

a) sírhely 25 év,

b) sírbolt 60 év,

c) urnafülke, urnasírhely 10 év,

d) urnasírbolt 20 év,

(2) A használati idő valamennyi esetben –kérelemre – ugyanannyi időre meghosszabbítható, amennyiben az újraváltási díjat megfizetik.

6. Díszsírhelyek

7. § (1) A díszsírhelyek a temető területén kijelölt sírhelyek, amelyeket Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. Az egyes sírhelyek adományozásáról átruházott hatáskörben a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi Bizottsága gondoskodik.

(2) Az adományozott díszsírok a köztemető fenntartásáig fennmaradnak. A temető átrendezése vagy megszűnése esetén a díszsírok áthelyezéséről a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi Bizottsága dönt.

(3) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról esetenként a Képviselő-testület dönt.

7. A temető fenntartásával kapcsolatos munkák

8. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható. A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél magasabb területet.

(2) Díszsírhelyeken lévő síremlék gondozásáról, fenntartásáról – ha a hozzátartozók ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget – az önkormányzat a mindenkori üzemeltető útján gondoskodik.

(3) Sírboltot csak az általános építési szabályok betartásával, a temető üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetést követően lehet építeni.

9. § (1) A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének, kivéve a sírok gondozását.

(2) Sírok ásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkálatokat csak temetési szolgáltató végezheti.

(3) A sírok gondozása csak a megváltott sírhely méretéig terjedhet. Amennyiben a sírhant területén kívül is növényzetet kíván a sír gondozója elhelyezni, azt minden esetben egyeztetnie kell a temető üzemeltetőjével.

(4) Fákat és cserjéket a sírbolthelyen és sírhelyen kívüli területen csak az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés után szabad ültetni. A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott növényzetet a temető üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására köteles személlyel megtéríttetheti.

8. A temető üzemeltetési körébe tartozó feladatok

10. § (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a temető üzemeltetője kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzítik a temető üzemeltetéséhez kapcsolódó, szerződő feleket megillető jogokat, terhelő kötelezettségeket.

(2) A köztemetőn belül, annak üzemeltetője kizárólagosan jogosult, egyben köteles az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló berendezés üzemképességét, a feladat ellátáshoz szükséges szakszemélyzet folyamatos rendelkezésre állását biztosítani.

(3) Az üzemeletető köteles együttműködni az egyházakkal, temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, hatóságokkal.

9. A temető rendje

11. § (1) A temető nyitva tartását az üzemeltető - Tiszavasvári Város polgármestere jóváhagyásával – határozza meg.

(2) A temetőben a kegyeltgyakorlást, temetkezési szolgáltatási tevékenységet, egyéb – jogszabály által megengedett – vállalkozói tevékenységet a temető nyitvatartási idejében lehet végezni. Nyitvatartási időn kívüli időben a temetőüzemeltetési tevékenységen kívül más tevékenységet nem lehet végezni, illetve a temetőüzemeltetési tevékenységet végzőkön kívül más személy a temető területén nem tartózkodhat.

(3) A temető üzemeltetője a hulladék összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket köteles kijelölni és a hulladék szakszerű elhelyezéséről, elszállításáról szükség szerint, de legalább hetente egyszer gondoskodni. Üzemeltető a temetőben keletkezett hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést köteles kötni, köteles továbbá a közszolgáltatást folyamatosan igénybe venni.

(4) A temető területére főszabályként a temető hátsó bejáratán keresztül lehet behajtani.

(5) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt 1 órával szabad. A tűzveszély elhárításához szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy a mécsest gyújtotta.

(6) A síremlék fenntartásáról a sírjel (síremlék) felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

(7) Tizennégy éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési tevékenységhez kapcsolódó díjtételekről

1. Temetési hely megváltási díjak, újraváltás díja

A

B

A városi köztemetőben a sírhelyek megváltási díjai


bruttó díj

1

I. osztályú sírhely (sírbolt) (60 évre)

95.890 Ft

2

II. osztályú sírhely (25 évre)

40.825 Ft

3

III. osztályú sírhely (25 évre)

30.250 Ft

4

IV. osztályú sírhely (25 évre)

24.030 Ft

5

I. osztályú urnafülke, -sírhely (10 évre)

40.450 Ft

6

I. osztályú urnasírbolt (20 évre)

40.450 Ft

7

II. osztályú urnafülke, urnasírhely (10 év)

6.045 Ft

8

II. osztályú urnasírbolt (20 év)

6.045 Ft

9

Koporsós rátemetés esetén a pótdíj mértéke

10

I. osztályú sírhely

30.305 Ft

11

II. osztályú sírhely

10.340 Ft

12

III. osztályú sírhely

5.160 Ft

13

IV. osztályú sírhely

2.125 Ft

14

Urnás rátemetés esetén a pótdíj mértéke

15

II. osztályú sírhely

5.160 Ft

16

III. osztályú sírhely

2.755 Ft

17

IV. osztályú sírhely

1.055 Ft

18

A használati idő meghosszabbítása esetén az újraváltási díjak mértéke

19

I. osztályú sírhely (60 évre)

25.400 Ft

20

II. osztályú koporsós temetési hely esetén (25 évre)

25.400 Ft

21

III. osztályú koporsós temetési hely esetén (25 évre)

22.860 Ft

22

IV. osztályú koporsós temetési hely esetén (25 évre)

19.050 Ft

23

I. osztályú urnasírbolt (20 évre)

12.700 Ft

24

II. osztályú urnasírbolt (20 évre)

10.160 Ft

25

I. osztályú urnasírhely, urnafülke (10 évre)

12.700 Ft

26

II. osztályú urnasírhely, urnafülke (10 évre)

10.160 Ft

27

Az 1-26. számú sorokban meghatározott díjakat kell alkalmazni a sírboltokra is azzal, hogy a megváltás és az újraváltás időtartama 60 év, urnasírbolt esetén 20 év, urnasírhely, urnafülke esetén 10 év

28

Kettes sírhelyek esetén az alapdíjat kétszeres szorzóval kell megállapítani, illetve többes sírboltok esetén az alapdíjakat a sírhelyben elhelyezhető koporsók számával kell szorozni

2. A temetőfenntartási hozzájárulás díja

A

B
bruttó díj

1

temetőfenntartási hozzájárulás díja

1.774 Ft/nap

3. Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj

A

B
bruttó díj

1

ravatalozó használati díj

45.135 Ft/temetés

2

halott hűtő használati díj

6.350 Ft/ nap

2. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

A

B

1

halott hűtése

bruttó 2.159,-Ft/nap

2

ravatalozó használati díj

bruttó 29.210,-Ft

3

elhunyt temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása

bruttó 17.780,-Ft

4

urnaelhelyezés

bruttó 15.000,-Ft

5

sírásás

bruttó 35.000,-Ft

6

sírhely nyitás 1 személyes

bruttó 15.000,-Ft

7

sírhely nyitás 2 személyes

bruttó 20.000,-Ft

8

visszahantolás

bruttó 12.000,-Ft