Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §.-3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "A költségvetés bevételei és kiadásai" cím alatt:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –4.953756186 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 2.247.033.285 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 238.922.036 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 2.485.955.321 Ft

d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 755.853.524 Ft

e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 1.711.947.341 Ft

f) Belső finanszírozási bevételek összesen: 2.467.800.865 Ft

g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetésének összes kiadását: 4.953.756.186 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 2.060.007.706 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 2.081.864.877 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 4.141.872.583 Ft

d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 1.251.442 Ft

f) Külső finanszírozási kiadások összesen: 1.251.442 Ft

g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 810.632.161 Ft

h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

i) Belső finanszírozási kiadások összesen: 811.883.603 Ft

4. § A képviselő testület a 2022. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 187.025.579 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -1.842.942.841 Ft

c) Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -1.655.917.262 Ft

d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -54.778.637 Ft

e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 1.711.947.341 Ft

f) Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.657.168.704 Ft

g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

i) Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

j) Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.655.917.262 Ft

5. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet a 15. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.