Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 02

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2023.03.02.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –5.266.691.175 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 2.539.968.274 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 258.922.036 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 2.798.890.310 Ft

d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 755.853.524 Ft

e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 1.711.947.341 Ft

f) Belső finanszírozási bevételek összesen: 2.467.800.865 Ft

g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetésének összes kiadását: 5.266.691.175 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 2.348.645.360 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 2.106.162.212 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 4.454.796.572 Ft

d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 1.251.442 Ft

f) Külső finanszírozási kiadások összesen: 1.251.442 Ft

g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 810.632.161 Ft

h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

i) Belső finanszírozási kiadások összesen: 811.883.603 Ft

3. § A képviselő testület a 2022. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 191.322.914 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -1.847.240.176 Ft

c) Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -1.655.917.262 Ft

d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -54.778.637 Ft

e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 1.711.947.341 Ft

f) Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.657.168.704 Ft

g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

i) Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

j) Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.655.917.262 Ft

2. A költségvetés címrendje

4. § A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4. melléklet és 5. melléklet valamint 6. melléklet és 7. melléklet továbbá 8. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2022. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

6. § (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 10.000.000 Ft összeget határoz meg.

(3) Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 14.000.000 Ft hozzájárulást fizet.

(4) A Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére 1.200.000 Ft működési támogatást biztosít.

(5) Az USE részére 10.000.000 Ft támogatást biztosít.

(6) Az Újfehértói Fúvósok Egyesülete részére 2.000.000 Ft támogatást biztosít.

(7) Az Újfehértói Rendőrőrs részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít (kamera és irodabútor beszerzés formájában).

(8) Az Újfehértói Kempó Harcművészeti Egyesület részére 2..000.000 Ft támogatást nyújt.

(9) Az Újfehértói Sport Klub részére 2.500.000 Ft támogatás került tervezésre.

(10) Az Őrláng Városi Polgárőr és Önkormányzati. Tűzoltó Egyesület részére 3.600.000 Ft támogatást bíztosít.

(11) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2-9. §-ban meghatározott települési támogatás címen 56.000.000 Ft teljesíthető.

(12) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(13) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(14) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2021. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(15) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XC törvény 62. § (6) bekezdése alapján a 2022. évre a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerül megállapításra.

(16) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2019. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt részükre– 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(17) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(18) A polgármesteri hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 400.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(19) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek.

4. A 2022. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2-9. §-ban meghatározott települési támogatás címen 56.000.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2021. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XC törvény 62. § (6) bekezdése alapján a 2022. évre a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2019. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt részükre– 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(4) A polgármesteri hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 400.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek.

9. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(5) A polgármester 5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2022. évben 60.000.000 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2022.-2025. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

11. melléklet

jak

14. melléklet

13. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

15. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

12. melléklet