Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 27

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.27.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő – testülete természetbeni ellátásként nyújtott helyi közlekedési támogatásként az Újfehértó Város közigazgatási területén lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) tanköteles, vagy Újfehértó Város közigazgatási területén működő köznevelési intézményben tanulmányokat folytató személyt tanulóbérletben részesíti,

b) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban részesülő személyt nyugdíjas bérletben részesíti,

ha az általa lakott háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét nem haladja meg.

(2) Helyi közlekedési támogatásként a kérelem benyújtása szerinti naptári félévre szóló, vagy egyidejűleg a kérelem benyújtása szerinti naptári félévre eső két negyedévre szóló, Újfehértó Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére kizárólagos joggal rendelkező autóbuszos személyszállítási szolgáltató menetrend szerinti járataira érvényes tanuló –és nyugdíjas bérletet kell a jogosult részére átadni.

(3) A kérelem benyújtása szerinti naptári félévre szóló tanuló –és nyugdíjas bérleteket egyenként nyolcezer – száz forint ellenértéken kell beszerezni.

(4) Tanulmányokat folytató, nem tanköteles kérelmező esetében mellékelni kell a fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolást, nyugellátás, rehabilitációs és rokkantsági ellátás esetén az erről szóló igazolást. ”

2. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendelet helyi közlekedési támogatásra vonatkozó, 2023.01.27 – én hatályba lépő rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2/A. § címe.

4. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.