Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 03

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.02.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:)

„a) havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről kiállított munkáltatói igazolást, azzal, hogy munkából származó jövedelem esetén a jövedelem igazolására bankszámlakivonat akkor fogadható el, ha abból kétséget kizáróan megállapítható a munkáltató és a munkavállaló személye, továbbá az, hogy az átutalás összege munkából származó jövedelem;”

(2) A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:)

„d) a Magyar Államkincstár által folyósított nyugellátás és egyéb ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény másolatát, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolatát;”

(3) A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az ellátást megállapító szerv a törvényben meghatározott szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át.”

(4) A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendszeres szociális ellátásokat havonta utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres szociális ellátásokat a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell folyósítani átutalással a jogosult (kérelmező) által megjelölt folyószámlára. A 11. §-ban szabályozott ellátás az Önkormányzat házipénztárából kerül kifizetésre, továbbá külön kérelem esetén az e rendelet szerinti egyéb szociális ellátás is kifizethető az Önkormányzat házipénztárából[2], kivéve a természetbeni ellátásokat.”

(5) A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A kérelmező csak olyan folyószámlára kérheti az ellátás átutalását, amely a saját, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója rendelkezése alatt áll, és ez a körülmény az kérelmező által rendelkezésre bocsátott, a folyószámla hitelt érdemlő igazolására szolgáló iratból vagy adatból kétséget kizáróan megállapítható. Ennek hiányában az ellátás csak házipénztárból fizethető ki. ”

2. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Eseti jelleggel kérelemre rendkívüli települési támogatásban részesülnek)

„a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott – személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át nem haladja meg.
b) akik meghalt személy eltemettetéséről gondoskodtak, annak ellenére, hogy arra nem voltak kötelesek, vagy tartásra köteles hozzátartozók voltak ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családjuk létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át.
c) akik elemi kár, vagy bűncselekmény okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe kerültek, és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 700 %-át nem haladja meg.
d) akik rendszeres vagy alkalmi jelleggel felmerült gyógyszerkiadásukhoz mint többletkiadáshoz kapcsolódóan megélhetést, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerültek és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 500 %-át nem haladja meg, kivéve, ha a gyógyszer közgyógyellátás keretében beszerezhető.”

(2) A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Kérelmére rendkívüli természetbeni települési támogatásként évente egy alkalommal öt mázsa (q) tűzifa állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott – személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át nem haladja meg. A tűzifát a jogosult lakóhelyére kell eljuttatni. ”

3. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre születési támogatás állapítható meg a gyermek jogán azon szülő vagy törvényes képviselő részére, aki a gyermek(e) megszületését megelőzően legalább 6 hónapig megszakítás nélkül Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén tartózkodik, az újszülött gyermekét saját háztartásában neveli, a gyermek is újfehértói bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén él, valamint a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 1000 %-át nem haladja meg.”

4. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakásfenntartási költségek csökkentése érdekében rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a 18. életévtől a 64. életévet tárgyévben betöltött személy, aki a háztartásában

a) egyedül /házastársával / élettársával,

b) tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekével,

c) a 18. – 25. életév közötti nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekével él,

az általa/ vagy általuk lakott háztartásra, feltéve, hogy a kérelmező a kérelemmel érintett ingatlanban legalább 6 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén él, a házastárs/élettárs/gyermek bejelentett lakóhelye a kérelmező lakóhelyével azonos, valamint a háztartásban – egyedül élő esetén is – az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át nem haladja meg.”

5. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A nevelési év és tanév kezdéséhez kapcsolódó, - családokat terhelő kiadások csökkentése érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult kérelemre az Újfehértón bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó

a) bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek, vagy

b) az általános iskolai vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló

jogán az a szülő vagy más törvényes képviselő, akinek a háztartásában - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 850 %-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra jogosult évi egy alkalommal az Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó, középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló saját jogán, aki 18. életévét tárgyévben töltötte be, és a háztartásában - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 850 %-át nem haladja meg.”

6. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kérelemre a lakásfenntartási költségek csökkentése érdekében fűtési támogatás jogcímen rendkívüli települési támogatásra jogosult az általa lakott háztartásra az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:)

„c) a háztartásban - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 650 %-át nem haladja meg.”

7. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre lakásfenntartási támogatás mint települési támogatás állapítható meg a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló háztartások tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai viseléséhez, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át nem haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

8. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kérelemre gyógyszertámogatásra mint települési támogatásra jogosult a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló, Újfehértón bejelentett lakóhellyel és a bejelentett lakóhelyen életvitelszerűen tartózkodó személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén a 600 %-át nem haladja meg.

(2) A gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a háziorvos vagy szakorvos által rendelhető, a gondozásban lévő betegségre állandóan szedett, rendszeresen felírt vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja a szociális vetítési alap összegének 30 %-át.”

9. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kérelemre a házi segítségnyújtás szociális alapellátás intézményi térítési díjához térítési díj kiegészítésre jogosult - a kiegészítés végleges megállapítása esetén a kérelem benyújtásának napjától a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének idejére, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig – az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:)

„c) a háztartásban - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 650 %-át nem haladja meg.”

10. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő – testülete természetbeni ellátásként nyújtott helyi közlekedési támogatásként az Újfehértó Város közigazgatási területén lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) tanköteles, vagy Újfehértó Város közigazgatási területén működő köznevelési intézményben tanulmányokat folytató személyt tanulóbérletben részesíti,

b) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban részesülő személyt nyugdíjas bérletben részesíti,

ha az általa lakott háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének nyolcszorosát nem haladja meg.”

11. § A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett részére kérelmére részletekben történő megfizetés állapítható meg, legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra, ha az általa lakott háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700 %-át, egyedélő esetén annak 800 %-át, és az általa előadottak alapján olyan élethelyzetben van, hogy a temetéssel járó anyagi terhek egyösszegű kiegyenlítése a mindennapi megélhetését közvetlenül veszélyeztetné.”

12. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a) 2. § (12) bekezdése,

b) 2/A. § címe.

13. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.