Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.02.
A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását több körülmény is indokolja.
A törvényi szabályozás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál viszonyítási alapként a szociális vetítési alapot vezette be. Ennek oka, hogy az öregségi nyugdíjminimum elsősorban a nyugdíj szakágazat mutatószáma, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásokhoz kapcsolódóan használnak. A törvényi indokolás szerint olyan viszonyítási alap létrehozására volt szükség a szociális területen, amely figyelembe veszi a szakterület sajátosságait. A törvénymódosítás nem írta elő egyértelműen és közvetlenül azt, hogy a helyi önkormányzatok vonatkozó rendeletén is át kell vezetni e módosítást, azonban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (5) bekezdése szerint, ha a szociális vetítési alap összege változik, a havi rendszeres szociális ellátás összegét a változás időpontjától számított három hónapon belül felül kell vizsgálni, ami a települési támogatásokra is vonatkozik, ezért indokolt a rendeletben is viszonyítási alapként a szociális vetítési alapot megjelölni. A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § - a alapján a 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.
Tekintettel a közismert pénzügyi – gazdasági helyzetre, ár –és bérviszonyokra és változásokra a jövedelmi korlátok felülvizsgálatára került sor, az alábbiak szerint:

támogatási jogcím

hatályos szabályozás
(28.500 Ft. alapul vételével)

rendelettervezet szerinti szabályozás
(28.500 Ft. alapulvételével)

rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén

150 %,
egyedül élő esetén 200 %

500 %,
egyedül élő esetén 600 %

rendkívüli települési támogatásban meghalt személy eltemettetése esetén

200 %

800 %

rendkívüli települési támogatásban elemi kár, vagy bűncselekmény okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet esetén

300 %

700 %

rendkívüli települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz

200 %

500 %

születési támogatás

700 %

1000 %

Lakásfenntartási költségek csökkentése érdekében rendkívüli települési támogatás

650 %

800%

nevelési és iskolakezdési támogatás

650 %

850 %

fűtési támogatás

500 %

650 %

rendszeres lakásfenntartási

250 %

500 %

gyógyszertámogatásra

350 %,
egyedül élő esetén: 500 %

500 %,
egyedül élő esetén: 600 %

házi segítségnyújtás szociális alapellátás intézményi térítési díjához térítési díj kiegészítése

500 %

650 %

közlekedési támogatás

700 %

800 %

A lakossági igényekre reagálva a rendeletmódosítás bevezeti rendkívüli természetbeni települési támogatásként évente egy alkalommal öt mázsa (q) tűzifa megállapításának lehetőségét a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott – személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg. A fát az Önkormányzat juttatja el a kérelmező lakóhelyére.
A köztemetés körében a rendeletmódosítással lehetőség nyílik a költségek megtérítésére kötelezett részére részletekben történő megfizetés megállapítására. Erre legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra lenne lehetőség, ha kötelezett általa lakott háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700 %-át, egyedélő esetén annak 800 %-át, és az általa előadottak alapján olyan élethelyzetben van, hogy a temetéssel járó anyagi terhek egyösszegű kiegyenlítése a mindennapi megélhetését közvetlenül veszélyeztetné.
A rendeletmódosítás továbbá eljárási pontosításokat is tartalmaz a jövedelemigazolások, erre vonatkozó adatkérések, a pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlára történő folyósítás kapcsán.
A szabályozás várható következményei, és az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiak szerint összegezhető.
A tervezett jogszabály társadalmi hatása, hogy szélesebb körben válhatnak jogosulttá a támogatásra a kérelmezők, továbbá pontosabb szabályok mentén történhet a kérelmek benyújtása, és a döntéshozatal előkészítése.
Gazdasági, költségvetési hatása a jogalkotásnak - tekintettel a jóváhagyott költségvetésre - nincs. A befogadható kérelmek számának esetleges változása a rendelkezésre álló információk szerint nem eredményezi a jóváhagyott költségvetési keretek felülvizsgálatának szükségességét.
Környezeti és egészségi következményekkel a jogszabály módosítás kapcsán nem kell számolni.
A jogalkotási folyamattal szükségképpen együtt járó hivatali - intézményi előkészítő munkafolyamatokat meghaladó további adminisztratív terheket a jogszabály nem eredményez.
A jogalkotás elmaradása azt eredményezné, hogy a szabályozás nem igazodna kellően a lakossági igényekhez.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek, erőforrások a rendelkezésre állnak.
Az előterjesztő álláspontja szerint a javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van, és azt Európai Unió intézményeivel és tagállamaival nem kell egyeztetni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Szövegpontosítás, továbbá a bankszámlakivonat jövedelmi viszonyok igazolására vonatkozó elfogadhatóságára állapít meg további szabályokat. A családtámogatási és fogyatékossági támogatások számítása a központi nyilvántartás útján történik, a központi szabályozással összhangban.
A 2. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 3. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 4. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 6. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 7. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 8. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 9. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 10. §-hoz
Jövedelmi korlát módosításának átvezetését tartalmazza.
A 11. §-hoz
Számos esetben merül fel annak szükségessége, hogy az eltemettetést aktuálisan vállalni nem képes, de erre egyébként köteles személy köztemetés elrendelése esetén megtérítési kötelezettségének részletekben történő megfizetéssel tegyen eleget. A rendelkezés ennek részletszabályait tartalmazza az Szt. 48. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, mely szerint a települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető az eltemettetésre köteles személy.
A 12. §-hoz
Technikai pontosítás (nem hatályos rendelkezés § címének eltávolítása a rendeletből), továbbá korábbi átmeneti rendelkezés hatályon kívül helyezése, tekintettel arra, hogy a jövedelemhatárok emelése, rendezése a korábbi rendelkezés fenntartását indokolatlanná teszi.
A 13. §-hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.