Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 01

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

2023.07.01.

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vaja Város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanra.

2. § Az önkormányzat bejelentés alapján vagy hivatalból végzi az 1. § hatálya alá tartozó ingatlanokon az elhagyott hulladék felderítését.

3. § (1) Az elhagyott hulladék felderítése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló városüzemeltetési feladatkört ellátó gazdasági társasága, valamint az önkormányzat által működtetett és fenntartott mezőőri szolgálat (a továbbiakban együtt: az elhagyott hulladék felderítője) útján történik.

(2) Az elhagyott hulladék felderítője a helyszínen fényképfelvétellel rögzíti a helyszínen tapasztalt állapotot, és írásban rögzíti a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

4. § (1) Amennyiben az elhagyott hulladék pontos helyének beazonosítását követően megállapítható, hogy a hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, úgy az elhagyott hulladék felderítője a 3. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat 3 munkanapon belül megküldi a jegyző részére.

(2) A jegyző az (1) bekezdésben foglaltak alapján az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett 5 munkanapon belül eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

5. § (1) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanon található, az elhagyott hulladék felderítője a hulladékról szóló törvénynek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) hatálya alá tartozó ingatlan esetében alkalmazandó rendelkezésének megfelelően jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elhagyott hulladék elszállítására az Nvtv. 11. §-a szerint kötelezett személy a költségvetésében e célra elkülönített összeg terhére teljesíti az elszállítási kötelezettségét.

6. § A jegyző az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az engedély nélküli hulladékelhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.

7. § Hatályát veszti a a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 6/2014. (III.26.) rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.