Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2021. 08. 01- 2021. 11. 24

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

2021.08.01.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott át nem ruházható hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Alapellátási Intézet által megadott szempontrendszert figyelembe véve, és Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.k. pontja alapján eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet célja, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapítsa a közigazgatási területén a praxisjoggal rendelkező háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a védőnői egészségügyi alapellátás körzeteinek számát, illetve azokat az Országos Alapellátási Intézet szerinti szempontrendszert figyelembe véve alakítsa ki.

(2) Az egészségügyi alapellátások körzeteiben a személyes közreműködésre köteles, az alapellátást biztosító személyek felsorolását e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén három felnőtt háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A házi gyermekorvosi körzet Jászfényszaru teljes közigazgatási területére terjed ki.

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén kettő vegyes fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 2. melléklet határozza meg.

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén kettő területi védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel, továbbá egy iskola-egészségügyi ellátási körzet működik a település teljes területére kiterjedő ellátási kötelezettséggel.

(2) A területi védőnői körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 3. melléklet határozza meg

6. §1 (1) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátásról az Önkormányzat a 3. § szerinti házi gyermekorvos útján gondoskodik.

(2) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében a fogorvosi ellátást az Önkormányzat a 4. § szerinti fogorvosi körzetek fogorvosai látják el. Az I. fogorvosi körzethez tartózó fogorvos az általános iskola „A” és „B” osztályok tanulóit, illetve az az óvodai intézmény Kossuth utcai csoportokban lévő gyermekeket, a II. fogorvosi körzethez tartózó fogorvos az általános iskola „C” osztályok tanulóit, illetve az az óvodai intézmény Kossuth utcai csoportokban lévő gyermekeket látja el.

7. §2 (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.) útján látja el.

(2) A Jászfényszarui lakóhellyel rendelkező lakosok ügyeleti ellátásának rendjét a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelte, az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII.1.) számú rendeletének módosításáról szóló 23/2010.(XII.16.) számú rendelete, továbbá az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII.1.) számú rendeletének módosításáról szóló 12/2011.(V.26.) számú rendelete.

1. melléklet

Háziorvosi körzetek

2. melléklet

Fogorvosi körzetek

3. melléklet3

4. melléklet4

1. függelék

Az egyes egészségügyi alapellátási körzetek alapellátást biztosító személyei

3.. melléklet5

Az egyes védőnői körzetekhez tartozó közterületek

4.. melléklet6

Az ügyeleti ellátás rendje
1

A 6. § a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. mellékletet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. mellékletet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3.. mellékletet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 4.. mellékletet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.