Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 30

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2020.10.30.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.), 11. §. (16) bekezdésében, 13. §. (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 97. §.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő minden vagyonra.

(2) E rendeletet az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről szóló 12/2008(VI.25) önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

2. Az önkormányzati vagyon, a vagyon nyilvántartása

2. § (1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet kereti között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította. E tényállás megállapítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. § Az önkormányzat vagyonáról az Nvtv. 10. §.(1) bekezdésében foglalt követelmények betartásával a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti nyilvántartást kell vezetni.

3. A tulajdonosi jogok gyakorlása

4. §1 (1) A tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A polgármester hatáskörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érintő közmű bekötések és beruházások kivitelezéséhez szükséges tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás megadása.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik – a Polgármesteri Hivatal látja el.

4. Vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályok

5. § Az Önkormányzat a tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Nvtv. Rendelkezései szerint, az ott meghatározott szervekkel, az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.

6. § (1) A képviselő-testület – a polgármester javaslata alapján – dönt a vagyonkezelői jog ellenértékéről. A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározásához - szükség szerint - az érték meghatározására jogosultsággal rendelkező szakértőtől szakvélemény kérhető.

(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a Nvtv. 3. §.(1) bekezdés 19. b) pontjának ba) és bb) alpontjában nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet sor.

7. § A vagyonkezelési szerződésnek az általános szerződési tartalmi kellékeken túl tartalmaznia kell:

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb tevékenységeket, valamint

b) a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,

d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, vagy kijelölés esetén az ingyenesség tényét,

f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,

g) az Önkormányzat költségvetését megillető, a vagyonkezelésébe adott vagyon kezeléséből származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,

h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,

i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat,

k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát.

8. § A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése során, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelnek.

9. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi beszámolásra, adatszolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzat jogszabályokban előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.

(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,

b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,

c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

(3) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv szerint vagy a pénzügyi bizottság által eseti ellenőrzéssel valósul meg.

5. Vagyongazdálkodás, vagyonhasználat és hasznosítás szabályai

10. § (1) A rendeltetésszerű vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás érdekében a Képviselő- testület

a) 2 évre szóló középtávú és

b) 5 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.

(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza

a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat,

b) az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a terv időszakra tervezett vagyon változást.

(3) A hosszú távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

(4) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.

(5) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.

(6) A vagyongazdálkodási terveket a képviselő-testület határozattal fogadja el.

(7) A nemzeti vagyongazdálkodás feladatait az Nvtv. 7. §. (2) bekezdése határozza meg.

11. § A vagyon használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat illetve az üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó intézmények, gazdasági társaságok vezetői felelnek.

12. § (1) A nettó 2.000.000 forint értékhatárt meghaladó vagyonelemet – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a Képviselő-testület határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) a hasznosítás módja,

d) a pályázati feltételek meghatározása.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt meg nem haladó vagyonelem hasznosítását, ha törvény vagy a képviselő-testületnek a hasznosításról rendelkező határozata másként nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.

(4) Az (1) bekezdés szerinti versenyeztetést a rendelet 4. mellékletét képező Pályáztatási Szabályzat előírásai szerint kell lebonyolítani.

(5) A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.

(6) A polgármester dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak a kettő évet nem haladja meg.

(7) Az önkormányzati vagyon ingyenesen a Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján adható használatba, melyről a Képviselő-testület dönt.

6. Vagyonértékesítés szabályai

13. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre az alábbi tartalommal:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) az átruházás módja,

d) pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása.

14. § Ingatlan elidegenítése előtt – kivéve földterületeket- forgalmi értékbecslést kell készíttetni. Az értékbecslés 3 hónapnál régebbi nem lehet.

15. § (1)2 Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan esetén nettó 5 millió forint, ingó dolog esetén nettó 3 millió forint értékhatár felett – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti versenyeztetést a rendelet 4. mellékletét képező Pályáztatási Szabályzat előírásai szerint kell lebonyolítani.

16. § Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni kizárólag a Nvtv.13. §-ában foglaltak figyelembe vételével lehet.

7. A vagyonszerzés szabályai

17. § (1) A vagyongyarapításról a képviselő-testület -a pénzügyi bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján - határozattal dönt, az alábbi tartalommal:

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) a szerzés módja,

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.

(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségek körét és nagyságát.

(3) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell készíttetni. Az értékbecslés 3 hónapnál régebbi nem lehet.

8.3 Az önkormányzati követelésről való lemondás

18. § (1) Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás jogát

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés eléri az 100.000,- Ft összeghatárt,

b) a polgármester gyakorolja

ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,

bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát értékhatár nélkül.

(2) A követelésekről részben vagy egészben lemondani – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – az alábbi esetekben lehet:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében

c) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozat szerint a követelés várhatóan nem térül meg,

d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással hajtható be,

e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel

f) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg.

(3) A kis összegű követelés leírása előtt legalább 3 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

(4) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű követelés értékhatárát el nem érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést.

9. Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 3/1994(III.22) önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 3/1996(II.5) önkormányzati rendelet, a 8/2003(VII.4) önkormányzati rendelet, a 6/2005(III.17) önkormányzati rendelet és a 19/2007(XI.28) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 21/20122.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen ingatlanok

Sorszám

Megnevezés

Helyr.szám

1.

Saját használatú út

0104

2.

Közút

0107

3.

Saját használatú út

0113

4.

Út

0114/16

5.

Saját használatú út

0115/2

6.

Saját használatú út

0116

7.

Saját használatú út

0118

8.

Saját használatú út

0119

9.

Saját használatú út

0121

10.

Út

0123/10

11.

Árok

0123/8

12.

Saját használatú út

0124

13.

Saját használatú út

0126

14.

Saját használatú út

0133

15.

Közút

01348

16.

Út

01350/9

17.

Külterületi közutak

01359/1

18.

Saját használatú út

01370

19.

Külterületi közutak

01381/1

20.

Külterületi közutak

01381/3

21.

Közút

0139

22.

Saját használatú út

01396

23.

Közút

01397/1

24.

Közút

01397/3

25.

Külterületi közutak

01401/1

26.

Külterületi közutak

01401/3

27.

Közút

01402

28.

Közút

01408

29.

Saját használatú út

0146

30.

Saját használatú út

0148

31.

Saját használatú út

0150

32.

Közút

0152

33.

Saját használatú út

0155

34.

Saját használatú út

0158

35.

Saját használatú út

0162

36.

Árok

0164

37.

Közút

0165/5

38.

Közút

0166

39.

Árok

0168

40.

Közút

0170

41.

Közút

0172

42.

Saját használatú út

0176

43.

Út

0179/5

44.

Saját használatú út

0180

45.

Saját használatú út

0188

46.

Saját használatú út

0191/1

47.

Saját használatú út

0191/2

48.

Saját használatú út

0191/3

49.

Saját használatú út

0197/2

50.

Közút

0202

51.

Közút

0204

52.

Közút

0206

53.

Közút

0209

54.

Közút

0211

55.

Saját használatú út

0212

56.

Közút

0213

57.

Saját használatú út

0229

58.

Saját használatú út

0232

59.

Saját használatú út

0234

60.

Saját használatú út

0236

61.

Saját használatú út

0240/1

62.

Saját használatú út

0240/3

63.

Saját használatú út

0242

64.

Út

0245/11

65.

Saját használatú út

0246

66.

Közút

0247

67.

Saját használatú út

0250/1

68.

Közterület

0252

69.

Közút

0255

70.

Közút

0257

71.

Saját használatú út

0260

72.

Út

0261/12

73.

Út

0261/13

74.

Saját használatú út

0262

75.

Saját használatú út

0268

76.

Saját használatú út

0270

77.

Saját használatú út

0276/2

78.

Saját használatú út

0277

79.

Közút

0282/2

80.

Közút

036

81.

Saját használatú út

0380

82.

Saját használatú út

0382

83.

Saját használatú út

0387

84.

Saját használatú út

0395

85.

Saját használatú út

04

86.

Saját használatú út

0410

87.

Saját használatú út

0412

88.

Közút

0414/9

89.

Saját használatú út

0417

90.

Saját használatú út

0419

91.

Saját használatú út

0424

92.

Saját használatú út

0434

93.

Saját használatú út

0436

94.

Út

0438/14

95.

Közút

0439

96.

Közút

0445

97.

Közút

080

98.

Közút

088

99.

Út

092/23

100.

Közút

092/3

101.

Közút

093/1

102.

Árok

094/1

103.

Saját használatú út

099/9

104.

Közterület

10

105.

Közút

1010

106.

Közút

1121

107.

Közút

1126

108.

Közterület

1143

109.

Közút

1149

110.

Saját használatú út

1170/1

111.

Közterület

1170/2

112.

Út

1171

113.

Út

1172

114.

Saját használatú út

1321

115.

Közút

1325

116.

Közút

135/1

117.

Közterület

136

118.

Közút

1390

119.

Közút

196

120.

Út

20/3

121.

Közút

205

122.

Járda

236

123.

Járda

238

124.

Közterület

264

125.

Közút

265/17

126.

Közterület

265/18

127.

Közút

265/34

128.

Közterület

291/15

129.

Közterület

291/30

130.

Közterület

291/4

131.

Közterület

350

132.

Közút

363

133.

Közút

371

134.

Közút

381

135.

Közút

389

136.

Közút

399

137.

Közút

40

138.

Közterület

401

139.

Közút

432

140.

Közterület

453

141.

Árok

461

142.

Közterület

488

143.

Közterület

506/1

144.

Közút

525/2

145.

Közút

56

146.

Közterület

560

147.

Járda

588

148.

Járda

590

149.

Közterület

597

150.

Közterület

619

151.

Közút

66

152.

Járda

722

153.

Járda

724

154.

Közút

726

155.

Közterület

737/2

156.

Közterület

759

157.

Közút

769

158.

Közút

797

159.

Közút

779

160.

Közút

816

161.

Közterület

825/2

162.

Közút

839/1

163.

Közterület

843

164.

Közterület

869

165.

Közút

879

166.

Közterület

898

167.

Közút

899

168.

Közterület

91

169.

Közterület

919

170.

Közterület

949

171.

Közút

996

2. melléklet a 21/20122.(XII.15.) önkormányzati rendelethez4

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sorszám

Megnevezés

Helyr.szám

1.

Vízmű ( vezetékhálózat)

00/

2.

Szennyvízhálózat

000/1

3.

Szennyvízhálózat

000/2

4.

Szennyvízhálózat

000/3

5.

Buszváró

01302

6.

Temető

01352

7.

Vízmű

0177/4

8.

Vízmű

0199/4

9.

Vízmű

0241/2

10.

Temető

0259

11.

Temető

0280

12.

Vízmű

03/2

13.

Vízmű

03/3

14.

Temető

035

15.

Temető

0368

16.

Buszváró

0474/9

17.

Temető

063

18.

Vízmű

08/1

19.

Gyep (legelő)

08/11

20.

Vízmű

1118/1

21.

Beépített terület, udvar,gazd.

1331

22.

Lakás

1331/A/1

23.

Buszváró

1403

24.

Orvosi rendelő

171

25.

Községháza,gazd.ép.udvar

288

26.

Tornacsarnok és udvar

291/3

27.

Általános iskola

292/1

28.

Temető

471

29.

Kultúrház

487

30.

Bölcsőde

490

31.

Általános iskola

492

32.

Temető

526

33.

Temető

528

34.

Temető

529

35.

Víztároló

561

36.

Vízmű

67

37.

Temető

709

38.

Vízmű

725/2

39.

Általános iskola

845

40.

Községháza

847

41.

Kultúrház

900

3. melléklet a 21/20122.(XII.15.) önkormányzati rendelethez5

Üzleti vagyon (forgalomképes ingatlanok)

Sorszám

Megnevezés

Helyr.szám

1.

Áruház

01391

2.

Sporttelep

01392

3.

Erdő, gyep (legelő)

0142/1

4.

Erdő, gyep (legelő)

0165/1

5.

Gyep (legelő)

0171/4

6.

Gyep (legelő)

0171/6

7.

Vízmű

0177/4

8.

Szántó

0253/2

9.

Szántó

0279/24

10.

Szántó

0281/8

11.

Erdő, gyep (legelő), út

0411/1

12.

Gyep (legelő)

0414/10

13.

Erdő, gyep (legelő)

0423/2

14.

Szántó

0427

15.

Szántó

0442

16.

Szántó

0443

17.

Legelő

05/10

18.

Lakóház, udvar, gazd.

1029

19.

Beépítetlen terület

1031

20.

Beépítetlen terület

1033

21.

Beépítetlen terület

1035

22.

Beépítetlen terület

1036

23.

Beépítetlen terület

1037

24.

Beépítetlen terület

1150

25.

Beépítetlen terület

1151

26.

Beépítetlen terület

1152

27.

Beépítetlen terület

1153

28.

Beépítetlen terület

1154

29.

Beépítetlen terület

1155

30.

Beépítetlen terület

1156

31.

Beépítetlen terület

1157

32.

Beépítetlen terület

1158

33.

Beépítetlen terület

1159

34.

Beépítetlen terület

1167

35.

Beépítetlen terület

1168

36.

Beépítetlen terület

1169

37.

Beépítetlen terület

1170/10

38.

Beépítetlen terület

1170/11

39.

Beépítetlen terület

1170/12

40.

Beépítetlen terület

1170/13

41.

Beépítetlen terület

1170/14

42.

Beépítetlen terület

1170/3

43.

Beépítetlen terület

1170/4

44.

Beépítetlen terület

1170/5

45.

Beépítetlen terület

1170/6

46.

Beépítetlen terület

1170/7

47.

Beépítetlen terület

1170/8

48.

Beépítetlen terület

1170/9

49.

Lakóház, udvar, gazd.

265/15

50.

Lakóház, udvar, gazd.

265/32

51.

Beépítetlen terület

291/29

52.

Beépítetlen terület

292/2

53.

Hétvégi ház és udvar

3401

54.

Gazdasági épület

477

55.

Lakóház, udvar, gazd.

494/1/A/4

56.

Lakóház, udvar,gazd.

581

57.

Beépítetlen terület

710

58.

Szolgáltatóház

78/1

59.

Sporttelep

825/1

60.

Beépítetlen terület

877

61.

Beépítetlen terület

962

62.

Beépítetlen terület

963

63.

Beépítetlen terület

967

64.

Beépítetlen terület

969

65.

Beépítetlen terület

973

66.

Beépítetlen terület

974

67.

Beépítetlen terület

995

4. melléklet a 21/20122.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
I.
Általános részek
A Pályázati Szabályzat rendelkezéseit az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdésében és 15. § (2) bekezdésében foglalt esetekben kell alkalmazni. A szabályzat a pályázat lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A pályázatok tartása során biztosítani kell a résztvevők esélyegyenlőségét.
A pályázati hirdetményt közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, valamint kifüggesztéssel a hivatal hirdetőtábláján az ajánlatok beadásának napja előtt legalább 15 nappal.
A pályázati hirdetmény első megjelenéséig el kell készíteni a pályázati dokumentációt, melyet az érdeklődők rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentáció árát az előállításának közvetlen költségeivel arányos összegben kell megállapítani. A pályázati dokumentációt az érdeklődőknek az ajánlatok beadása határidejének lejártáig biztosítani kell.
A pályázók zárt borítékban tehetnek ajánlatot. A pályázatok borítékbontása nyilvános.
A pályázati ajánlatot a Polgármesteri Hivatalra nézve irányadó munkaidőben, a pályázati hirdetményben megjelölt időpontig lehet benyújtani. A személyesen beadott pályázatokról átvételi elismervényt kell adni a beérkezéskor.
II.
A pályázati hirdetmény kötelező tartalma
A pályázati hirdetménynek az alábbi tájékoztatásokat kell tartalmaznia:
1./ a kiíró nevét és pontos címét,
2./ a pályázat tárgyát képező vagyonelem megnevezését, ingatlan esetén pontos közigazgatási címét és helyrajzi számát,
3./ a pályázat célját,
4./ a pályázat nyertesével kötendő szerződés-típus megjelölését,
5./ tájékoztatást a bánatpénz befizetéséről, annak határidejéről,
6./ a pályázati ajánlatok beadásának helyét és határidejét,
7./ a pályázati dokumentáció átvételének helyét és feltételeit,
8./ a további dokumentációkkal szolgáló személy nevét, elérhetőségét,
9./ tájékoztatást a megtekintés lehetőségéről,
10./ tájékoztatást arról, hogy a pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét; nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet, mert ennek hiányában az önkormányzattal nem köthet szerződést.
III.
A pályázati hirdetmény visszavonása
1./Az önkormányzat a pályázati hirdetményt az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig indokolás nélkül visszavonhatja.
2./A pályázati hirdetmény visszavonását meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
IV.
A pályázati dokumentáció tartalma
Pályázat tartása esetén kötelező dokumentációt készíteni. A dokumentációt a Polgármesteri Hivatal készíti elő. Aláírásra a polgármester jogosult.
A dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell:
1) A pályázat tartását elrendelő önkormányzati határozat számát.
2) Minden olyan adatot, amelyet a hirdetmény tartalmaz.
3) Az ajánlattétel részletes feltételeit.
4) Ha a pályázaton való részvétel biztosíték adásához kötött, az erről szóló részletes tájékoztatást.
5) Az ajánlat megtételéhez szükséges információkat, ha a pályázat tárgyát képező vagyonelem ingatlan, az ingatlan-nyilvántartási adatokat, a műszaki állapotra, a közművesítettségre, beépítetlen terület esetén a beépítés feltételeire vonatkozó tájékoztatásokat.
6) A pályázatok elbírálásának szempontjait és részletes tájékoztatást az elbírálás módjáról.
7) A szerződéskötési feltételeket, vagy a szerződéstervezetet.
V.
A pályázat első fordulója
Az ajánlatokat nyilvánosan, az ajánlattételi határidő lejártától számítandó legkésőbb három munkanapon belül kell felbontani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az ajánlatok beadására rendelkezésre álló határidőn túl benyújtott ajánlatokat, mint érvénytelent el kell utasítani.
Az ajánlatokat a felbontástól számított legkésőbb 30 napon belül a Pénzügyi Bizottság véleményezi. A bizottság értékelése alapján a polgármester elutasítja azokat az ajánlatokat, amelyek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek maradéktalanul nem felelnek meg, ezért elbírálásra alkalmatlanok.
VI.
A pályázat második fordulója
A szerződés odaítéléséről a képviselő-testület hoz döntést a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján. Szerződést kötni az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tett pályázóval lehet. A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján dönt arról, hogy a pályázat második helyezettjével megköthető-e a szerződés, ha az első helyezettel a szerződés nem jönne létre.
A tulajdonosi döntést követően 8 napon belül a polgármester köt szerződést a nyertes pályázóval. A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolnia kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét; nem természetes személy estén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
VII.
Sikertelen pályázat utáni eljárás
A pályázat abban az esetben sikertelen, ha
1.) az ajánlattételre rendelkezésre álló határidőben nem érkezik be ajánlat, vagy
2.) a benyújtott ajánlatok mindegyike érvénytelen, vagy
3.) a döntést követő 8. napig a nyertes pályázó nem köti meg a szerződést.
Ebben az estben az ajánlattétel lehetőségét az eredeti pályázati feltételekkel újra közzé kell tenni és az ajánlatok beadására rendelkezésre álló határidőt újra meg kell határozni. Az elbírálásra alkalmas ajánlat tartalma sikertelen pályázat utáni eljárás során azonos a pályázathoz előírt tartalommal. A sikertelen pályázatot követő pályázati eljárás során a pályázat tartására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
1

Módosította a 22/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2017. január 1-jétől.

2

Módosította a 10/2014. (VIII.11.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2014. augusztus 11. napjától.

3

Az alcím címét módosította a 22/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. január 1-jétől.

4

Módosította a 20/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. október 30. napjától.

5

Módosította a 20/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2020. október 30. napjától.