Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 02. 01

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

2023.02.01.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, valamint Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet-hatálya kiterjed Tengelic község közigazgatási területén minden természetes személynek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.

(2) E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tevékenysége során képződött háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki, ha azt a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatónak adja át kezelésre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet fogalom-meghatározását kell alkalmazni.

II. Fejezet

Köztisztasági rendelkezések

3. Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása, karbantartása

3. § (1) Az ingatlan és környezetének tisztán tartásáról és gyommentesítéséről az ingatlan használója köteles gondoskodni.

(2) A közterület – ide értve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait, a buszvárókat, emlékhelyeket, községi parkokat, zöldterületeket, az önkormányzat kezelésében levő ingatlanok előtti járdaszakaszokat – rendszeres tisztán tartásáról, a járdákon a hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve az önkormányzat gondoskodik.

(3) Az ingatlanhasználó, szórakoztató, vendéglátó és árusítóhelyek üzemeltetői kötelesek gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, a járdán túl az útig terjedő teljes terület rendszeres tisztántartásáról

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, a járdán lévő hó eltakarításáról, az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatnak a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával történő síkosság mentesítéséről

c) az épület tetőzetéről lefolyó eső, hólé elvezetéséről.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak tekintetében az ingatlanok előtti területek gondozásába beletartozik a közterületen levő fák, bokrok metszése, valamint a gyom irtása és a kártevők, kórokozók elleni védekezés.

(5) A fák, bokrok metszését úgy kell végezni, hogy azok sem a gyalogos közlekedését, sem a járműforgalmat ne akadályozzák, ne veszélyeztessék. A közterületet rendeltetéstől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

3/A. §2 (1) Az önkormányzat bejelentésre vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül található közterületeken az elhagyott hulladék felderítését.

(2) Az elhagyott hulladék felderítése belterületen az önkormányzati karbantartók, külterületen a mezőőr útján történik.

(3) Ha a karbantartó vagy a mezőőr elhagyott hulladékot talál, írásban (feljegyzésben vagy email-ben) haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a Polgármesteri Hivatalt a hulladék helyéről, összetételéről, becsült mennyiségéről és amennyiben lehetséges a hulladék tulajdonosáról vagy korábbi birtokosáról.

(4) Amennyiben az elhagyott hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa ismert, az Önkormányzat a hulladék elhagyóját igazoló dokumentum megküldésével együtt, a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelentést tesz a hulladékgazdálkodási hatóság felé.

(5) Amennyiben az elhagyott hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa nem ismert az önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket az elszállítás és ártalmatlanítás elvégzéséhez, melynek költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

4.3 A zöldhulladékok ártalmatlanítása

4. § (1) Zöldhulladék kivételével szemetet vagy más hulladékot engedély nélkül égetni tilos. A zöldhulladékot komposztálással, elkülönített hulladékgyűjtéssel vagy égetéssel lehet megsemmisíteni.

(2) A zöldhulladék elégetése március 1-től április 30-ig és szeptember 1-től október 31-ig szerdai és szombati napokon - kivéve ünnepnapon - 13:00 és 20:00 óra között történhet.

(3) A száraz állapotú zöldhulladékot szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával szabad végezni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

(4) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

III. Fejezet

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás

5. A közszolgáltató és a közszolgáltatás ellátása

5. § (1) Tengelic Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. Az Önkormányzat a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)4 Az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult. A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi. A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra vonatkozik:

a) az ingatlanhasználó, valamint a gazdálkodó szervezet által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített edénytípusokban vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására.

b) a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített begyűjtésére

c) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására

6. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

6. §5 (1) A község közigazgatási területén az ingatlan használója köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a szolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem vagy csak részben veszik igénybe.

(3) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.

(4) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

(5) A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos hulladékgyűjtő edényre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a hulladékgyűjtő edény lecseréléséről.

(6) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

(7) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át - , függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.

(8) A közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedénnyel, amelynek használata kötelező.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés kötelező tartalmi elemei:

a) felek megnevezése és

aa) természetes személy esetében családi és utónév, lakóhelye, tartózkodási és értesítési helyének címe

ab) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében közhiteles nyilvántartás szerinti neve, székhelye, telephelye címe, adószáma, számlázási és postázási címe

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja

c) a teljesítés helye pontos cím szerint

d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint

e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g) gyűjtőedények használatának jogcíme és módja

h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

l) az irányadó jogszabályok meghatározása.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

8. § (1) A község közigazgatási területéről a közszolgáltató a települési hulladékot (vegyes hulladék) heti egy alkalommal - péntek - szállítja el.

(2)6 A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos hulladékgyűjtő edények használata kötelező. A hulladékgyűjtő edény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A választható szabványos hulladékgyűjtő edények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a hulladékgyűjtő edényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

(2a)7 A hulladékgyűjtő edény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott hulladékgyűjtő edények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított hulladékgyűjtő edény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(3)8 A 60 literes hulladékgyűjtő edényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az önkormányzat által kiállított igazolást kell benyújtania a 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevétele iránti kérelme mellett a közszolgáltató részére.

(4) Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az igénylő írásban nyilatkozzon arról, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

(5) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti igazolás kiadásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza.

(6) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személyt megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.

(7)9 A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.

(8)10 A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

7. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

9. § (1) Az Önkormányzat a települési hulladék elszállításáig történő gyűjtését, tárolását az erre a célra szolgáló hulladékgyűjtő edény biztosítását, tisztántartását minden ingatlanhasználóra kötelezővé teszi.

(2) Az ingatlanhasználó a nála keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot saját hulladékgyűjtő edényébe köteles gyűjteni. Tilos a hulladékot közterületen elhagyni vagy a más tulajdonában, használatában lévő hulladékgyűjtő edénybe elhelyezni.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladék- szállítás során a szolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(4)11 Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni. A hulladékgyűjtő edényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(5) A gyűjtőedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákba lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának és ártalmatlanításának költségét.

(6) A hulladékgyűjtő edénybe fertőzést okozó anyagot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket, állati tetemet tenni tilos. Ezen hulladékok megfelelő helyre történő esetenkénti elszállításáról az ingatlanhasználó saját eszközével vagy költségén köteles gondoskodni.

(7) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a gyűjtőeszköz vagy hulladékgyűjtő edény nincs ellátva a közszolgáltató általi matricával, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlanhasználónak felróható okból – nem üríthető; vagy a hulladékgyűjtő edényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

10. § (1) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési hulladék kezeléséről a Ht. 31. §. (1) bekezdése szerint nem gondoskodott.

(2) A gazdálkodó szervezet jogaira és kötelezettségeire a 9. §. rendelkezéseit alkalmazni kell.

11. § (1) A nem háztartási hulladék elszállításáról az ingatlanhasználója köteles gondoskodni. Az ilyen hulladékokat az elszállításig olyan helyen kell gyűjteni, tárolni, ahol az a környezetet nem szennyezi és a forgalmat nem akadályozza.

(2) Épület bontásából, javításából származó építési törmeléket hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen lehet elhelyezni.

12. § Amennyiben az ingatlan használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval együttesen köteles a változás tényét 15 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak

8. A közszolgáltatás szüneteltetése

13. §12 (1) Szüneteltethető az egyedi hulladékgyűjtő edényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, a lakatlanság tényének jegyző általi igazolásával együtt köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

(3) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szüneteltetést meghosszabbítani, amennyiben a szüneteltetés feltételei változatlanul fennállnak.

(4) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(6) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.

9. Elkülönített hulladékgyűjtés

14. § (1)13 A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, fém, zöld – elkülönített gyűjtése a közszolgáltató által szervezett, házhoz menő elkülönített gyűjtéssel történik. Az üveghulladékot a 2. mellékletben meghatározott hulladékgyűjtő pontokon lehet a közszolgáltató által kihelyezett edényzetbe gyűjteni.

(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő magánszemély az (1) bekezdésben meghatározott szervezett, házhoz menő járat igénybevételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

(3) A közszolgáltató csak az általa meghatározott napon, csak a megfelelő formában és módon kihelyezett elkülönített hulladékot jogosult és köteles elszállítani.

10. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

15. § (1) A közszolgáltató köteles biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és mennyiségű szabványos hulladékgyűjtő edény álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A hulladékgyűjtő edény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján- megvásárolható.

(2) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal végezni.

(3) A hulladékgyűjtő edényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő hulladékgyűjtő edényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak a használhatatlanná vált hulladékgyűjtő edények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

(4) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő következő szállítási napon eleget tenni.

(5)14 A lomhulladék - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató adja, melynek feltételeit a közszolgáltató állapítja meg.

(6) A lomtalanítás időpontjára, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást az Önkormányzattal történő egyeztetést követően a közszolgáltató köteles előzetesen közzétenni.

(7)15 A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

11. Díjfizetési kötelezettség

16. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díjat a Ht. 46-47/A. §-ában foglaltak szerint a miniszter rendeletben állapítja meg.

17. § (1) Az ingatlan használója a közszolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.

(3) Az ingatlan használójának változása esetén a közszolgáltatás díját a változás közszolgáltatónak történő bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.

(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek, melynek behajtására vonatkozó eljárási rendet a Ht. 52. §-a szabályozza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet, a 11/2009.(VII.15.) önkormányzati rendelet, a 17/2009. (X.28.) önkormányzati rendelet, a 23/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet és a 19/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

19. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 11/2016. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez16

Választható, szabványos hulladékgyűjtő edények

1. 60 literes hulladékgyűjtő edény

2. 70 literes hulladékgyűjtő edény

3. 80 literes hulladékgyűjtő edény

4. 110 literes hulladékgyűjtő edény

5. 120 literes hulladékgyűjtő edény

6. 140 literes hulladékgyűjtő edény

7. 145 literes hulladékgyűjtő edény

8. 180 literes hulladékgyűjtő edény

9. 240 literes hulladékgyűjtő edény

10. 770 literes hulladékgyűjtő edény

11. 1100 literes hulladékgyűjtő edény

12. 70 literes társaság emblémájával ellátott zsák

2. melléklet a 11/2016. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez17

Hulladékgyűjtő pont, ahol üveget gyűjtő edény található

1. Tengelic Petőfi S. u. 29. – Pékség előtt

2. Tengelic-Szőlőhegy József A. u. 1. szám alatt lévő bolt előtt

1

A bevezető a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3/A. §-t a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte a 25/2020.(XII.2.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatálytalan 2021. január 1. napjától. A 4. alcímet (4. §-t) a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

4

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2019. augusztus 15-től.

5

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2019. augusztus 15-től.

6

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

7

Kiegészítette a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

8

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

9

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

10

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

11

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2019. augusztus 15-től.

12

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2019. augusztus 15-től.

13

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2019. augusztus 15-től.

14

Módosította a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

15

Kiegészítette a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

16

Kiegészítette a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

17

Kiegészítette a 11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.