Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Tengelic község helyi építési szabályzatáról

Hatályos: 2023. 11. 01

Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Tengelic község helyi építési szabályzatáról

2023.11.01.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 38. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Tolna Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi hatáskörben eljáró hivatala, a Budapesti Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztálya, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Tolna Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Tolna Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala, a Tolna Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörben eljáró járási hivatala, a Baranyai Megyei Kormányhivatal erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatala, a honvédelmért felelős miniszter, a Tolna Megyei Rendőr-kapitányság, a Baranya Megyei Kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró hivatala, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatsóág Hivatala, az Országos Atomenergia Hivatal, a Budapesti Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet alkalmazása

1. § (1) Tengelic község Szabályozási Tervét jelen rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Szabályozási Terven alkalmazott jelek az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő jelmagyarázatán alapulnak, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet(továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásai és fogalommeghatározásai szerint értelmezendők.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

(4) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabályoktól függő szabályozási elemek, valamint a más önkormányzati rendeletben szabályozott elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást. Ide tartoznak a táji, természeti, régészeti, építészeti értékvédelem helyi és országos jelentőségű elemei.

(5) Az irányadó jellegű megszüntető jel nem kötelező rendelkezés, a rendelet keretei között a telekalakításra és az építési telekre vonatkozó országos, és az adott övezetre vonatkozó helyi előírások betartása mellett el lehet tőlük térni.

2. A belterületi határ megállapítása

2. § A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a tervezett belterületi határral érintett területek a település fejlődése által megkívánt ütemben, önkormányzati döntést követően belterületbe vonhatók.

3. Közterület alakításra vonatkozó előírások

3. § A település területén új közterületet csak a Szabályozási Terven jelölt területeken lehet kialakítani a vonatkozó sajátos jogintézmények alkalmazásával.

4. Telekalakításra vonatkozó előírások

4. § (1) A település területén telek csak az adott övezetben, illetve építési övezetben a rendelet 2. mellékletében meghatározott legkisebb paraméterekkel alakítható, kivéve a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkét, valamint a telket feltáró magánút kialakítását.

(2) Kialakult telekállapotok esetén telekmegosztás, telekcsoport újraosztása csak az övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretek biztosítása esetén, telekegyesítés, illetve telekhatár rendezés ennél kisebb telekméretek kialakulása esetén is megvalósítható abban az esetben, ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építési előírásokhoz közelítenek.

5. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

5. § (1) A műemléki védettségű és a műemléki környezetekhez tartozó ingatlanok felsorolását a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(2) A régészeti érintettségű ingatlanok felsorolását a rendelet 2. függeléke tartalmazza.

(3) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendeletében szereplő helyi egyedi védelem alatt álló létesítmények felsorolását a rendelet 3.függeléke tartalmazza.

(4) Az Értékleltárban szereplő helyi védelemre érdemes építményeket a Szabályozási Terv tartalmazza.

6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

6. § (1) Tengelic község területén lévő Országos Ökológiai Hálózat részét képező ökológiai folyosó és magterület, valamint a Natura2000 területek, Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek lehatárolását az illetékes államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2) A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet alapján védett helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területeket tájékoztató jelleggel tartalmazza a Szabályozási Terv.

(3) A Szabályozási Terv további helyi jelentőségű természetvédelmi oltalomra javasolt területeket és értékeket tartalmazza.

7. Környezetvédelmi előírások

7. § (1) A település területén kommunális szennyvíz közvetlen elszikkasztása nem végezhető.

(2) Az OTÉK 36. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazással élve a rendeltetése folytán védelmet igénylő lakó-, üdülő-, vendéglátó-, szálláshely-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, igazgatási- és hitéleti- rendeltetésű épületek és az alábbi állattartó épületek között betartandó legkisebb távolság:

a) kifejlett állapotban 10 kg-nál kisebb súlyú tenyésztett állatok (baromfi, nyúl, stb.) tartására szolgáló ól esetén 200 férőhelyig 10 méter, 200 férőhely felett 300 méter,

b) kifejlett állapotban 10 kg-nál nagyobb súlyú tenyésztett állatok (sertés, szarvasmarha, ló, kecske, juh, stb.) istállója esetén 10 férőhelyig 20 méter, 10 férőhely felett 300 méter,

c) Az a) és b) pontban megállapított távolságok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. sorában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re, a 2. számú melléklet 11. pontjában szereplő „nagy létszámú állattartás”-ra és a 3. számú melléklet 6. pontjában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó állattartásra nem vonatkoznak.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában szereplő épületek közti távolságot nem kell betartani olyan lakóépület esetén, amely az állattartásra szolgáló külterületi mezőgazdasági üzem, tanya vagy farmgazdaság telkén helyezkedik el.

8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

8. § (1) A Szabályozási Terven jelölt országos vízminőség-védelmi területen belül

a) építési tevékenységet folytatni és építményeket elhelyezni csak a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával lehet,

b) potenciálisan vízszennyező építmény kialakítása nem megengedett,

c) 20 személygépkocsi elhelyezésénél nagyobb parkolók esetében hordalék- és olajfogó létesítésével kell megoldani.

(2) A Tengelic, K-37 OKK számú termálvízkút vízbázisának Szabályozási Terven jelölt belső védőterületén, hidrogeológiai „A” védőidomának és hidrogeológiai „B” védőidomának területén belül a hatályos jogszabályi előírások betartandók.

(3) Tengelic község a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település, amelyre vonatkozó előírásokat a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

(4) A Szabályozási Terv szerinti rendszeresen belvízveszélyes területeken építmények elhelyezése csak kivételesen, a katasztrófavédelmi szempontok figyelembevétele mellett történhet.

(5) Fakadó és szivárgó vizekkel veszélyeztett területen belül lakóépület nem létesíthető, alagsor, pince nem alakítható ki.

(6) A szennyvíztisztító telep 300 méteres védőterületén belül újonnan lakófunkció nem alakítható ki.

9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

9. § (1) Beépítésre nem szánt területen új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak az Étv. 19. § (2) bekezdésében előírtak figyelembe vétele mellett szabad.

(2) A Szabályozási Terven jelölt forgalmi utak szabályozásával érintett területrészek az Étv. 26. §-ában foglalt szabályok szerint kisajátíthatók.

(3) A Szabályozási Terven jelölt kiszolgáló és lakóutak létesítésével, bővítésével vagy szabályozásával érintett területrészek az Étv. 27. §-ában foglalt szabályok szerint lejegyezhetők.

(4) A Szabályozási Terv szerint beültetési kötelezettségre jelölt területeken évelő növényzet telepítendő a használatba vételi engedély megadásának időpontjáig vagy ennek hiányában a Polgármester önkormányzati hatósági döntésében meghatározott módon és időn belül.

(5) Beültetési kötelezettségű területsávon belül legfeljebb bruttó 30 m2 alapterületű és legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú porta épület kivételével más új épület nem helyezhető el. Temető területének beültetési kötelezettségű területsávjában új sírhely nem alakítható ki.

(6) A beültetési kötelezettséggel érintett telkeken a növénysáv legfeljebb 2 helyen, 6 méter szélességben megszakítható, saját út és közmű szükséglet kialakítása céljából.

(7) Beültetési kötelezettséggel terhelt területen belül meglévő, építési övezet, övezet elsődleges rendeltetésének megfelelő funkciójú épület kontúrján belül felújítható, korszerűsíthető, vertikális irányba bővíthető.

(8) A klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek, építési övezetre meghatározott minimális zöldfelületi arányát biológiailag aktív növényzettel kell kialakítani. Szántóföldi növénytermesztés az előírt zöldfelületi arányon túl fennmaradó szabad területen végezhető.

10. Közművek előírásai

10. § (1) A település belterületén a közművek kiépítése az önkormányzat feladata, kivéve ahol a sajátos jogintézményekre vonatkozó szabályok adta lehetőségekkel élve annak terheit önkormányzat az érdekeltekre áthárítja.

(2) Új közművezetékeket a vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok betartása mellett elsődlegesen közterületen kell elhelyezni.

(3) Részlegesen közművesített építési övezetben új épület csak az épület használata során keletkező szennyvizek egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal történő kezeléssel, vagy egyedi zárt szennyvíztárolóban történő időszakos tárolás biztosításával helyezhető el.

11. Az építés általános szabályai

11. § (1) Új, épített utcai kerítés csak a Szabályozási Tervlapon jelölt szabályozási vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra helyezhető.

(2) Új épületek építési telken belüli elhelyezésére vonatkozó előírások:

1) olyan telken, ahol a Szabályozási Terv előkerti építési határvonalat tüntet fel, új épület csak a kötelezően előírt mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el,
2) olyan falusias lakóterületek és településközpont területek telkein, ahol a Szabályozási Terv előkerti építési határvonalat nem tüntet fel, új épület a kialakult állapothoz igazodóan helyezhető,
3) gazdasági és különleges területek telkein új épület - a legfeljebb 30 m2 beépített területű és legfeljebb 3,5 m épületmagasságú porta épület kivételével – legalább 5 méter mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el, ha a Szabályozási Terv másként nem rendelkezik.
(3) Az oldalkert legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 méter, szabadonálló beépítési móddal szabályozott telek esetén 3 méter. Az oldalkert betartandó tényleges szélességi méretét azonban az OTÉK 36. §-ában szereplő telepítési távolságokra és tűztávolságra vonatkozó előírásokra tekintettel kell meghatározni.
(4) Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter. 25 m-nél kisebb mélységű telken a hátsókert mélysége 0 méter.
(5) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett épületmagasság betartása mellett bővíthetők.
(6) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb épületmagasságú meglévő épület korszerűsíthető és alapterületileg bővíthető az épületmagasság további növelése nélkül a megengedett beépítettség mértékéig.
(7) Szabályozási vonallal átszelt meglévő épületnek a tervezett közterületbe eső része felújítható, de a tervezett közterületbe eső részen nem bővíthető.
(8) Meglévő épületnek a (3) bekezdés szerinti elő- vagy oldalkertbe eső része felújítható, de a beépített terület nem növelhető ezeken a területeken.
(9) Terepszint alatti építmények (pince) beépítésre szánt területen egy szint mélységben, a telek építési helynek minősülő területén belül létesíthetők.

12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

12. § (1) A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba tartozik.

(2) A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez az alábbiak szükségesek:

a) Riasztás: a lakosság központi riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.

b) Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően elsősorban elzárkózás.

c) Felkészítés: lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása; a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.

d) Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása; a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szakalegységek megalakítása; a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése.

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.

II. Fejezet

Részletes övezeti előírások

13. A település építési övezetei

13. § (1)1 A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák, zárójelben a Szabályozási Terven alkalmazott övezeti jel:

a) falusias lakóterület - Lf

b) kertvárosias lakóterület - Lke

c) kisvárosias lakóterület - Lk

d) településközpont terület - Vt

e) kereskedelmi, szolgáltató terület - Gksz

f) környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület - Gip-z

g) általános gazdasági terület - Gip-á

h) idegenforgalmi különleges terület - Ki

i) mezőgazdasági üzemi különleges terület - Kmü

j) közmű-üzemi különleges terület - Kk

(2)2 A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák:

a) közúti közlekedési terület – Köu

b) vasúti közlekedési terület – Köv

c) védelmi erdőterület – Ev

d) gazdasági erdőterület - Eg

e) közjóléti erdőterület - Ek

f) általános mezőgazdasági terület - Má-1

g) korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület - Má-2

h) vízgazdálkodási terület - V

i) különleges beépítésre nem szánt temető terület - Kb-t

j) különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület - Kb-s

k) különleges beépítésre nem szánt ökológiai - Kb-ö

l) zöldterület - Z

14. Beépítésre szánt területek építési övezeteinek előírásai

14. § (1) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben a (2) – (10) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető az OTÉK 32. § (1) – (2) bekezdésében foglalt létesítmények is.

(2) Lf jelű falusias lakóterületen az OTÉK 14. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el. Egy telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(3) Lke jelű kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el. Egy telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(3a)3 Lk jelű kisvárosias lakóterületen az OTÉK 12. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el. Az építési övezetben a megengedett legkisebb előkert mérete 8 méter.

(4) Vt jelű településközpont területen az OTÉK 16. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.

(5) Gksz-1 jelű kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 19. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.

(6) Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 19. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.

(7) Gip-z jelű környezetre jelentős hatást gyakorló területen az OTÉK 20. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül minden olyan létesítmény elhelyezhető, amely nem igényel védelmet az elsődleges rendeltetéstől.

(8)4 Gá jelű általános gazdasági területen az OTÉK 20/A. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.

(9) Ki jelű idegenforgalmi területen

a) turisztikai, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, szórakoztató, kulturális, egészségügyi, szociális funkciójú épületek helyezhetők el,

b) a tulajdonos, a személyzet vagy használó számára lakás vagy önálló lakóépület kialakítható, telkenként legfeljebb 4 egység,

c) nem helyezhető el 0,5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű.

(10) Kmü jelű mezőgazdasági üzemi területen kizárólag terménytároló, terményfeldolgozó, mezőgazdasági géptároló, mezőgazdasági gépjavító rendeltetésű, állattartó és a mezőgazdasági üzemi tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek, továbbá a tulajdonos, a személyzet vagy használó számára lakás vagy önálló lakóépület kialakítható.

(11) Kk jelű közmű célú területen csak a települési vízellátási, szennyvízkezelési, energiaszolgáltatási és hírközlési rendeltetésű és az adott közmű-szolgáltatási tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek helyezhetők el.

(12) Az építési övezetek területén kialakítható telek legkisebb területét, a beépítési módot, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

15. Beépítésre nem szánt területek építési előírásai

15. § (1) A beépítésre nem szánt területek övezeteiben a (2) – (12) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető az OTÉK 32. § (1) – (2) bekezdésében foglalt létesítmények is.

(2) Köu jelű közúti közlekedési területen kizárólag a közlekedési, közmű és hírközlési építmények, kereskedelmi és vendéglátó épületek helyezhető el. Épületek közti legkisebb távolság 3 méter.

(3) Köv jelű vasúti közlekedési területen csak a vasúti közlekedés építményei és a vasúti közlekedés kiegészítő építményei helyezhetők el.

(4) Ev jelű védelmi erdőterületen kizárólag az OTÉK 28. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.

(5) Eg jelű gazdasági erdőterületen csak az OTÉK 28. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt építmények helyezhetők el.

(6) Ek jelű közjóléti erdőterületen kizárólag az OTÉK 28. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt építmények helyezhetők el.

(7) Má-1 jelű általános mezőgazdasági területen csak az OTÉK 29. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el, az OTÉK 29. § (3), (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vétele mellett.

(8) Má-2 jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területen kizárólag a legeltetéses állattartást szolgáló és a terület fenntartásához szükséges építmények és épületek helyezhetők el.

(9) V jelű vízgazdálkodási területen csak az OTÉK 30. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.

(10) Kb-t jelű temető területen kizárólag ravatalozó, sírok, urnasírok, kripták és a temetkezést kiszolgáló épület és építmény helyezhetők el.

(11) Kb-s jelű sportolási célú területen a sportoláshoz kapcsolódó és azokat kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el.

(12) Kb-ö jelű ökológiai területen a fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjedésének segítését, a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának fejlesztését szolgáló létesítmények helyezhetők el.

(12a)5 Z jelű zöldterületen csak az OTÉK 27. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.

(13) Az övezetek területén kialakítható telek legkisebb területét, a beépítési módot, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

16. Záró rendelkezések

16. § (1) Jelen rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 2/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet, és a módosításáról szóló 16/2010.(VIII.17.) önkormányzati rendelet, valamint a 15/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet.

17. §6 Tengelic község helyi építési szabályzatáról szóló 12/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőzően érkezett és jogerősen még el nem bírált ügyekben akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb elbírálásokat tartalmaz.

1. melléklet

SZ- 1 JELŰ TENGELIC KÖZSÉG BELTERÜLETI SZABÁLYZÁSI TERVLAPJA

4. melléklet

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Építési övezet jele


Építési telek beépítés módja

Építési telek legkisebb kialakítható területe
(m2)

Építési telek legkisebb kialakítható átlagos szélessége (m)

Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)

Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)

Megengedett legnagyobb épület-magasság (m)


Közművesítettség mértéke

2

Lf-1

O

800

14

30

40

4,5*

részleges

3

Lke-1

O

800

16

30

50

7,5

részleges

4

Lke-2

O/I

500

14

30

50

7,5

részleges

5

Lke-3

Z

500

12

30

50

6

részleges

5a

Lk-1

Sz

1500

18

60

20

12

részleges

6

Vt-1

Sz

500

16

50

30

7,5

részleges

7

Vt-2

Sz

2000

22

40

40

7,5

részleges

8

Gksz-1

Sz

2000

30

45

30

10

részleges

9

Gksz-2

Sz

2000

30

45

30

10

részleges

10

-1 9

Sz

2000

30

40

30

12**

részleges

11

Gip-z

Sz

2000

30

30

40

12**

részleges

12

Ki-1

Sz

5000

30

15

70

7,5

részleges

13

Ki-2

Sz

5000

30

30

50

10

részleges

14

Kmü-1

Sz

5000

30

40

40

12**

részleges

15

Kk-1

Sz

100

-

40

40

6

-

*Mező- és erdőgazdálkodási építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények esetén 7,5 m
** terménytároló, siló, takarmánykeverő, terményfeldolgozó mezőgazdasági épület, gépműhely, géptároló, gépkocsi esetén 40 m

5. melléklet

ÖVEZETEKRE vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B

C

D

E

F

G

1

Övezet jele

Telek beépítés módja

Telek legkisebb kialakítható területe
(m2)

Telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)

Telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)

Megengedett legnagyobb épület-magasság (m)

Közművesítettség mértéke

2

Kb-t

Sz

2000

10

20

6

részleges

3

Kb-s

Sz

2000

10

70

6

részleges

4

Kb

Sz

2500

10

50

4,5

hiányos

5

-1

Sz

10000

10

7,5

hiányos

6

-2

Sz

5000

10

4,5

hiányos

7

Ev

8

Eg

Sz

0,5

4,5

hiányos

9

Ek

Sz

5

4,5

hiányos

10

V

Sz

10

6

hiányos

11

Z

Sz

-

3

70

3,5

hiányos

1

A 13. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 13. § (2) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 14. § (3a) bekezdését a Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

Módosította a 4/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2021.03.15.

5

A 15. § (12a) bekezdését a Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A 17. §-t a Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

7

Módosította a 4/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2021.03.15. A 2. melléklet a Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Módosította a 4/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2021.03.15. A 3. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Módosította a 4/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2021.03.15.