Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 10. 22

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Tengelic község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Tengelic Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

3. § [1] Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

 • a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

4. § [2] Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

 • a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
 • b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
 • c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
 • d) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
 • e) támogatja népfőiskolai előadások szervezését,
 • f) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
 • g) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
 • h) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
 • i) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
 • j) közreműködik táborok szervezésében
 • k) közösségi internet szolgáltatást biztosít,
 • l) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

 • a) közösségi színtér biztosításával,
 • b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
 • c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és
 • d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.

6. § (1)[3] Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító saját fenntartású közösségi térként, valamint könyvtári szolgáltató helyként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

 • a) Petőfi Sándor Faluház 7054. Tengelic Petőfi u.9.,
 • b) Kultúrház 7054. Tengelic Ady u.1.,
 • c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület,
 • d) Könyvtár 7054. Tengelic Petőfi u.2.

(2)[4] Az önkormányzat által fenntartott közösségi szintér minden év március 1-jéig éves szolgáltatási tervet és az előző naptári évről beszámolót nyújt be Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A képviselő-testület minden év március 31-ig dönt a szolgáltatási terv és a beszámoló elfogadásáról.

(3) A Petőfi Sándor Faluház használati szabályzatát e rendelet 1. függeléke, a Könyvtár használati szabályzatát e rendelet 2. függeléke tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

 • a) a településen működő köznevelési intézményekkel,
 • b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
 • c) egyházakkal és
 • d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(2a)[5] A Könyvtár minden év március 1-jéig éves szakmai munkatervet és az előző naptári évről beszámolót nyújt be Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A képviselő-testület minden év március 31-ig dönt a szakmai munkaterv és a beszámoló elfogadásáról.

(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

 • a) a Tengelici Hírmondóban,
 • b) plakátok, szórólapok útján,
 • c) a települési honlapon

adnak tájékoztatást a község lakossága részére.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei

8. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

9. § [6] Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. A közművelődési feladatokat a képviselő-testület által kinevezett, főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személy, a könyvtárosi feladatokat megbízási szerződéssel alkalmazott személy látja el.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.

11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, a 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlament és a Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § Hatályát veszti a közművelődésről szóló 5/2002.(VI.26.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) önkormányzati rendelet.

1. függelék

TENGELIC KÖZSÉG FALUHÁZÁNAK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Tengelic Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2018. (V.31.) számú rendeletének 1. függelékeként a község közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

Ennek megfelelően a Petőfi Sándor Faluházának (továbbiakban: Faluház) szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, a házirendet betartja.

A közösségi színtér neve: Petőfi Sándor Faluház

Székhelye: 7054 Tengelic, Petőfi u. 9.

Fenntartója: Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Működési területe Tengelic község közigazgatási terület

Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér

Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás

Működtetője: Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. RÉSZ Közösségi színtér igénybevételének szabályozása

1. A Faluház tiszteletben tartja és szolgálja
- az állampolgárok, a település lakói művelődéshez és szórakozáshoz való jogát
- a fenntartó által a közművelődési feladatokról szóló ../2018. (...) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat
- a település lakóinak kulturális, szabadidős igényeit.
A Faluházban végzett közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő, önképző, amatőr művészeti ambícióinak, társas kapcsolatigényének, közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek biztosítását, szakmai szolgálatát jelenti.

2. Kötelezettségéből fakadóan mindenki számára a nyitvatartási időben rendelkezésre áll, tereit, állandó szolgáltatásait a házirend (1. melléklet) betartása mellett mindenki igénybe veheti. A Faluházban egyidejűleg 150 főnél több személy nem tartózkodhat a rendezvények ideje alatt. A díszterembe mindösszesen 125 fő tartózkodhat egyidejűleg.

3. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni.

4. A Faluház az állandó programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester véleményének kikérésével és figyelembe vételével a művelődésszervező dönt.

5. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvét vasárnap, és hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve, ha az önkormányzat és a vele együttműködő- rendeletben feltüntetett – szervezetek saját szervezésű rendezvényei, illetve egyedi döntés alapján.

6. Az önkormányzat e szabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek esetében a művelődésszervező kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségeiről.

7. Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, aki teljes anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartozik a Ház berendezési tárgyaiért, a használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani a Faluház házirendjét.

II. RÉSZ A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata

1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások, az Faluház ingyenes használatára jogosult civil szerveződések, szervezetek:

 • a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatnak a szervezésében megvalósuló rendezvények
 • b) az 2. sz. mellékletben meghatározott szervezetek működésének, rendezvényeinek biztosítása
 • c) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok (pl. Játszóház, stb.). E csoportok – vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében – előzetes egyeztetés alapján (a szabad helyiség-kapacitás terhére) jogosultak a Faluház helyiségeinek díjmentes használatára
 • d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései
 • e) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat, mint IKSZT címbirtokos ellátni köteles

2. A Faluház kedvezményes használatára jogosult civil szervezetek, szerveződések:

 • a) a vállalkozáson alapuló (tanfolyami díjat szedő) közművelődési és szabadidős jellegű csoportok,
 • b) nem közművelődési jellegű (pl. érdekképviseleti) civil szerveződések, baráti körök

3. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:
A termek bérbeadás útján történő hasznosítása csak a szabad teremkapacitás terhére történhet. A bérlet idejét, helyét bérleti szerződésben kell rögzíteni.
A bérlő a bérlet idejére alapszolgáltatásokra (villany, fűtés, berendezés) és mosdóhasználatra jogosult. A bérlő a szerződés megkötésével anyagi felelősséget vállal az esetleges károkért.
Bérleti szerződést csak személyazonosságának igazolása után nagykorú személy ill. szervezet képviselője köthet a polgármesterrel.

 • a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére az 2. sz. mellékletben nem szerelő szervezetek rendezvényei
 • b) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények tartására
 • c) a nem önkormányzati és az 2. sz. mellékletben nem szereplő szervezetek zenés, táncos, kulturális rendezvényei
 • d) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár

III. RÉSZ A szabad helyiség-kapacitás bérbeadásának általános elvei

 • a) A Faluház helyiségei elsősorban közművelődési, kulturális célokat szolgálnak – szabad kapacitások elsődlegesen e célra adhatók bérbe. A helyiségek más célra történő átmeneti igénybevételének engedélyezésére a polgármester jogosult.
 • b) A helyiségek szabad terem-kapacitása: az IKSZT címbirtokosság ellátásához szükséges feladatok ellátásához szükséges teremkapacitáson felüli; művészeti csoportok, továbbá (ingyenes helyiség-használattal támogatott) szakkörök, szervezetek és csoportok működésének – éves programtervben eleve rögzített - helyiség-igényét meghaladó (kihasználatlan) terem-kapacitás, mely - az a.) pontban rögzített célokra - hasznosítható.
 • c) A Faluház termei alkalmi árusításra csak a polgármester erre vonatkozó engedélyével adhatóak ki.
 • d) Az éves programterv tervezetének tárgyalásakor a polgármester javaslatot tesz a bérleti díj következő évben érvényesíteni kívánt mértékére is – melyről a Képviselő-testület dönt
 • e) A község lakossága a Faluház termeit előre egyeztetve, a képviselőtestület által jóváhagyott programtervhez igazodva, meghirdetett kulturális programokhoz alkalmazkodva, s a Házirend betartása mellett használhatja. Az intézmény helyiségei nyitvatartási időben az érdeklődők rendelkezésére állnak – de előzetes helyiség-foglalási igénnyel a művelődésszervezőhöz kell fordulni.
 • f) A helyiségek bérbeadási rendjének tervezésekor a következő sorrendet kell követni:

1. önkormányzati rendezvények (testületi ülés, falugyűlés, közmeghallgatás, helyi kisebbségi önkormányzatok ülései, továbbá esküvők céljára tartalékolt időpontok)

2. a Faluház állandó rendezvényei (pl. IKSZT címbirtokosi okiratban foglalt kötelezettségek)

3. civil szervezetek összejövetelei (az e Szabályzat korábbi részében rögzített feltételekkel ill. a Polgármester írásos engedélyével ingyenesen (pl. iskolai SZMK rendezvényei).
A bérleti szerződésre vonatkozó szabályok
A Faluház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések előkészítése jelen szabályzat 4. sz. mellékletében található szerződésminta alapján a művelődésszervező feladata.
A bérleti szerződés tartalma

A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza.

A helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert folyamatosan tájékoztatni kell

A bérleti díj képzésének rendje:

- A terembérek a termen kívül az alapellátottságot biztosítják (berendezés, fűtés, világítás, továbbá az intézmény nyitvatartási ideje alatti ügyelet díja. (Nyitvatartási időn kívüli rendezvény ügyelet nélkül nem engedélyezhető – az ügyelet biztosítására azonban felek meghatározott díjazással megbízási szerződést köthetnek.)

- A nagyterem egész napos bérbevétele esetén a bérleti díjon felül kauciót kell fizetni – mely a rendezvény után visszafizetésre kerül, amennyiben a Faluház anyagi kárt nem szenved. (Anyagi kár esetén az arról készítendő jegyzőkönyvben rögzíteni kell a kár mértékét – a befizetett kaució terhére a bérlőre hárítva a helyreállítás költségeit.)

A bérbeadás rendje

- A bérbeadást szerződésbe kell foglalni; a bérleti szerződések előkészítéséről a művelődésszervező gondoskodik.

- A bérleti díjat a Bérlő készpénz-fizetési számlán a Polgármesteri Hivatal pénztárába fizeti be.

- Az egyéb szolgáltatás iránti megrendeléseket (amennyiben azokat a Faluház képes kielégíteni) a bérleti szerződésben kell rögzíteni.

 • g) Az ingyenes használatának joga akkor illeti meg jelen szabályzat 2. sz. mellékletében szereplő helyi szervezeteket, amennyiben rendezvényük nem üzleti célú, illetve annak bevétele kulturális, közösségi célt szolgál.
 • a) megállapodó felek adatai
 • b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
 • c) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése
 • d) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása
 • e) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel
 • f) a Faluház használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése
 • g) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

II. RÉSZ Egyéb rendelkezések

1. A Faluház híradástechnikai, hangtechnikai és egyéb eszközei elzárva tartandók. A Házat igénybevevő csoportok kérésére ezek rendelkezésre állnak. Használatukért a csoport vezetője a felelős. A program végeztével köteles a Faluház munkatársainak ezeket leadni. (A híradástechnikai berendezések önkormányzati rendezvények – pl. óvodai, iskolai programok –, helyi civil kezdeményezések, egyesületek részére felelős megnevezésével, illetve a Faluház munkatársainak közreműködésével kölcsönözhetőek.)
2.A Faluház Teleszobájában rendelkezésre álló személyi számítógépeket a Teleszoba nyitvatartási idejében lehet használni.
3.A Faluházban programok idején bekövetkező károkozás, tűzeset esetén azonnal értesíteni kell a művelődésszervezőt. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, a felelősöket meg kell nevezni.
Tengelic, 2018. május 29.
Gáncs István
Polgármester

1. melléklet
HÁZIREND

1. A Faluházat minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, a kulcsok átadásával és teljes körű felelősség vállalásával történhet.

2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.

4. A Faluház programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.

5. A Faluház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért felelősséget nem vállalunk.

7. A Faluház munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

8. Az épületben szemetelni tilos.

9. Az épületben dohányozni tilos! Dohányzásra kijelölt hely a belső udvaron található.

10. A Faluház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.

11. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.

12. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével- nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.

13. Az épület területén hirdetések, közlemények csak a művelődésszervező engedélyével rakhatók ki.

14. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.

15. A művelődésszervező a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény területéről.

16. A Faluház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Faluházban dolgozó művelődésszervezőt, a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Faluház épületét, eszközeit, berendezéseit.

17. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.
Tengelic, 2018. május 31.
Gáncs István
Polgármester

2. melléklet
A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek: (a településen működő szervezetek, intézmények)
- Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
- Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület
- Tengelici Sportegyesület
- Rollecate Kézilabda és Szabadidős Egyesület
- Tenkop Üzemi Horgászegyesület
- 3T Civil Szervezet
- Tengelic Községért Alapítvány
- Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány
- Totyogó Klub
- Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület
- Tengelice Néptánccsoport Tengelic

3. melléklet[7]


Bérbe adható helyiség


Bérleti díj (Ft/óra)

Díszterem

3 500

Közösségi terem

2 000

Foglalkoztató

1 050

Kisterem

1 050

Teakonyha

1 500

Nagyterem egész napos bérletéhez kapcsolódó kaució összege: 31 500 Ft

4. melléklet
Bérleti szerződés
Mely létrejött
Tengelic Község Önkormányzata
(7054 Tengelic, Rákóczi u.11. képviseli: Gáncs István polgármester), mint bérbeadó és
..............................................................................
(cím:......................................................................, képviseli: ………...…………………., mint bérbevevő között.

1. E szerződés értelmében Bérbeadó bérbe adja a 7054 Tengelic, Petőfi u. 9. címen lévő Faluház területén lévő helyiségek közül a..........................................................................-t

201. ........................... hó ........nap ......................................... időtartamra.

2. A bérelt helyiséget a bérbevevő ............................………………............................céljára
kívánja a fenti időszakban igénybe venni.

3. A fenti szolgáltatás (terembérlet) díja: ..................................Ft, azaz ............................................................................Ft., melyet a bérbevevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg befizetett az Önkormányzat pénztárába.
Az épület használatbavételekor az erről szóló igazolást a művelődésszervezőnek be kell mutatni.

4. A bérbevevő kötelességei:
A bérbevevő köteles a bérbevett területet tiszta, illetve az átvétel állapotának megfelelően visszaadni. Az igénybevétel során keletkezett esetleges károkat köteles megtéríteni.

5. Felek kijelentik, hogy esetleges vitájukat megpróbálják
....................................................... ................................................
bérbevevő bérbeadó
Visszavétel: 20.. .........................................................
Károk:.............................................................................
Értéke:............................................................................
..................................................... .................................................
bérbevevő bérbeadó

5. melléklet
Kulcshasználati megállapodás
Mely létrejött a Faluház képviseletében …………….. művelődésszervező és ………………………………….………… sz.i.sz: ………..………………… cím: …………………………………..… (továbbiakban kulcshasználó) között.
A megállapodás tárgya szerint a kulcshasználó tevékenységének (klubfoglalkozás, rendezvény stb.) folytatásához használatba veheti a dísztermet/közösségi termet/ foglalkoztatót/teakonyhát, és ehhez használhatja a részére átadott ajtókulcsot.
A használat során rá és a tevékenység résztvevőire is vonatkoznak a Házirend szabályai.
A használatot követően köteles meggyőződni a kulcshasználó, hogy az általa használt helységek ablakait és a bejárati ajtót bezárta.
A Közösségi házban a kulcshasználó tevékenységi ideje alatt bekövetkező előre nem látott eseményekért (baleset, lopás, rongálás stb.) a kulcshasználó vállalja a felelősséget.
A kulcshasználó köteles visszaadni a kulcsot, ha a tevékenység megszűnik, vagy a Faluház képviselője erre felszólítja.
A Kulcshasználati megállapodást megismertem, magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Dátum: ……………………………
……………………………………… ………………………………….
Kulcshasználó Faluház képviseletében:………………
Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a bejárati ajtó kulcsát átvettem.
……………………………………..
Kulcshasználó
A kulcsot visszaadtam……………………………-án:
……………………………………..
A kulcsot visszakaptam………………………….-án:
……………………………………..
Faluház képviseletében: ……………….
művelődésszervező

2. függelék

A TENGELICI KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

1. A könyvtár kettős funkciójú nyilvános könyvtár, iskolai és közművelődési feladatokat lát el. Megkülönböztetés nélkül mindenki használhatja, aki a szabályzatot betartja.

2. A könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:
- könyvtárlátogatás
- könyvtári eszközök és gyűjtemények helyben használata
- állományfeltáró eszközök használata
- információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól
- közhasznú információszolgáltatás
- foglalkozások, rendezvények látogatása

3. A 2. pontban felsoroltakon kívül egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való beiratkozás után vehetők igénybe. A beiratkozás ingyenes.

4. A könyvtáros köteles a szolgáltatások igénybevevőinek adatait regisztrálni.

5. Beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhasználótól:
- Név (asszonyoknál leánykor név is)
- Anyja neve
- Születés helye, ideje
- Állandó lakhelye: település, utca, házszám,
- Személyi igazolványának, vagy útlevelének száma
A tanulók és önálló keresettel nem rendelkezők csak szülői engedéllyel és kezesség vállalásával vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Kezes csak a beiratkozó törvényes képviselője lehet. A beiratkozáskor az olvasó aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartásáért.

6. A könyvtárban az alapszolgáltatáson kívül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
- A könyvtár állományának / alább felsorolt dokumentum típusainak/ egyéni és csoportos helyben használata: - olvasótermi, kézikönyvtári könyvek - folyóiratok - audio, audiovizuális és elektronikus információhordozók
- A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások tartása.
- A könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezése, lebonyolítása
- Kölcsönzés
- Könyvtárközi kölcsönzés.
- Olvasónál lévő dokumentum előjegyzése.
- Hosszabbítás kérése.
- A könyvtár gyűjteményében megtalálható dokumentumokról másolat készítése.
- A könyvtárban elhelyezett számítógépek és Internet használata.
- Adott témához témafigyelés.

7. A kölcsönzés szabályai:
- Minden érvényes olvasójeggyel rendelkező, beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre
- A kikölcsönözhető dokumentumok egy része szabadpolcról is kiválasztható
- A kölcsönözhető könyvállomány számítógépes katalógusból kikereshető.
- Kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba soroljuk az állományt: - kölcsönözhetők - részlegesen kölcsönözhetők - csak helyben használhatók
- Egy olvasó egyszerre maximum 10 kötetet kölcsönözhet.
- A kölcsönözhető kategóriájú dokumentumok kölcsönzési időtartama 30 nap. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető.
- Részlegesen kölcsönözhető anyagok kölcsönzési időtartama 3 nap. Hosszabbítás nem kérhető.
- Nem kölcsönözhetők a napilapok, folyóiratok, kézikönyvek, szótárak, térképek, kivéve a folyóiratok régebbi számait, melyek részlegesen kölcsönözhetők.
- Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek a gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a használóknak. A könyvtár részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési rendszerben, saját olvasóinak beszerez más könyvtáraktól dokumentumokat, ill. más könyvtárak olvasóinak is lehetővé teszi azt. Az így kapott dokumentumok használati szabályait, kölcsönzési határidejét a küldő könyvtár határozza meg. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat az olvasónak kell megfizetnie.
- Eljárás késedelem esetén Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumokat nem szolgáltatta vissza, és a hosszabbítást sem kérte, és a szóbeli emlékeztető után sem hozta vissza, a könyvtár felszólításokat küld, amelynek költségei a kölcsönzőt terhelik. Indokolt esetben a könyvtár a követelését polgári peres eljárás során érvényesíti.
A könyvtárhasználati előírásokat megszegő látogatókat eltilthatja az intézmény.
A könyvtár nyitvatartási rendje:
- Hétfő: zárva
- Kedd: 10-14 óráig
- Szerda 10-16 óráig
- Csütörtök 10-12 és 14-18 óráig
- Péntek 14-18 óráig


[1] A 3. § a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 6. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 6. § (2) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 7. § (2a) bekezdését a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[6] A 9. § a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[7] Módosította a 145/2019.(XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat, hatályos 2020. január 1. napjától.