Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 03

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a módosításáról szóló 4/2019.(III.29.), 9/2019.(VI.27.), 12/2019.(IX.19.), 14/2019.(XI.21.), 18/2019.(XII.18.) és 3/2020.(III.25.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

[1](1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

  

   a) költségvetési bevételek előirányzatát                                          397 180 547 Ft-ban

   b) költségvetési kiadások előirányzatát                                           552 477 793 Ft-ban

   c) költségvetés egyenlegét: hiányát                                                  155 297 246 Ft-ban

   d) a költségvetési hiány belső finanszírozására

       szolgáló előző évek pénzmaradványát                                     155 297 246 Ft-ban

       ebből: működési célú pénzmaradványt                                      64 361 760 Ft-ban

                  felhalmozási célú pénzmaradványt                                 90 935 486 Ft-ban

 e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

       finanszírozási célú műveletek bevételeit                                   0 Ft-ban

       ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit                            0 Ft-ban

                          a felhalmozási célú műveletek bevételeit                      0 Ft-ban

       finanszírozási célú műveletek kiadásait                                     0 Ft-ban

       ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait                              0 Ft-ban

                          a felhalmozási célú műveletek kiadásait                       0 Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét                                              552 477 793 Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét                                              552 477 793 Ft-ban

állapítja meg.
 (2)      Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.


3. A költségvetés részletezése

3.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2., 9.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8)[2]  A képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. Az általános és céltartalékkal kapcsolatos szabályok


4.§.


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) általános működési tartalékát                             6 000 000 Ft-tal,

b) általános felhalmozási tartalékát                      31 406 066 Ft-tal,

c) céltartalékát                                                                  0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát                                                0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát                                             0 Ft-tal

 hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az 5 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű működési, valamint felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3)  Az önkormányzat év közben képződött nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.


5.  A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja


5.§.


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa.


 (2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet   pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.


6.  Költségvetési szervek pénzmaradványa


6.§.


 (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7.  A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§.

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


8.§.

(1)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(2)[3]  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét bruttó 200.000.-Ft/főben határozza meg. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként nettó 10.000.-Ft/fő összeget biztosít.


(3)[4] A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2019. január l-jétől 46.380.-Ft-ban állapítja meg.


9.§.


(1)   Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(6) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.

(7) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásba foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.


8. Az előirányzatok módosítása

10.§

 (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

 (3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a polgármester a Polgármesteri Hivatal vezetője és költségvetési szerv vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.


 (4)  A Képviselő-testület a bevételeinek és kiadásainak előirányzatai között az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


9.  A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11.§.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében

      valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről megbízási       

      szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
10. Készpénzben történő kifizetések

12.§.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

b) elszámolásra kiadott összegekre: közlekedési költségtérítésre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 300 e Ft-ig,

d) belföldi és külföldi kiküldetési kiadásokra,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 150 e Ft-ig,

f) társadalom- és szociálispolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.


11. Záró rendelkezések

13.§.


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


    Tengelic 2019. február 08.


                   Gáncs István                                                           Tolnai Lászlóné

                   polgármester                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2019. február 11.                                                          Tolnai Lászlóné

                                                              jegyző

[1]

Módosította a 6/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. július 3. napjától.

[2]

Kiegészítette a 4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2019. március 30. napjától.

[3]

Módosította a 4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályos 2019. március 30. napjától.

[4]

Kiegészítette a 4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályos 2019. március 30. napjától.

Mellékletek