Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 03


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének   7/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2019. évi  költségvetésének végrehajtásáról.


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és  Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.


2.§


Az önkormányzat költségvetési szervei: Tengelici Polgármesteri Hivatal

                                                           Mézeskalács Óvoda Tengelic


  2. A költségvetés  bevételei  és  kiadásai


3.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi


   a) költségvetési bevételek előirányzatát                                                     397 180 547 Ft-ban

   b) költségvetési kiadások előirányzatát                                                      552 477 793 Ft-ban

   c) költségvetés egyenlegét: hiányát                                                            155 297 246 Ft-ban


  d) a költségvetési hiány belső finanszírozására

       szolgáló előző évek pénzmaradványát                                                   155 297 246 Ft-ban

       ebből: működési célú pénzmaradványt                                                    64 361 760 Ft-ban

                  felhalmozási célú pénzmaradványt                                               90 935 486 Ft-ban

  e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

       finanszírozási célú műveletek bevételeit                                                           0 E Ft-ban

       ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit                                               0 E Ft-ban

                          a felhalmozási célú műveletek bevételeit                                          0 E Ft-ban

       finanszírozási célú műveletek kiadásait                                                           0 E Ft-ban

       ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait                                                0 E Ft-ban

                          a felhalmozási célú műveletek kiadásait                                           0 E Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét                                                         552 477 793 Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét                                                         552 477 793 Ft-ban

állapítja meg.4.§

Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti  részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 2.1. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§

A képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését 3-5. melléklet szerint hagyja jóvá.


  7.§                            

A képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda költségvetésében  szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti  részletezését bontásban a 6-8. melléklet szerint hagyja jóvá.


8.§

A Képviselő-testület a Létszámkeretet a 9. melléklet szerint fogadja el.


9.§

A Képviselő-testület a Működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 10.  melléklet szerint fogadja el.


10.§

A Képviselő-testület a Szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 11.  melléklet szerint fogadja el.


11.§

A Képviselő-testület a Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 12. melléklet szerint fogadja el.


12.§

A Képviselő-testület a Felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13.  melléklet szerint fogadja el.


13.§

A Képviselő-testület a 2019. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 14.  melléklet szerint fogadja el.14.§

A Képviselő-testület a 2019. évi mérleg – Eszközök alakulását a 15.  melléklet szerint fogadja el.


15.§

A Képviselő-testület a 2019. évi mérleg – Források alakulását a 16.  melléklet szerint fogadja el.16.§

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17.  melléklet szerint hagyja jóvá.


17.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18.  melléklet szerint hagyja jóvá.


18.§

Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19.  melléklet szerint hagyja jóvá.


19.§

Az önkormányzat Általános működésének támogatása előirányzatot a 20.  melléklet szerint hagyja jóvá.


20.§

A képviselő-testület az Önkormányzat Vagyoni helyzetének bemutatását a 21.  melléklet szerint hagyja jóvá.


21.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 22.  melléklet szerint hagyja jóvá.


22.§

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 23.  melléklet szerint hagyja jóvá.


23.§

A képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.


24.§

A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 25. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. Záró rendelkezések


25.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tengelic, 2020. június 30.


                         Gáncs István                                                 Tolnai Lászlóné

                          polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: 2020. július 2.


                                                        Tolnai Lászlóné

                                                            jegyző                    

Mellékletek