Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 12. 30

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

2023.01.01.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Tengelici Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § (1) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 2023. évben 46.380.-Ft.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.