Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 01. 27

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

2023.01.27.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Szociális Bizottság és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Tengelic Község Önkormányzata közigazgatási területén élő, és lakcímmel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) E rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Szoctv.) 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottakra.

(4) A Szoctv. által az önkormányzatok szabályozási körébe utalt szociális ügyekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában a jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, szociális szolgáltató, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, fenntartó fogalmának értelmezésénél a Szoctv. 4. § (l) bekezdésben rögzített fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.

2. Hatáskörök

3. § A Szoctv. által a képviselő-testület feladat-és hatáskörbe utalt szociális ügyekben, valamint a gyermekszületési támogatással kapcsolatos ügyekben Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága jogosult eljárni átruházott hatáskörben, kivéve a 4. §-ban szabályozottakat.

4. § Polgármesterre átruházott hatáskörök

a) tanyagondnoki szolgáltatás,

b) köztemetés elrendelése, a köztemetés költségeire vonatkozó megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben történő felmentés,

c) külön eljárás nélküli étkeztetés biztosítása.

3. Eljárási rendelkezések

5. § (1) A pénzbeli, és természetbeni támogatási formák igénybevételére irányuló kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon postai úton, személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjai vagyoni, jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára a Szoctv. 10. §-ában meghatározottakat kell figyelembe venni.

(3) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással. Amennyiben az adott hónapban többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni,

b) munkanélküli ellátás esetén az ellátást folyósító szerv által kiállított igazolással,

c) nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével,

d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással,

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával,

f) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói kiskönyv fénymásolatával,

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, nyilatkozat stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a járási hivatal határozatával,

h) ösztöndíjról a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával,

i) munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül,

j) az a)–i) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással,

k) amennyiben a c), d) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

(4) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni a Szoctv. 10. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakat.

6. § (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata során a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(2) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg,

(3) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára.

(4) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás kifizetése, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból, a (8) bekezdésben meghatározottakon túl házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

4. Rendkívüli települési támogatás

7. § (1)1 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy kérelemre vagy hivatalból rendkívüli települési támogatásra jogosult – a Szoctv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint e rendelet 7. §-ában és 7/A. §-ában meghatározott eset kivételével - ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át.

(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) betegség, baleset, s ezek következtében kórházi kezelés, magas gyógyszerköltség,

b) rendszeres ellátás megszűnése, egy hónapot meghaladó átmeneti jövedelem kiesés,

c) elemi kár,

d) hozzátartozó halála,

e) 2 hónapot meghaladó közüzemi tartozás,

f) a gyermek fogadásának előkészítése,

g) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

h) iskoláztatás biztosítása,

i) védelembe vett gyermek,

j) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,

k) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.

(3) Kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetében rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek is, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az (l) bekezdésben meghatározott jövedelmi értékhatárt.

(4) Kivételes méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha a kérelmező

a) egyedül él,

b) krónikus beteg, vagy családjában krónikus beteg él,

c) gyermekét egyedül neveli,

d) fogyatékos, vagy családjában fogyatékos személy él, vagy

e) közüzemi szolgáltatásait kikapcsolták, vagy az, folyamatban van.

(5) Sürgős esetben a rendkívüli települési támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható.

8. § A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 5. § szerinti jövedelemigazolás mellett az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat szükséges csatolni:

a) betegség, magas gyógyszerköltség esetén a gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi vagy gyógyszertári igazolást. Gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát,

b) ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, az erről szóló nyilatkozatot,

c) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készült kimutatást,

d) amennyiben a rendkívüli települési megállapítását elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérik, a temetési költségekről a segélyt kérő, vagy egyháztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát,

e) közüzemi tartozás esetén az erről szóló számlák vagy közszolgáltató által kiállított igazolás,

f) a válsághelyzetben lévő várandós anya részére vagy a gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a terhes gondozásról szóló igazolást,

g) ha a rendkívüli települési támogatást a nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése érdekében kérik, a családgondozó javaslatát,

h) ha a rendkívüli települési támogatást a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt kérik, a gyámhatóságnak a nevelésbe vétel megszüntetéséről szóló határozatát.

9. § (1)2 Hozzátartozó halála esetén a temetési költségekhez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást azon kérelmező vagy vele egy háztartásban élő családtagja részére lehet megállapítani, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodik s családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedül élő esetében annak 400 %-át.

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegéről minden évben a temetkezési vállalkozóktól kell írásos tájékoztatást kérni, és ez alapján megállapítani a támogatás összegét

10. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a beiskolázás költségeire tekintettel az alapfokú nevelési-oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeknek, ha az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150 %-át.

(2) A támogatás összege gyermekenként legfeljebb 10.000.-Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő minden év július 15-e és szeptember 30-a között nyújthatja be.

11. § (1) A rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként, illetve havi rendszerességgel is.

(2) A rendkívüli települési támogatás készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában is megállapítható.

(3) Természetben megállapított rendkívüli települési támogatás formái:

a) közüzemi díjak részben vagy egészben történő kifizetése,

b) élelmiszervásárlás,

c) gyógyszer kiváltása,

d) tüzelő biztosítása,

e) gyermek intézményi térítési díjak kifizetése,

f) beiskolázáshoz tankönyv, tanszer, ruházati számla kifizetés, utazási támogatás.

(4) A készpénzben megállapított rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a szociális bizottság a felhasználást alátámasztó bizonylat becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

(5) Amennyiben fennáll a lehetősége annak, hogy a kérelmező a kapott rendkívüli települési támogatást nem rendeltetésének megfelelő célra fogja felhasználni vagy a felhasználáshoz segítségre van szüksége a támogatás felhasználásához a családsegítővel való együttműködés írható elő.

(6) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.

(7) A rendkívüli települési támogatást az arra jogosult a határozathozatal napjától számított 60 napon belül veheti fel.

5. Települési közgyógytámogatás

12. § (1)3 Közgyógytámogatás állapítható meg egy év időtartamra annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 275 %-át, egyedülálló esetében a havi jövedelme 400 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a család egy főre jutó havi jövedelemének 13 %-át, egyedülálló esetében a havi jövedelme 8 %-át.

(2) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 5. § (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a társadalombiztosítási támogatásba befogadott havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről - kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról – szóló háziorvosi igazolást.

13. § (1) A gyógyszertámogatás havi összege 5.000.-Ft.

(2) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki a Szoctv. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik.

(3) A közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.

6. Települési lakhatási támogatás

14. § (1) Lakhatási támogatás állapítható meg egy év időtartamra a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram- a víz-és a gázfogyasztás, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön, a szemétszállítás díjához nyújtható, albérleti, vagy lakásbérleti díj.

(3) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik és annak tulajdonosa vagy bérlője,

b)4 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át, és

c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjai jövedelmének a 3. § (3) bekezdés szerinti igazolását, a 4. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a háztartás rezsiköltségét igazoló a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlamásolatot, amelyre a kérelmező a támogatást kéri. (lakáshasználat jogcímét)

(6) A támogatás összege, ha a háztartásban egy személy lakik 4.000.-Ft. Több személyes háztartás esetén, minden további személy után 500-500.-Ft, de legfeljebb 7.000.-Ft.

(7) 6 hónapot meghaladó áram, illetve gáz közüzemi díjtartozás esetén a jogosult köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kezdeményezni a szolgáltatónál az előre fizetős mérő felszerelését és az erről szóló igazolást bemutatni.

15. § (1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(2) A lakhatási támogatást meg kell szüntetni

a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező elhalálozott, vagy

b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi, vagy vagyoni viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő- változás következik be, a változás hónapját követő hónaptól, vagy

c) ha a kérelmező a 13. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesítette.

(3) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.

7. Gyermekszületési támogatás

16. § (1) Egyszeri gyermekszületési támogatásra jogosult az a szülő, aki újszülött gyermekét saját háztartásában neveli, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150 %-át és nyilatkozik arról, hogy ő és az a gyermeke, akire a támogatást kéri életvitelszerűen Tengelicen él.

(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(3) A születési támogatás összege gyermekenként 50.000.-Ft.

17. § (1) A támogatást a gyermek születését követően 6 hónapos jogvesztő határidőn belül lehet igényelni.

(2) Az 5. melléklet szerinti kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló dokumentumok másolatát.

8. Köztemetés

18. §5 Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személy abban az esetben mentesíthető részben vagy egészben a Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegét, egyedül élő esetében a 200 %-át.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

9. Szociális alapellátások formái

19. § (1) Az önkormányzat igény esetén a szociális rászoruló személyek részére a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) tanyagondnoki szolgálatot önállóan,

b) étkeztetést önállóan,

c) házi segítségnyújtást a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ útján,

d) családsegítést a Paksi Kistérségi Szociális Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján, önálló családsegítő foglalkoztatásával.

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételére, és a fizetendő térítési díj vonatkozásában a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat, Paks Város Önkormányzata.

10. Tanyagondnoki ellátás

20. § Az önkormányzat egyes külterületi (Katalinpuszta, Középhídvég) és egyéb belterületi lakott településrész (Tengelic-Szőlőhegy) intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítésére vonatkozó feladatok ellátását tanyagondnoki szolgáltatás keretében biztosítja, egy fő tanyagondnok foglalkoztatásával.

21. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen alapfeladatai:

a) közreműködés

aa) a szolgáltatás részére biztosított gépjárművel az étkeztetésben részesülőknek ebéd kiszállítása a Polgármesteri Hivatal Közétkeztetési Konyhájáról,

ab) a házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában, a ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok végrehajtásában, alapvető élelmiszerek beszerzésében,

ac) a szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, ezen belül

ba) a rászorult betegek háziorvosi rendelőbe szállítása,

bb) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) gyógyszer kiváltása, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása színházba és egyéb kulturális, sport rendezvényekre, versenyekre, iskolai rendezvényekre.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása feladat ellátása körében segítséget nyújt szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok által történő elintézésével, köteles a lakosságot érintő problémákat az önkormányzat felé továbbítani, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni,

c) a tanyagondnok feladata a szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása, munkája során figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.

(3) Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatási faladatok:

a) heti két munkanapon bevásárlás azon külterületi lakosok részére, ahol kereskedelmi üzlet nem működik, de oly mértékű igényeket kielégítve, amely az ebédszállítási feladat ellátását nem zavarja,

b) bevásárló utak szervezése a külterületi és egyéb belterületi lakott helyek lakosai részére, különféle ügyintézés,

c) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (anyag és árubeszerzés stb.),

d) egyéni és önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése,

e) havi két alkalommal a Syncumart szedők vérmintájának a megyei kórház laborjába történő szállítása,

f) napi rendszerességgel ételszállítás a polgármesteri hivatal konyhájáról a helyi óvoda tálalókonyhájába,

g) írásos anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, tájékoztatás.

(4) A tanyagondnoki szolgáltatás által az (1)–(3) bekezdésben szabályozott feladatokat térítésmentesen biztosítja az önkormányzat. Az ellátandó feladatokat oly mértékben biztosítja, hogy az ebédszállítás, betegek szállítása, gyógyszer kiváltása elsőbbséget élveznek.

11. Étkeztetés

22. §6 (1) A Szoctv. 62.§-ában foglaltak alapján a szociálisan rászoruló személyek étkeztetését a Tengelici Polgármesteri Hivatal Közétkeztetési Konyhája biztosítja.

(2) Az étkeztetés jogosultsági feltételeinek elbírálása során rászorulónak kell tekinteni

a) életkora miatt azt a személyt, aki 65. életévét betöltötte,

b) aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az igazolást csatolja,

c) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tud gondoskodni,

d) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

e) pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

f) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, és ennek tényét lakcímkártyájával igazolja.

(3) Az önkormányzat az étkeztetést a jogosult által történő elvitellel vagy a tanyagondnok által történő kiszállítással biztosítja.

23. § (1) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Tengelici Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez lehet benyújtani személyesen, postán vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton, illetve a tanyagondnok által a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni.

(2) Az Önkormányzat az étkeztetést igénybe vevővel megállapodást köt a Szoctv. 94/C. § alapján. A megállapodás megkötésére az Önkormányzati döntést követően az ellátás megkezdése előtt kerül sor.

(3) A polgármester külön eljárás nélkül biztosíthatja az étkeztetést, ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető élethelyzetbe kerül.

24. § (1)7 Az étkeztetés megszüntetésre kerül:

a) a jogosult halálával,

b) a jogosult megszüntetésről szóló bejelentésével, a bejelentésben meghatározott időponttól,

c) a megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén,

d) amennyiben az ellátást igénybe vevő intézményi elhelyezése indokolttá válik,

e) a Szoctv. 102.§-ában foglaltak szerint.

(2) Az étkeztetés megszüntetéséről és annak időpontjáról a jogosultat vagy a hozzátartozót határozattal kell értesíteni.

12. Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak

25. § (1) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévő konyha által biztosított étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete határozza meg.

(2) Az étkeztetés térítési díját havonta utólag, a hónap 15. napjáig kell megfizetni az Önkormányzat számláját vezető Takarékbank Zrt-nél, a konyha nyilvántartása alapján.

(3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a Szoctv.114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.

26. § Az étkeztetést igénybe vevő jövedelmének jelentős csökkenése vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén az igénybe vevő kérelmére az Önkormányzat csökkentheti a térítési díjat, illetve felmentést adhat a fizetési kötelezettség alól a rendkívüli élethelyzet fennállása idejére.

13. Szociálpolitikai kerekasztal

27. § Tengelic Község Önkormányzata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

28. § A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) polgármester

b) szociális bizottság elnöke

c) polgármesteri hivatal igazgatási ügyintéző I.

d) Paksi Kistérségi Szociális Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családsegítője.

14. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

30. §8

1

A 7. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 9. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 12. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 14. § (4) bekezdés b) pontja a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 18. § a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 22. § a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 24. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.