Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Tengelici Polgármesteri Hivatal

b) Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 598 696 081 Ft-ban

b) költségvetési kiadások előirányzatát 841 865 172 Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát 243 169 091 Ft-ban

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 243 169 091 Ft-ban

da) működési célú pénzmaradványt 238 389 023 Ft-ban

db) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 780 068 Ft-ban

e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban

ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban

eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban

f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

g) költségvetésének bevételi főösszegét 841 865 172 Ft-ban

h) költségvetésének kiadási főösszegét 841 865 172 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és mini bölcsőde költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 2–4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését a 7–10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 14. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a 2021. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi mérleg – eszközök alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi mérleg – források alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet állapítja meg.

12. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 19. melléklet részletezi.

13. § Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását a 21–23. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzfelhasználását a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

157 298 125

173 993 507

173 993 507

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 495 225

64 723 101

64 723 101

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 427 900

51 204 650

51 204 650

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 668 270

43 708 244

43 708 244

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 706 730

4 784 814

4 784 814

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 999 954

7 999 954

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 572 744

1 572 744

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 957 460

25 266 388

27 745 273

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 957 460

25 266 388

27 745 273

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 450 000

273 765 460

273 765 460

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 450 000

253 765 460

253 765 460

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

43 500 000

86 175 960

85 074 897

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

40 000 000

81 324 272

80 221 458

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 000 000

10 943 047

10 946 566

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

70 381 225

69 274 892

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

1 305 600

1 305 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

3 546 088

3 547 839

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

32 231 472

32 231 472

30 357 135

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 611 817

13 611 817

10 119 322

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

2 200 000

2 777 390

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 189 655

3 189 655

1 461 060

5.5.

Ellátási díjak

7 500 000

7 500 000

9 618 065

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 130 000

5 130 000

5 196 221

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

600 000

600 000

767 791

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

417 286

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 848 704

6 848 704

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 148 704

2 148 704

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4 700 000

4 700 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

414 590

414 590

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

414 590

414 590

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

260 437 057

598 696 081

598 199 566

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

194 838 423

243 169 091

243 169 091

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

194 838 423

243 169 091

243 169 091

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

131 959 231

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 959 231

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

125 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

194 838 423

243 169 091

375 128 322

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

455 275 480

841 865 172

973 327 888

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

347 318 876

440 177 370

386 946 971

1.1.

Személyi juttatások

148 366 108

161 151 997

143 360 899

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 088 317

25 088 317

22 076 226

1.3.

Dologi kiadások

158 788 660

237 861 265

206 212 772

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

4 588 611

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 075 791

11 075 791

10 708 463

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 258 078

4 258 078

4 258 078

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 917 713

3 917 713

3 550 385

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 437 541

251 254 884

249 802 330

2.1.

Beruházások

20 453 000

206 026 128

205 923 574

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 984 541

42 228 756

42 228 756

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

1 650 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

1 650 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

57 227 138

144 052 385

3.1.

Általános tartalék

57 227 138

144 052 385

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

448 983 555

835 484 639

636 749 301

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

6 291 925

6 380 533

6 380 533

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

6 380 533

6 380 533

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 291 925

6 380 533

6 380 533

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

455 275 480

841 865 172

643 129 834

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-188 546 498

-236 788 558

-38 549 735

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

188 546 498

236 788 558

368 747 789

2. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Tengelic Község Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

157 298 125

173 993 507

173 993 507

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 495 225

64 723 101

64 723 101

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 427 900

51 204 650

51 204 650

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 668 270

43 708 244

43 708 244

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 706 730

4 784 814

4 784 814

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 999 954

7 999 954

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 572 744

1 572 744

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 957 460

25 266 388

27 745 273

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 957 460

25 266 388

27 745 273

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 450 000

273 765 460

273 765 460

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 450 000

253 765 460

253 765 460

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

43 500 000

86 175 960

85 074 897

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

40 000 000

81 324 272

80 221 458

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 000 000

10 943 047

10 946 566

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

70 381 225

69 274 892

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

1 305 600

1 305 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

3 546 088

3 547 839

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 626 472

17 626 472

13 073 032

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 611 817

9 611 817

6 162 636

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

2 200 000

2 777 390

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 189 655

3 189 655

1 461 060

5.5.

Ellátási díjak

3 616

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 025 000

2 025 000

1 534 868

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

600 000

600 000

765 002

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

368 460

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 848 704

6 848 704

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 148 704

2 148 704

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4 700 000

4 700 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

414 590

414 590

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

414 590

414 590

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

245 832 057

584 091 081

580 915 463

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

192 244 321

240 536 729

240 536 729

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

192 244 321

240 536 729

240 536 729

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

131 959 231

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 959 231

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

125 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

192 244 321

240 536 729

372 495 960

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

438 076 378

824 627 810

953 411 423

2.sz.táblázat

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

182 967 993

269 542 121

240 299 265

1.1.

Személyi juttatások

52 997 608

59 157 991

53 264 560

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 145 774

9 687 774

7 957 269

1.3.

Dologi kiadások

104 748 820

184 620 565

163 780 362

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

4 588 611

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 075 791

11 075 791

10 708 463

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 258 078

4 258 078

4 258 078

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 917 713

3 917 713

3 550 385

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

43 637 541

249 671 761

248 219 207

2.1.

Beruházások

19 653 000

204 443 005

204 340 451

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 984 541

42 228 756

42 228 756

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

1 650 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

1 650 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

57 227 138

144 052 385

3.1.

Általános tartalék

57 227 138

144 052 385

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

283 832 672

663 266 267

488 518 472

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

154 243 706

161 361 543

138 804 451

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

6 380 533

6 380 533

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

147 951 781

154 981 010

132 423 918

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

154 243 706

161 361 543

138 804 451

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

438 076 378

824 627 810

627 322 923

3. melléklet

Tengelici Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Tengelici Polgármesteri Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

14 605 000

14 605 000

17 283 379

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

4 000 000

3 956 686

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

7 500 000

7 500 000

9 614 449

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 105 000

3 105 000

3 661 353

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

2 232

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

48 659

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

14 605 000

14 605 000

17 283 379

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

98 789 882

98 717 361

82 150 410

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 135 739

2 135 739

2 135 739

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

96 654 143

96 581 622

80 014 671

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

113 394 882

113 322 361

99 433 789

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

112 594 882

111 979 817

95 976 593

1.1.

Személyi juttatások

54 701 872

55 503 228

49 629 623

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 692 010

8 692 010

7 817 690

1.3.

Dologi kiadások

49 201 000

47 784 579

38 529 280

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

800 000

1 342 544

1 342 544

2.1.

Beruházások

800 000

1 342 544

1 342 544

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

113 394 882

113 322 361

97 319 137

4. melléklet

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

724

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

557

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

167

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

724

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

51 756 001

58 896 011

52 905 870

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

458 363

496 623

496 623

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

51 297 638

58 399 388

52 409 247

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

51 756 001

58 896 011

52 906 594

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 756 001

58 655 432

50 671 113

1.1.

Személyi juttatások

40 666 628

46 490 778

40 466 716

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 250 533

6 708 533

6 301 267

1.3.

Dologi kiadások

4 838 840

5 456 121

3 903 130

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

240 579

240 579

2.1.

Beruházások

240 579

240 579

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

51 756 001

58 896 011

50 911 692

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

157 298 125

173 993 507

173 993 507

Személyi juttatások

148 366 108

161 151 997

143 360 899

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 957 460

25 266 388

27 745 273

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 088 317

25 088 317

22 076 226

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

158 788 660

237 861 265

206 212 772

4.

Közhatalmi bevételek

43 500 000

86 175 960

85 074 897

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

4 588 611

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

414 590

414 590

Egyéb működési célú kiadások

11 075 791

11 075 791

10 708 463

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

10 000 000

109 913 037

7.

Egyéb működési bevételek

32 231 472

32 231 472

30 357 135

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

250 987 057

318 081 917

317 585 402

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

357 318 876

550 090 407

386 946 971

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

112 623 744

238 389 023

363 389 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 623 744

238 389 023

238 389 023

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

125 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

6 380 533

6 380 533

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 959 231

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

112 623 744

238 389 023

370 348 254

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

6 291 925

6 380 533

6 380 533

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

363 610 801

556 470 940

687 933 656

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

363 610 801

556 470 940

393 327 504

24.

Költségvetési hiány:

106 331 819

232 008 490

69 361 569

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

31 006 664

31 006 664

Beruházások

20 453 000

206 026 128

205 923 574

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

6 848 704

6 848 704

Felújítások

20 984 541

42 228 756

42 228 756

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

1 650 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

9 450 000

242 758 796

242 758 796

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

47 227 138

34 139 348

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

9 450 000

280 614 164

280 614 164

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

91 664 679

285 394 232

249 802 330

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

82 214 679

4 780 068

4 780 068

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

82 214 679

4 780 068

4 780 068

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

82 214 679

4 780 068

4 780 068

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

91 664 679

285 394 232

285 394 232

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

91 664 679

285 394 232

249 802 330

27.

Költségvetési hiány:

82 214 679

4 780 068

-

Költségvetési többlet:

-

-

30 811 834

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

7. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Forintban

sorszám

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés 12.31

Teljesítés %-ban

I.

1.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

64 495 225

64 723 101

64 723 101

100,0

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

42 681 300

45 623 630

45 623 630

100,0

2.

Óvodaműködtetési támogatás

5 746 600

5 581 020

5 581 020

100,0

Köznevelési feladatok összesen:

48 427 900

51 204 650

51 204 650

100,0

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.

Gyermek étkeztetés támogatása

20 338 577

19 361 556

19 361 556

100,0

2.

A szociális ágazati összevont pótlék

0

94 935

94 935

100,0

3.

Szociális étkeztetés

3 185 280

4 189 340

4 189 340

100,0

4.

Tanyagondnoki szolgálat

4 479 000

4 572 000

4 572 000

100,0

5.

Szociális és egyéb feladatok támogatása

11 665 413

11 665 413

11 665 413

100,0

6.

Bölcsődei dolgozók bértámogatása

3 408 000

3 408 000

100,0

7.

Bölcsődei üzemeltetés támogatása

417 000

417 000

100,0

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

39 668 270

43 708 244

43 708 244

100,0

IV.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

4 706 730

4 784 814

4 784 814

100,0

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:

4 706 730

4 784 814

4 784 814

100,0

Összesen:

157 298 125

164 420 809

164 420 809

100,0

8. melléklet

Központi támogatások

Forintban

sorszám

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2021. évi módosított előirányzat

2021.12.31

I. Működési célú támogatások

1.

Iparűzési adó kiesés kompenzációja

0

7 999 954

7 999 954

2.

0

0

0

3.

0

0

0

I. 1.

I. Működési célú támogatások összesen:

0

7 999 954

7 999 954

II. Felhalmozási célú támogatások

II.1.

Fejlesztési célú központi támogatás összesen:

1.1.

0

0

0

1.2.

0

0

0

II.1.

Fejlesztési célú központi támogatás összesen:

0

0

0

I-II. Mindösszesen:

0

7 999 954

7 999 954

9. melléklet

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

Forintban

sorszám

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2021. évi módosított előirányzat

2021.12.31

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.

Mezőőri szolgálat működési támogatása

0

878 000

1 148 000

2.

NEA védőnői finanszírozás

6 192 000

6 192 000

6 226 300

3.

Közfoglalkoztatotti támogatás

0

5 330 928

5 624 230

4.

TEIT-RHK működési támogatás

11 765 460

11 765 460

11 765 460

5.

Falunap támogatása

1 000 000

6.

Bethlen Gábor testvértelepülési program

1 100 000

1 100 000

7.

2020. évi szociális elszámolás

881 283

8.

9.

10.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

17 957 460

25 266 388

27 745 273

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.

0

0

0

2.

3.

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

I-II.

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

17 957 460

25 266 388

27 745 273

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.

Erőműves támogatás

9 450 000

9 450 000

9 450 000

2.

KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 szennyvíz pályázat

0

209 185 717

209 185 717

3.

Magyar Falu- Tanyagondnoki autó

0

13 889 600

13 889 600

4.

Belügyminisztérium pályázata BMÖFT/6-8/2021.

0

20 000 000

20 000 000

5.

JETA-06-2020 napelemes pályázat

0

6 377 444

6 377 444

6.

Magyar Falu program Traktor

14 862 699

14 862 699

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

9 450 000

273 765 460

273 765 460

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.

Ingatlan értékesítés

2 148 704

2 148 704

2.

Gépjármű értékesítés

4 700 000

4 700 000

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

0

6 848 704

6 848 704

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

9 450 000

280 614 164

280 614 164

I-VI.mindösszesen:

27 407 460

305 880 552

308 359 437

10. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása eredeti - elszámolás

2018. törvény

Megnevezés

2021. eredeti terv

2021. elszámolás

különbség

feladatmutató (fő, db, m3)

Ft/mutató (2021)

összeg (Ft) (2021)

feladatmutató (fő, db, m3)

Ft/mutató (2021)

összeg (Ft) (2021)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8-5

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6,34

5 475 000

34 711 500

6,34

5 492 000

34 819 280

0

1.1.1.2.

zöldterület gazdálkodás

307,90

22 300

7 759 080

307,90

25 200

7 759 080

0

1.1.1.3.

közvilágítás fenntartása

8 288 000

8 288 000

0

1.1.1.4.

köztemető fenntartása

1 477 221

1 477 221

0

1.1.1.5.

közutak fenntartása

3 407 724

3 527 820

0

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen

20 932 025

21 052 121

0

1.1.1.6.

egyéb önkormányzati feladatok

8 000 000

0

0

8 000 000

0

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

334

2 550

851 700

334

2 550

851 700

0

1.1.

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után:

64 495 225

64 723 101

0

1.2.2.1.

óvodapedagógusok bére

6,2

4 861 500

30 141 300

6,2

4 861 500

30 141 300

0

1.2.5.1.1.

közvetlen segítők bére nem ped.végzettségű

4,0

2 919 000

11 676 000

4,0

3 318 000

13 272 000

1 596 000

1.2.3.2.1.1.1

Minősített pedagógusok támogatása

2,0

432 000

864 000

4,0

414 000

1 656 000

792 000

Kiegészítő támogatás

554 330

554 330

Óvoda bértámogatás összesen:

42 681 300

45 623 630

2 942 330

1.2.1.1.

óvodaműködtetési alaptámogatás

59,0

97 400

5 746 600

57,3

97 400

5 581 020

-165 580

0

Óvodaműködtetési támogatás összesen:

5 746 600

5 581 020

-165 580

1.2.

EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:

48 427 900

51 204 650

2 776 750

1.3.1.

Szociális feladatok egyéb támogatása

11 665 413

11 665 413

0

1.3.2.3.1.

szociális étkezés

48

66 360

3 185 280

62

67 570

4 189 340

1 004 060

1.3.2.5.

Tanyagondnoki szolgálat

12

4 479 000

4 479 000

12

4 572 000

4 572 000

0

1.3.3.1.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.

0,8

4 260 000

3 408 000

0

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

417 000

417 000

0

1.3.

ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

19 329 693

24 251 753

1.4.1.1.

étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása

4,77

2 376 000

11 333 520

4,60

2 430 000

11 178 000

-155 520

1.4.1.2.

étkezés üzemeltetési támogatása

8 512 577

7 887 555

-625 022

1.4.2.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

513

960

492 480

513

577

296 001

-196 479

étkeztetés összesen

20 338 577

19 361 556

-977 021

1.4.

ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

20 338 577

19 361 556

1.5.2.

települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 170

4 706 730

2 206

4 784 814

0

Könyvtár támogatása összesen:

4 706 730

4 784 814

0

1.5.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

4 706 730

4 784 814

0

Felmérésben szereplő támogatások

157 298 125

164 325 874

2 776 750

Az önkormányzat támogatásai össz.

157 298 125

164 325 874

2 776 750

11. melléklet

Működési célú támogatások szervezetek részére 2021. évben

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tényleges
(E Ft)

1.

Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége

működési támogatás

100 000

2.

Tengelici Sportegyesület

működési támogatás

700 000

3.

Rollecate Kézilabda Egyesület

működési támogatás

350 000

4.

Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány

működési támogatás

400 000

5.

Tenkop Zrt. Üzemi Horgászegyesület

működési támogatás

100 000

6.

Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

működési támogatás

400 000

7.

Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület

működési támogatás

100 000

8.

Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület

működési támogatás

100 000

9.

Tengelic Községért Alapítvány

működési támogatás

450 000

10.

3T Civil Szervezet

működési támogatás

200 000

11.

0

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

32.

Összesen:

2 900 000

12. melléklet

Szociálpolitikai feladatok

Cím sz.

Al cím sz.

Szociálpolitikai feladatok

Kiemelt előirányzat

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés 12.31.

Telj. %-a

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek

1.1

Rendkívüli települési támogatás

5 000 000

5 000 000

236 000

1.2

Települési támogatás/közgyógy ellátás

180 000

1.3

Köztemetés

253 706

1.4

Tüzifa vásárlás

905 400

1.5

Települési lakhatási támogatás

3 013 505

1.6

1.7

1.8

1.9

Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:

5 000 000

5 000 000

4 588 611

91,8

13. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. XII.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat

163 952 452

2021

163 952 452

163 952 452

Szennyvízbekötések Szőlőhegy

1 252 930

2021

1 252 930

1 252 930

Szolgáltatóház napelemes rendszer kiépítése

6 713 099

2021

6 713 099

6 713 099

Egyéb eszközök vásárlása

2 332 792

2021

2 332 792

2 332 792

Mezőőri autó vásárlása

2 170 000

2021

2 170 000

2 170 000

FORD TOURNEO busz vásárlása

13 889 600

2021

13 889 600

13 889 600

ZOOMLION traktor vásárlása

15 612 701

2021

15 612 701

15 612 701

ÖSSZESEN:

205 923 574

205 923 574

205 923 574

14. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. XII.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Gindli u 2 szolgáltatóház felújítása

1 384 541

2021

1 384 541

1 384 541

Kishídjai harangláb felújítása

505 460

2021

505 460

505 460

óvoda bejárati ajtó csere

484 800

2021

484 800

484 800

mosoda kialakítása bölcsi

960 474

2021

960 474

960 474

Tengelic-Szőlőhegy aszfaltozási munkák

2 285 365

2021

2 285 365

2 285 365

Tengelic-szőlőhegy, Arany J u Hunyadi u összekötő út aszfalt

26 667 619

2021

26 667 619

26 667 619

Szőlőhegyi-művház belső felújítási munkái

9 449 769

2021

9 449 769

9 449 769

Orvosi rendelő előtető készítése

490 728

2021

490 728

490 728

ÖSSZESEN:

42 228 756

42 228 756

42 228 756

15. melléklet

2021.évi beszámoló szerinti maradvány, elszámolása

Záró

Követelés jellegű

Egyéb sajátos

Kötelezettség jell.

Aktív és

Tárgyévi

Alaptevékenység

Alaptevékenység

Alaptevékenység

Alaptevékenység

Alaptevékenység

Alaptevékenység

Cím

Cím és alcím megnevezése

pénz-

sajátos elsz.

eszközoldali

sajátos elszám.

passzív

maradvány

költségvetési

költségvetési

költségvetési

finanszírozási

finanszírozási

maradványa

sz.

Költségvetési szervek

készlet

(adott előlegek)

elszámolások

Kapott előlegek

pü. elsz.

bevételei

kiadásai

egyenlege

bevételei

kiadásai

(+) 145

(+)175

(-)243

összesen

1.

2.

3.

4.

5.=2+3-4

6.=1+5

7.

8.

9.=7-8

10.

11.

12.=9+10-11=6.

1.

Tengelic Község Önkormányzata

78 097 235

189 830

0

2 198 565

-2 008 735

76 088 500

580 915 463

488 518 472

92 396 991

372 495 960

388 804 451

76 088 500

2.

Tengelici Polgármesteri Hivatal

1 889 633

244 512

0

19 493

225 019

2 114 652

17 283 379

97 319 137

-80 035 758

82 150 410

0

2 114 652

3.

Tengelici Mézeskalács Óvoda

1 777 687

217 215

0

0

217 215

1 994 902

724

50 911 692

-50 910 968

52 905 870

0

1 994 902

4.

5.

6.

7.

8.

1251. Intézmény gazdálkodás - szektor

3 667 320

461 727

0

19 493

442 234

4 109 554

17 284 103

148 230 829

-130 946 726

135 056 280

0

4 109 554

1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor

78 097 235

189 830

0

2 198 565

-2 008 735

76 088 500

580 915 463

488 518 472

92 396 991

372 495 960

388 804 451

76 088 500

Mindösszesen

81 764 555

651 557

0

2 218 058

-1 566 501

80 198 054

598 199 566

636 749 301

-38 549 735

507 552 240

388 804 451

80 198 054

16. melléklet

2021. évi mérleg - Eszközök

Megnevezés

Befektetett

Koncesszióba

Nemzeti

Forgóeszközök

Nemzeti

Pénz-

Követe-

Egyéb sajátos

Aktív

Eszközök

Immateriális

Tárgyi eszközök

pénzügyi

vagyonkez.-be

vagyonba

Készletek

Érték-

vagyonba

eszközök

lések

elszámo-

időbeli

mind-

javak

Ingatlanok

Gépek,

Beruhá-

eszközök

adott

tartozó

papírok

tartozó

lások

elhatárolások

összesen

és kapcsolódó

berendezések

zások,

eszközök

befektetett

forgó-

vagyoni

felszerelések,

felújítások

eszközök

eszközök

értékű jogok

járművek

összesen

összesen

Tengelic Község Önkormányzata

0

1 298 916 809

45 565 375

2 155 099

4 045 000

0

1 350 682 283

0

0

0

203 097 235

43 497 608

-16 556 209

0

1 580 720 917

Tengelici Polgármesteri Hivatal

0

0

199 536

0

0

0

199 536

1 095 465

0

1 095 465

1 889 633

3 004 839

-2 404

0

6 187 069

Tengelici Mézeskalács Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 777 687

217 215

0

0

1 994 902

Mindösszesen

0

1 298 916 809

45 764 911

2 155 099

4 045 000

0

1 350 881 819

1 095 465

0

1 095 465

206 764 555

46 719 662

-16 558 613

0

1 588 902 888

17. melléklet

2021. évi mérleg - Források

Megnevezés

Saját

Kötelezettségek

Kincstári

Passzív

Források

tőke

Költségvetési

Költségvetési

Kötelezettség

Kötele-

számlavezetéssel

időbeli

mind-

évben

évet követően

jellegű

zettségek

kapcsolatos

elhatárolások

összesen

esedékes

esedékes

sajátos elsz.

összesen

elszámolások

Tengelic Község Önkormányzata

846 692 262

80 565

7 379 089

2 198 565

9 658 219

0

724 370 436

1 580 720 917

Tengelici Polgármesteri Hivatal

683 008

99 239

535 052

19 493

653 784

0

4 850 277

6 187 069

Tengelici Mézeskalács Óvoda

-2 282 718

0

113 689

0

113 689

0

4 163 931

1 994 902

Mindösszesen

845 092 552

179 804

8 027 830

2 218 058

10 425 692

0

733 384 644

1 588 902 888

18. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

MegnevezésTárgyévet
megelőző
kiadások

2021. évi tervEurópai Uniós pályázati támogatás összesen:

2021. évi terv

Kiadás


Egyéb hozzájárulás

ebből: 2021. évi ütem


2021. évi
ütem

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
12.31.

2021. évi
teljesítés %-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
12.31.

Teljesítés
%-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
12.31.

Teljesítés
%-a

Forrása

tény

ei

ei

ei

ei

ei

KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat

0

0

209 185 717

209 185 717

100,0

0

209 185 717

209 185 717

100,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

209 185 717

209 185 717

100

0

0

209 185 717

209 185 717

100

0

0

0

0

0

19. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2021. évi
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló
kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

20. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Forintban

Sorszám


Adósságállomány
eszközök szerint


Nem lejárt

Lejárt


Nem lejárt,
lejárt összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 095 795 459

1 350 682 283

123,26

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1 129 290

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

1 129 290

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

1 129 290

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 090 621 169

1 346 637 283

123,47

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

884 031 711

1 298 916 809

146,93

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

240 758 060

254 568 612

105,74

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

608 643 807

1 007 493 452

165,53

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

34 629 844

36 854 745

106,42

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

18 981 041

45 565 375

240,06

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

13 182 102

40 000 673

303,45

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5 798 939

5 564 702

95,96

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

187 608 417

2 155 099

1,15

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

187 608 417

2 155 099

1,15

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

4 045 000

4 045 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

4 045 000

4 045 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

4 045 000

4 045 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

193 216 061

203 097 235

105,11

I. Lekötött bankbetétek

C/I

125 000 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

170 925

145 875

85,34

III. Forintszámlák

C/III

193 045 136

77 951 360

40,38

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

90 094 602

43 497 608

48,28

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

40 672 002

43 307 778

106,48

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

49 422 600

189 830

0,38

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-68 633 000

-16 556 209

24,12

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 310 473 122

1 580 720 917

120,62

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

875 136 142

846 692 262

96,75

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

892 691 094

892 691 094

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-2 500 000

-2 500 000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

49 199 585

49 199 585

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

46 314 054

-64 254 537

-138,74

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-110 568 591

-28 443 880

25,73

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

10 209 992

9 658 219

94,60

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

915 637

80 565

8,80

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

7 192 423

7 379 089

102,60

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 101 932

2 198 565

104,60

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

425 126 988

724 370 436

170,39

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 310 473 122

1 580 720 917

120,62

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

83 500 874

82 906 861

99,29

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

37 398 089

37 762 818

100,98

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

69 941 251

69 941 251

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

1 352 010

-1 352 010

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

22. melléklet

Tengelici Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

199 536

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

199 536

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

199 536

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

199 536

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

896 984

1 095 465

122,13

I. Készletek

B/I

896 984

1 095 465

122,13

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

1 853 525

1 889 633

101,95

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

52 860

124 055

234,69

III. Forintszámlák

C/III

1 800 665

1 765 578

98,05

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

3 331 871

3 004 839

90,18

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 038 537

2 760 327

90,84

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

293 334

244 512

83,36

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-1 520 488

-2 404

0,16

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

4 561 892

6 187 069

135,63

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-247 748

683 008

-275,69

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

9 357 133

9 357 133

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-11 046 287

-9 604 881

86,95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

1 441 406

930 756

64,57

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

857 366

653 784

76,25

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

661 753

99 239

15,00

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

184 493

535 052

290,01

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

11 120

19 493

175,30

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3 952 274

4 850 277

122,72

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

4 561 892

6 187 069

135,63

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

1 131 644

1 980 112

174,98

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

969 534

1 818 002

187,51

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja
szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

23. melléklet

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

318 363

1 777 687

558,38

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

68 550

63 495

92,63

III. Forintszámlák

C/III

249 813

1 714 192

686,19

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

178 260

217 215

121,85

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

178 260

217 215

121,85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

496 623

1 994 902

401,69

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-3 085 623

-2 282 718

73,98

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

45 106

45 106

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-2 252 755

-3 130 729

138,97

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-877 974

802 905

-91,45

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

208 962

113 689

54,41

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

95 670

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

113 292

113 689

100,35

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3 373 284

4 163 931

123,44

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

496 623

1 994 902

401,69

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

1 121 911

1 311 344

116,88

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 121 911

1 311 344

116,88

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja
szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

24. melléklet

Közvetett támogatás 2021. évben

Forintban

Bevételi
jogcíme

Tervezett

Tényleges

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 496 100

623 100

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

8

Magánszemélyek kommunális adója

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 496 100

623 100

10

Idegenforgalmi adó épület után

11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12

Talajterhelési díj

2 930 991

1 060 791

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

50 000

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Összesen

4 427 091

1 733 891

25. melléklet

A Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

26. melléklet

Pénzeszközök változása

( Ft)

Megnevezés

2021.01.01. nyitó állomány

2021.12.31. záró állomány

Változás összege

1.) Lekötött bankbetétek

0

125 000 000

125 000 000

2.) Pénztárak

292 335

333 425

41 090

3.) Forintszámlák

195 164 164

81 431 130

-113 733 034

4.) Devizaszámlák

0

0

0

Pénzeszközök összesen:

195 456 499

206 764 555

11 308 056

27. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat pénzfelhasználása 2021. évre

Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Nyitó pénzkészlet

195 456 499

197 450 777

207 157 535

240 084 551

498 482 788

505 320 047

511 558 807

521 449 836

531 967 861

564 361 151

575 184 868

579 536 551

-----

3

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17 515 560

13 100 619

17 764 115

12 854 514

12 854 514

12 854 513

18 420 681

13 573 196

13 404 067

13 404 067

16 348 211

11 899 450

173 993 507

4

Működési célú támogatások ÁH-on belül

B15-16

1 039 457

1 449 226

1 115 021

9 381 706

2 120 027

675 648

1 017 801

764 053

3 116 211

2 612 604

2 764 747

1 688 772

27 745 273

5

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

B2

243 293 011

9 800 000

4 999 863

2 926 115

12 746 471

273 765 460

6

Közhatalmi bevételek

B3

1 267 076

746 745

23 779 685

2 535 056

1 372 548

-1 838 280

226 610

1 677 443

37 277 110

1 066 395

5 784 981

11 179 528

85 074 897

7

Működési bevételek

B4

2 834 845

1 546 565

1 798 295

1 929 322

3 022 384

2 265 754

4 117 028

3 464 551

2 159 690

2 734 802

2 204 725

2 279 174

30 357 135

8

Felhalmozási bevételek

B5

2 148 704

4 700 000

6 848 704

9

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

414 590

414 590

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

11

Finanszírozási bevételek

B8

34 297 633

34 370 132

28 680 556

28 194 279

35 219 789

28 518 474

31 154 479

27 746 837

30 979 993

27 987 786

29 445 981

38 532 383

375 128 322

12

Bevételek összesen:

252 411 070

248 664 064

280 295 207

538 687 029

555 220 754

557 596 156

571 495 269

571 602 031

623 604 932

624 913 276

631 733 513

645 115 858

973 327 888

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

K1

16 838 434

7 721 632

11 332 336

11 830 250

12 409 971

11 721 438

11 243 986

10 667 964

11 380 425

11 923 599

11 200 063

15 090 801

143 360 899

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 708 045

1 585 543

1 879 802

1 783 271

1 912 641

1 998 939

1 653 259

1 612 922

1 800 696

1 727 762

1 971 519

2 441 827

22 076 226

16

Dologi kiadások

K3

16 355 395

18 763 552

15 744 736

16 623 582

18 032 981

17 223 204

21 424 229

15 341 776

17 741 079

15 198 027

16 115 157

17 649 054

206 212 772

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

198 180

162 000

145 000

203 303

137 000

158 500

133 900

988 622

568 380

641 645

707 700

544 381

4 588 611

18

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 080 000

266 700

3 038 620

986 624

450 000

836 952

1 994 842

54 725

10 708 463

19

Beruházások

K6

32 080

14 930

459 486

2 414 116

260 965

1 923 953

5 096 840

1 031 754

85 000

1 844 160

821 958

191 938 332

205 923 574

20

Felújítások

K7

1 268 603

15 604 626

13 045 844

12 309 683

42 228 756

21

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 250 000

200 000

200 000

1 650 000

22

Finanszírozási kiadások

K9

19 828 159

13 258 872

7 569 296

7 083 019

14 108 529

12 024 691

10 043 219

6 635 577

9 868 733

18 193 215

8 334 721

11 856 420

138 804 451

23

Kiadások összesen:

54 960 293

41 506 529

40 210 656

40 204 241

49 900 707

46 037 349

50 045 433

39 634 170

59 243 781

49 728 408

52 196 962

251 885 223

775 553 752

24

Egyenleg (10-23)

197 450 777

207 157 535

240 084 551

498 482 788

505 320 047

511 558 807

521 449 836

531 967 861

564 361 151

575 184 868

579 536 551

393 230 635

-----