Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

A KÖZSÉGI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL

Hatályos: 2009. 10. 18

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

A KÖZSÉGI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL

2009.10.18.

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1. §.(6) bekezdés a. pontja alapján a község címeréről és zászlajáról, valamint azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

BÖLCSKE KÖZSÉG CÍMERE

1. §

Bölcske község címerének leírása:
Álló, csücskös talpú pajzs, melyet a pajzstalp felső vonalában habos ezüst szalag oszt. A felső mező vörössel és kékkel hasított. A jobb oldali (vörös) mezőben ezüstös római oltárkő lebeg, melynek felső harmadában az I. O.M.(Juppiter, Optimus Maximus) betük olvashatók. A baloldali (kék) mezőben jobbra forduló, balra néző ezüst bárány lebegve áll, jobb melső lábával balra dűlő, fekete latin kereszt fog át. A szalag alatti zöld mezőben jobbra és balra kinyúló arany kacsok és részben takarásban lévő arany levelek között szőlőfűrt aranylik.
A pajzs felső élén ötágú, nyitott, arany leveleskorona helyezkedik el. Abroncsa zafír-rubin- zafír díszítésű, szélső leveleiben rubin, a középsőben pedig zafír, a három levél közötti egy-egy lábon két smaragd fölött drága gyöngy ragyog. A szalagszerűen leomló foszlányok: jobbról kék és arany, balról vörös és arany.

2. §

A címer alkalmazása, használata.

(1) A címer hatósági eljárás során nem alkalmazható.
(2) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható.
(3) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében / fém, bőr, fa, stb/ készüljön.
(4) A címer engedély nélkül használható:
a.) a Községházán őrzött zászlón,
b.) a Községháza épületén, termében, irodahelyiségeiben és házasságkötő termében,
c.) az Önkormányzat intézményeinek emblémájaként,
d.) a Képviselő-testület és Bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal által használt levélpapírokon, hivatalos dokumentumokon (meghívók, felhívások, ismertetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, megállapodások, szerződések stb.)
e.) a Képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és emlékérmeken,
f.) a Képviselő-testület űlésén és a Polgármesteri Hivatal által szervezett protokolláris és ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, kulturális és sport rendezvényeken, kiállításokon,
g.) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a községre utaló emlék-, a községhez tartozást kifejező használati tárgyakon,
h.) a nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában.
(5) A (4) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.

3. § A címerhasználat engedélyezése.

(1) A címer használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) az engedélyt kérő megnevezését, címét,
b.) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
c.) előállítás esetén, az előállítandó mennyiséget,
d.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
e.) kereskedelmi forgalom esetén a tervezett egységárat.
f.) a használat időtartamát,
g.) a címer felhasználásáért felelős személy nevét.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszitett tárgy, kiadvány stb. tervét, majd elkészülte után a kérelmező köteles a termék, kiadvány stb. egy példányát vagy fénymásolatát az engedélyezőnek átadni.
(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) a jogosult megnevezését és címét,
b.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
c.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
d.) a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét,
e.) az engedély érvényességének határidejét.
(5) A címer használatát, alkalmazását, vagy előállítását nem szabad megengedni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei Bölcske községet, vagy lakosságának érzületét, jogait vagy jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
(6) A polgármester az engedély kiadásának megtagadását indokolni köteles.
(7) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyező tudomására jut, hogy a felhasználó, az e rendeletben, a kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be, illetve kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget.
(8) A címernek emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és kiadványokon történő felhasználásához - e rendelet alapján kiadott - engedély nem mentesíti a kérelmezőt a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalombahozatalára
-jogszabály által előírt - egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.
II. Fejezet

Bölcske Község Zászlaja

4. § Bölcske Község zászlajának leírása:

Bölcske zászlaja fekvő téglalap, fehér alapszínnel, a rúddal ellentétes oldalán aranyozott rojtozattal. Közepén a címer található, melynek tengelye a rúddal párhuzamos. Függönyszerű /rideau/ alkalmazás esetén a rojtozat alulra kerül, a címer 90 fokkal elfordul, a tengely a hosszanti oldalakkal lesz párhuzamos. A címer alatt mindkét változatban a BÖLCSKE felirat olvasható.

5. §

A zászlóhasználat módja

(1) A zászló ünnepi alkalmakkor a Községháza és az Önkormányzat intézményei homlokzatára tűzendő.
(2) A községi zászlót a nemzeti lobogóval együtt úgy kell kitűzni, hogy az a nemzeti lobogó jelentőségét ne csökkentse.
(3) A zászló előállítására, használatára, forgalombahozatalára és engedélyezésére vonatkozóan a címer előállítására, használatára, forgalombahozatalára és engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
(4) A zászló engedély nélkül használható az önkormányzat tanácskozó termében és a település életében jelentős eseményeken.
III. Fejezet

Bölcske Község Önkormányzatának pecsétje

6. § (1) Bölcske község pecsétjének leírása:

Bölcske pecsétjének középpontjában a címere van, körirata pedig: „BÖLCSKE KÖZSÉG
PECSÉTJE"
(2) A pecsét használatára, értelemszerűen e rendelet címer használatára vonatkozó szabályai vonatkoznak.
IV. Fejezet

7. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az

Önkormányzat címerét, zászlaját és pecsétjét engedély nélkül vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon felhasználja, továbbá az, aki a címer, zászló és pecsét használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása Bölcske Község Jegyzője hatáskörébe tartozik.

8. § (1) E rendelet 2000. október 7-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ez a rendelet a belső Piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.