Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(XI.23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 11. 23- 2018. 03. 30

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet célja, hogy Bölcske településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, természetben nyújtott szociális célú tűzifa egyszeri juttatásával.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Bölcske község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, és ott bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

2. §  (1) Bölcske Község Önkormányzata a rendelkezésre álló keret mértékéig, lakott ingatlanonként – az ingatlanban élő több jogosult esetén is - 1 m3 szociális célú tűzifa támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt.

(2) Az önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.

(2) A támogatási kérelmet írásban kell benyújtani a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2017. november  hó 30. napjáig.

(3) A támogatás megállapítása a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva Bölcske Községi Önkormányzat Polgármesterét illeti meg.

(4) A beérkezett kérelmeket legkésőbb 2017. december 31. napjáig kell elbírálni.

4. § (1) A támogatást annak a kérelmezőnek kell megállapítani, aki:

a) aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

d) települési lakásfenntartási támogatásbanrészesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él, vagy

f) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át.

5. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, vagy család, amely:

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy

b) tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban él.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.

(3) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

6. § (1) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(2) A jogosult részére átadott tűzifa más személynek át nem adható, át nem ruházható, és nem értékesíthető.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat a támogatásban részesülő személy megszegi, a kapott természetbeni juttatás ellenértékét a mindenkori jegybanki alapkamattal együtt megtéríteni köteles.

7. § A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pontja. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti kiegészítő támogatás, Bölcske Községi Önkormányzat által biztosított saját forrás és szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmet – függetlenül attól, hogy az az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel-e, és a 3. § (2) bekezdésében előírt határidőre beérkezett-e – el kell utasítani.

8. § Ez a rendelet 2017. november 23-án 20,00 órakor lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát veszti.

Baranya István s.k.                                                               dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

  polgármester                                                                                     jegyzőZáradék:

A rendelet  2017. november 23-án 19,15 órakor az önkormányzat hirdető táblájára történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

jegyző