Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 04

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.03.04.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése, 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,

b) a költségvetési szerveire,

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének bevételeit 3 081 534 547 Ft-ban állapítja meg.

a) Működési költségvetési bevételét 2 836 209 456 Ft-ban állapítja meg, melyből

aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 98 155 741 Ft

ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 738 053 715 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 245 325 091 Ft-ban állapítja meg, melyből

ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 9 500 000 Ft

bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 235 825 091 Ft

c) Finanszírozási bevételét 1 556 834 564 Ft-ban állapítja meg.

d) Előző évi maradványt 164 688 673 Ft-ban állapítja meg. 2022. évi bevételek összevont összege: 4 803 057 784 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 542 917 487 Ft-ban állapítja meg,

a) működési költségvetési kiadását 3 000 898 129 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 191 382 608 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 809 515 521 Ft-ban), melyen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat 959 432 079 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 142 609 762 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 1 042 917 284 Ft-ban

ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 67 000 000 Ft-ban

ae) működési célú pénzeszközátadást 106 249 725 Ft-ban

af) egyéb működési finanszírozási kiadás 478 829 299 Ft-ban

ag) általános és céltartalék 203 859 980 Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 542 019 358 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 163 257 715 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 378 761 643 Ft-ban), melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát 374 224 359 Ft-ban

bb) s felújítások előirányzatát 1 029 799 752 Ft-ban

bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 13 001 560 Ft-ban

be) tartalék előirányzata 36 334 676 Ft-ban

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban

bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 87 459 011 Ft-ban

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg

c) Finanszírozási kiadások 260 140 297 Ft-ban állapítja meg. 2022. évi kiadások összevont összege: 4 803 057 784 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát 164 688 673 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány 164 688 673 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.

(5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Költségvetési hiány finanszírozása

3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 0 forint hiány finanszírozására

a) belső finanszírozásként 0 Ft költségvetési maradvány igénybevételéről

b) külső finanszírozásként:

ba) 0 Ft működési hitel beállítását rendeli el,

bb) 0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

4. Kiadások és bevételek

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a

a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,

b) az állami támogatások vonatkozásában az 5. melléklet,

c) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,

d) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet

e) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,

f) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 9. melléklet,

g) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,

h) a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,

i) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,

j) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2022. évben azon szervezetek részére, akik a 2021. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal, bankszámlakivonattal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2022. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.

6. § (1) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

(2) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

5. Kiemelt dologi kiadások

7. § (1)2 A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 140 482 846 Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap: 10 000 000.- Ft

b) intézményi felújítások kerete 30 482 846.- Ft

c) út-híd keret 40 000 000.- Ft

d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz ag.: 10 000 000.- Ft

e) földutak helyreállítása: 15 000 000.- Ft

f) szúnyoggyérítési keret: 8 000 000.- Ft

g) pince-partfal: 6 000 000.-Ft

h) testvérvárosi keret: 1 000 000.- Ft

i) fásítás 2020-2024. év: 5 000 000.- Ft

j) COVID19 védekezés és Humanitárius Keret: 15 000 000.-Ft

(2) A Polgármester jogosult a kiemelt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, módosításra.

6. Általános és céltartalék

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 72 152 053.- Ft összegben, céltartalékát 40 000 000.- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.

7. Felhalmozási kiadások

9. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A 15. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve, ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

(3) A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

(4) A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását.

8. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.

9. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

11. § (1) A szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármester jogosult társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok között az átcsoportosításra.

10. Likviditási terv

12. § A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 18. melléklet tartalmazza.

11. Adósságot keletkeztető ügylet

13. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 19. mellékletébe tartalmazza.

12. Többéves kihatással járó feladatok

14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indokolását a 20. melléklet tartalmazza.

13. Az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok

15. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. Foglalkoztatottaknak nyújtott egyes juttatások

16. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása 2022. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 67 400 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege nettó 202 000 Ft/fő/év/8 óra.

(4) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére- kivéve közfoglalkoztatottakat, valamint a (3) bekezdés szerinti köztisztviselőket- e 2022. év béren kívüli juttatás kerete nettó 150 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan).

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2022. évben bruttó 1000 forint/foglalkoztatott/hó.

(6) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(7) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

(8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

15. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.

(3) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben, hogy a kiemelt jogcímeken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.

18. § (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi gazdálkodás lezárásakor költségvetési támogatással való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv követelés állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert követelés állomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

16. A gazdálkodás szabályai

19. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 500 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedélye alapján végezhetnek.

21. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

22. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékban Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

23. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött az önkormányzatok támogatásaival kapcsolatos igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

24. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

17. A kiadások készpénzben történő teljesítése

25. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,

b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.

(2) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

(3) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,

(4) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

(5) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,

(6) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,

(7) kiküldetési kiadások,

(8) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,

(9) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

18. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

19. Záró rendelkezések

27. § Hatályát veszti Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021.(VII.05.) önkormányzati rendelet 19. §-a.

28. § Ez a rendelet 2022. március 7-én lép hatályba.

29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet3

Az Önkormányzat összevont 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

298 000 000

278 545 006

202 160 921

76 384 085

1

Alaptevékenység bevételei

298 000 000

278 545 006

202 160 921

76 384 085

2

Egyéb bevételek

0

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 507 000 000

1 507 000 000

1 500 500 000

6 500 000

1

Helyi adók

1 498 000 000

1 498 000 000

1 498 000 000

2

Átengedett központi adók

0

3

Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak

9 000 000

9 000 000

2 500 000

6 500 000

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 530 344

17 959 360

17 959 360

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről

4 530 344

17 959 360

17 959 360

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

789 120 530

926 214 102

926 214 102

1

Önkorm. Általános működési támogatás

233 261 123

232 874 998

232 874 998

2

Köznevelési feladatok támogatása

241 798 980

247 156 140

247 156 140

3

Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám

295 298 613

275 853 551

275 853 551

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

18 761 814

18 978 814

18 978 814

5

Egyéb támogatás

105 560 900

105 560 900

6.

Előző évek többlet támogatása

45 789 699

45 789 699

5

Támogatás értékű bevételek ÁH-n belülről

249 399 931

257 884 279

252 484 279

5 400 000

1

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen

75 660 000

97 144 348

91 744 348

5 400 000

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

55 000 000

Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)

15 260 000

16 638 261

16 638 261

Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)

5 400 000

5 400 000

0

5 400 000

Központi és Egyéb működési támogatás

20 106 087

20 106 087

Egyéb támogatás

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

173 739 931

160 739 931

160 739 931

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

83 231 800

83 231 800

1

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen

27 306 000

27 306 000

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

55 925 800

55 925 800

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

10 700 000

1 200 000

9 500 000

Költségvetési bevételek összesen:

2 861 750 805

3 081 534 547

2 983 750 462

97 784 085

8

Finanszírozási bevételek

1 420 000 000

1 556 834 564

1 556 834 564

1

Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)

- működési célú hitel bevétel

- felhalmozási célú hitel bevétel

- likvid hitel felvétel halmozott

2

ÁH belüli megelőlegezés

120 000 000

220 000 000

220 000 000

3

Lekötött bankbetét megszüntetése

1 300 000 000

1 336 834 564

1 336 834 564

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)

164 688 673

154 817 017

9 871 656

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 281 750 805

4 803 057 784

4 695 402 043

107 655 741

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

2 816 712 944

2 797 038 149

2 605 655 541

191 382 608

1

Személyi jellegű juttatások

1 063 148 250

959 432 079

837 639 501

121 792 578

2

Munkaadókat terhelő járulékok

157 767 750

142 609 762

124 520 846

18 088 916

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

966 500 000

1 042 917 284

994 693 983

48 223 301

4

Működési célú pénzeszköz átadás

100 620 000

106 249 725

102 971 912

3 277 813

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

50 000 000

67 000 000

67 000 000

6

Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése

478 142 394

478 142 394

478 142 394

7

Támogatás visszafizetése

534 550

686 905

686 905

12

Felhalmozási célú kiadások

1 209 989 501

1 491 483 122

1 328 225 407

163 257 715

1

Felújítások kiadásai

935 545 634

1 029 799 752

1 025 952 384

3 847 368

2

Beruházási kiadások

274 443 867

374 224 359

214 814 012

159 410 347

3

Támogatásértékű fejl. kiadások

87 459 011

87 459 011

0

13

Tartalékok

112 152 053

240 194 656

240 194 656

1

Általános tartalék

72 152 053

209 440 768

209 440 768

2

Céltartalék

40 000 000

30 753 888

30 753 888

3

Fejl. célú tartalék

0

14

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Költségvetési kiadások

4 140 054 498

4 529 915 927

4 175 275 604

354 640 323

16

Finanszírozási kiadások

141 696 307

273 141 857

273 141 857

1

Lekötött bankbetét

31 445 550

31 445 550

2

Felh. célú hitel törlesztés

13 001 560

13 001 560

13 001 560

3

ÁH belüli megelőlegezés

128 694 747

228 694 747

228 694 747

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 281 750 805

4 803 057 784

4 448 417 461

354 640 323

2. melléklet4

Az Önkormányzat összevont 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

I/1.

Intézményi működési bevételek

278 545 006

I.

Működési célú kiadások

2 797 038 149

I/2.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

1 507 000 000

II.

Felhalmozási célú kiadások

1 491 483 122

II.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

17 959 360

III.

Tartalékok

240 194 656

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

926 214 102

Általános tartalék

209 440 768

IV.

Államháztartartáson belülről átvett pénzeszk.

257 884 279

Céltartalék

30 753 888

V.

Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök

83 231 800

Egyéb tartalék

0

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

10 700 000

IV.

Adott kölcsönök

1 200 000

VII.

Finanszírozási bevételek

1 556 834 564

V.

Finanszírozási kiadások

273 141 857

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

164 688 673

VI.

Tervezett maradvány

0

Bevételek összesen

4 803 057 784

Kiadások összesen

4 803 057 784

3. melléklet5

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek megnevezése

Forint

Kiadások megnevezése

Forint

Intézményi működési bevételek

278 545 006

Személyi juttatások

959 432 079

Önkormányzati sajátos működési

1 507 000 000

Munkaadót terhelő járulékok, adók

142 609 762

Állami hozzájárulások és támogatások

926 214 102

Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások

1 042 917 284

Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül

97 144 348

Működési célú pénzeszköz átadás

106 249 725

Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül

27 306 000

Egyéb működési finanszírozási kiadások

478 829 299

Működési c. költségvetési bevételek:

2 836 209 456

Társ.szoc.pol.juttatások

67 000 000

Működési célú hitel felvétele

Általános tartalék

173 106 092

Előző évi költségvetési maradvány

164 688 673

Céltartalék

30 753 888

Működési célú finanszírozási bevételek:

164 688 673

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek összesen:

3 000 898 129

Működési célú kiadások összesen:

3 000 898 129

ebből:önként vállalt működési bevétel

98 155 741

ebből:önként vállalt működési kiadás

191 382 608

kötelező működési bevétel

2 902 742 388

kötelező működési kiadás

2 809 515 521

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek megnevezése

Forint

Kiadások megnevezése

Forint

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

17 959 360

Beruházási kiadások

374 224 359

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

160 739 931

Felújítási kiadások

1 029 799 752

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

10 700 000

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.

1 200 000

Felh. célú átvett pénzeszközök

Támogatás ért. kiadások

87 459 011

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül

55 925 800

Felhalmozási célú költségvetési kiadások:

1 492 683 122

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

245 325 091

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

13 001 560

Lekötött betét megszüntetése

1 336 834 564

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

Előző évi költségvetési maradvány

0

Általános tartalék

36 334 676

Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.

220 000 000

Finanszírozási kiadások

260 140 297

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

1 556 834 564

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:

309 476 533

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 802 159 655

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 802 159 655

ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel

9 500 000

ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás

163 257 715

kötelező felhalmozási bevétel

1 792 659 655

kötelező felhalmozási kiadás

1 638 901 940

Bevételek összesen:

4 803 057 784

4 803 057 784

4. melléklet6

Önkormányzat

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

119 000 000

120 200 000

107 700 000

12 500 000

1

Alaptevékenység bevételei

119 000 000

120 200 000

107 700 000

12 500 000

2

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 507 000 000

1 507 000 000

1 500 500 000

6 500 000

- kommunális adó

47 000 000

47 000 000

47 000 000

- idegenforgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- iparűzési adó

1 450 000 000

1 450 000 000

1 450 000 000

2

Helyi adók összesen:

1 498 000 000

1 498 000 000

1 498 000 000

3

Átengedett központi adók:

0

0

0

- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a)

0

0

0

4

Egyéb sajátos bevételek bírságok

2 500 000

2 500 000

2 500 000

5

Mezőőri járulékok

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 530 344

17 959 360

17 959 360

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

4 530 344

17 959 360

17 959 360

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

789 120 530

926 214 102

926 214 102

1

Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)

233 261 123

232 874 998

232 874 998

2

Köznevelési feladatok támogatása

241 798 980

247 156 140

247 156 140

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám

295 298 613

275 853 551

275 853 551

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

18 761 814

18 978 814

18 978 814

5

Egyéb támogatás

105 560 900

105 560 900

6

Előző évek többlet támogatása

45 789 699

45 789 699

5

Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül

239 278 192

239 278 192

233 878 192

5 400 000

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

75 660 000

78 538 261

73 138 261

5 400 000

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

55 000 000

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)

15 260 000

16 638 261

16 638 261

Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám)

5 400 000

5 400 000

0

5 400 000

NKA támogatás

0

Egyéb működési támogatás ÁH-n kívül

1 500 000

1 500 000

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

173 739 931

160 739 931

160 739 931

0

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

79 231 800

79 231 800

1

Működési célú támogatásértékű bev

23 306 000

23 306 000

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

55 925 800

55 925 800

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

10 700 000

1 200 000

9 500 000

Költségvetési bevételek:

2 682 750 805

2 900 583 454

2 866 683 454

33 900 000

8

Finanszírozási bevételek

1 420 000 000

1 520 000 000

1 520 000 000

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

- működési célú hitel bevétel

- felhalmozás célú hitel bevételei

- likvid hitel felvétel halmozott

2

ÁH belüli megelőlegezés

120 000 000

220 000 000

220 000 000

3

Lekötött bankbetét megszüntetése

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)

143 971 263

143 971 263

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 102 750 805

4 564 554 717

4 530 654 717

33 900 000

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

1 517 516 944

1 606 546 538

1 572 250 695

34 295 843

1

Személyi jellegű juttatások

215 292 000

233 211 605

214 461 605

18 750 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

35 928 000

38 467 965

35 197 965

3 270 000

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

637 000 000

682 993 179

673 995 149

8 998 030

-környezetvédelmi alap

10 000 000

10 000 000

- intézményi felújítások kerete

27 000 000

30 482 846

- út-híd keret

40 000 000

40 000 000

-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása

10 000 000

10 000 000

-földutak helyreállítása

20 000 000

15 000 000

- szúnyoggyérítés

8 000 000

8 000 000

- pince-partfal

6 000 000

6 000 000

-testvérvárosi keret

1 000 000

1 000 000

- Fásítás 2020-2024 program

5 000 000

5 000 000

5 000 000

- COVID19 véd és Human Keret

15 000 000

15 000 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

100 620 000

106 044 490

102 766 677

3 277 813

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

50 000 000

67 000 000

67 000 000

6

Szolidaritási hozzájárulás

478 142 394

478 142 394

478 142 394

7

Támogatás visszafizetés

534 550

686 905

686 905

0

12

Felhalmozási célú kiadások

1 191 539 501

1 470 035 867

1 306 650 600

163 385 267

1

Felújítások kiadásai

935 545 634

1 029 799 752

1 025 952 384

3 847 368

2

Beruházási kiadások

255 993 867

352 777 104

193 366 757

159 410 347

3

Támogatás értékű fejl. Kiadások

87 459 011

87 331 459

127 552

13

Tartalékok

112 152 053

240 194 656

240 194 656

1

Általános működési tartalék

72 152 053

209 440 768

209 440 768

2

Céltartalék

40 000 000

30 753 888

30 753 888

3

Fejl. célú tartalék

0

14

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

1 200 000

15

Költségvetési szervek támogatása

1 138 646 000

1 004 881 349

926 642 791

78 238 558

Költségvetési kiadások:

3 961 054 498

4 322 858 410

4 046 938 742

275 919 668

16

Finanszírozási kiadások

141 696 307

241 696 307

241 696 307

1

Felhalm. célú kamat fizetése

2

Felhalm. célú hitel törlesztése

13 001 560

13 001 560

13 001 560

3

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

128 694 747

228 694 747

228 694 747

4

Működési célú hitel törtlesztése halmozott

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 102 750 805

4 564 554 717

4 288 635 049

275 919 668

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)

52

52

47

5

5. melléklet

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK és kiegészítő támogatások

Megnevezés

Kvet.tv.

2021. év

2022. év

jogcím

mutató fő/

mutató

támog.

mutató fő/

mutató

támog.

szerint

v.körzet

Ft

Ft-ban

v.körzet

Ft

Ft-ban

A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.

1.1.1.1.

5475000 Ft/fő

23,88

130 743 000

5495000 Ft/fő

23,87

132 168 190

Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás

0

0

Zöldterület gazdálkodás

1.1.1.2.

25 200

690,60

17 403 120

25 200

690,60

17 955 600

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1.1.1.3.

320 000

29 728 000

320 000

31 423 000

Köztemető fenntartás

1.1.1.4.

69,00

895 077

69,00

3 141 333

Közutak fenntartásának támogatása

1.1.1.5.

227 000

97,20

22 064 400

235 000

97,20

23 814 000

Üdülőhelyi feladatok támogatása

1,00

0

1,00

0

Egyéb önkormányzati feladatok

1.1.1.6.

2 700

22 920 300

2 700

23 738 400

Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása

1.1.1.7.

2 550

388

989 400

2 550

378

1 020 600

Számított támogatás

224 743 297

233 261 123

Csökkenti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)

0

0

Önkorm. Működési támogatás összesen:

224 743 297

233 261 123

Csökkentő: Beszámítás összege

I.1.f

0

0

I. Működési feladatok támogatása összesen:

224 743 297

233 261 123

Óvodapedagógusok bértámogatása

1.2.2.1.

25,1/23,4

4 861 500

122 023 650

25,1/23,4

4 861 500

133 151 370

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

1.2.5.1.1.

17/17

2 919 000

49 623 000

17/17

3 339 000

67 089 400

Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1.

287,3/270

97 400

27 983 020

287,3/270

110 000

37 349 000

Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2021.01.01-ig

1.2.3.1.1.1.1.

8,7

432 000

3 758 400

8,7

432 000

4 209 210

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

0

0

II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:

203 388 070

241 798 980

Család- és gyermekjóléti szolgálat

1.3.2.1.

1,7

4 100 000

6 970 000

1,7

4 287 440

8 719 198

Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása

1.3.2.3.1

66360/363000/217000

18 661 360

67810/381130/225630

24 541 920

Tanyagondnoki szolgáltatás összesen

1.3.2.5.

12 hó

4 479 000

4 479 000

12 hó

4 590 600

5 142 300

Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen

1.3.4.1.

24 fő

4 234 040

101 616 960

24 fő

4 500 000

130 557 600

Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.

1.3.3.1.1.

1

5 100 000

5 100 000

1

5 100 000

6 990 700

Bölcsődei ellátás szakmai (bér)

1.3.3.1.

4,2

4 260 000

17 892 000

4,2

4 260 000

37 625 700

Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás

1.3.3.2.

7 698 000

6 805 000

Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása

1.4.1.1.

12,98 fő

2 376 000

30 840 480

15,72 fő

2 442 000

42 448 716

Gyermekétk. üzemeltetési támogatása

1.4.1.2.

Ft

19 976 570

Ft

32 031 144

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1.4.2.

1 372

285

391 020

1 372

285

436 335

III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:

213 625 390

295 298 613

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

641 756 757

770 358 716

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

1.5.2.

8 579

2170 Ft/lakos

18 421 130

8 489

2213 Ft/lakos

18 761 814

Egyes szociális feladatok támogatása ( 15. melléklet)

0

0

0

0

Bérkompenzáció

0

0

0

0

Kulturális pótlék

0

0

0

0

Összevont ágazati pótlék

0

0

0

0

Bölcsődei pótlék

0

0

0

0

Mindösszesen

0

660 177 887

0

789 120 530

6. melléklet

Védőnői Szolgálat

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú (támogatásértékű bevétel)

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi maradvány igénybevétele

10

1

Önkormányzati támogatás

38 956 000

ebből NEAK támogatás

26 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 956 000

Kiadások

11

Működési kiadások

37 156 000

1

Személyi juttatások

29 200 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 756 000

3

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

3 200 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 800 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

1 800 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 956 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

7. melléklet

Mezőőri Szolgálat

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú (támogatásértékű bevétel)

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

1

Önkormányzati támogatás

26 520 000

ebből NAV támogatás és mezőőri járulék

11 900 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 520 000

Kiadások

11

Működési kiadások

25 520 000

1

Személyi juttatások

18 750 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 270 000

3

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

3 500 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

1 000 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 520 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

5

8. melléklet7

Városgazdálkodás - Mátrix

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi mód előirányzat

száma

1

2

3

4

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú (támogatásértékű bevétel)

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

1

Önkormányzati támogatás

73 896 000

78 429 610

ebből támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 896 000

78 429 610

Kiadások

11

Működési kiadások

73 896 000

73 896 000

1

Személyi juttatások

48 700 000

48 700 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 696 000

7 696 000

3

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

17 500 000

17 500 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

4 533 610

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

4 533 610

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 896 000

78 429 610

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

14

14

9. melléklet8

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

eredeti előirányzat

mód előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

2 000 000

3 493 000

3 493 000

1

Alaptevékenység bevételei

2 000 000

3 493 000

3 493 000

2

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

4

Egyéb sajátos bevételek bírságok

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

5

Támogatásértékű bevételek

11 081 750

11 081 750

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

11 081 750

11 081 750

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás

Központi költségv.szervtől (népszámlálás)

7 100 952

7 100 952

Egyéb fejezeti támogatás (választás)

3 980 798

3 980 798

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

7

Adott kölcsönök visszatérülése

Költségvetési bevételek:

8

Önkormányzati támogatás

251 464 000

251 194 080

251 194 080

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)

556 508

556 508

Normatíva támogatások

132 168 190

132 168 190

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

253 464 000

266 325 338

266 325 338

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

253 464 000

266 325 338

266 325 338

1

Személyi jellegű juttatások

194 143 750

202 746 784

202 746 784

2

Munkaadókat terhelő járulékok

29 320 250

30 091 156

30 091 156

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

27 000 000

29 375 259

29 375 259

4

Beruházások

3 000 000

4 112 139

4 112 139

5

Működési célú pénzeszköz átadás

14

Adott kölcsönök

15

Költségvetési szervek támogatása

Költségvetési kiadások:

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

253 464 000

266 325 338

266 325 338

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25

25

25

10. melléklet9

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. év

eredeti előirányzat

mód előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

27 000 000

45 000 000

45 000 000

1

Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)

27 000 000

45 000 000

45 000 000

2

Kamatbevételek

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

2

Tárgyi eszköz értékesítés

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 277 623

5 277 623

1

Előző évi maradvány igénybevétele

5 277 623

5 277 623

2

Előző évi maradvány átvétel

0

0

10

1

Önkormányzati támogatás

481 012 000

473 308 938

473 308 938

ebből normatívák

367 700 240

284 895 120

367 700 240

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

508 012 000

523 586 561

523 586 561

Kiadások

11

Működési kiadások

497 012 000

512 586 561

512 586 561

1

Személyi juttatások

321 525 000

321 525 000

321 525 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

45 487 000

45 487 000

45 487 000

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

130 000 000

145 574 561

145 574 561

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

11 000 000

11 000 000

11 000 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

11 000 000

11 000 000

11 000 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett pénzmaradvány

Függő, átfutó, kiegyenlítő

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

508 012 000

523 586 561

523 586 561

Nyitó pénzkészlet január 1-jén

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

72

75

75

11. melléklet10

Napsugár Idősek Otthona

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

eredeti előirányzat

mód előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

120 000 000

63 884 085

0

63 884 085

1

Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)

120 000 000

63 884 085

0

63 884 085

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

0

0

0

0

2

Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

0

5

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

46 706 220

0

46 706 220

1

Előző évi maradvány igénybevétele

9 871 656

9 871 656

2

Betétfelbontás

36 834 564

36 834 564

10

1

Önkormányzati támogatás

217 860 000

78 238 558

0

78 238 558

ebből normatívák

130 557 600

72 229 223

0

72 229 223

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

337 860 000

188 828 863

0

188 828 863

Kiadások

11

Működési kiadások

335 860 000

157 292 000

0

157 292 000

1

Személyi juttatások

229 125 000

103 042 578

0

103 042 578

2

Munkaadókat terhelő járulékok

32 735 000

14 818 916

0

14 818 916

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

74 000 000

39 225 271

0

39 225 271

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

205 235

0

205 235

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

12

Felhalmozási célú kiadások

2 000 000

91 313

0

91 313

1

Felújítás

0

0

0

0

2

Intézményi beruházási kiadások

2 000 000

91 313

0

91 313

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

17

Tervezett maradvány

0

0

0

0

Betételhelyezés kiadása

0

31 445 550

0

31 445 550

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

337 860 000

188 828 863

0

188 828 863

Nyitó pénzkészlet január 1-jén

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

53

53

0

53

12. melléklet11

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként váll

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

10 000 000

23 967 921

23 967 921

1

Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)

10 000 000

23 967 921

23 967 921

2

Egyéb bevételek (bérleti díj)

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

7 524 337

7 524 337

1

Működési célú támogatásértékű bev.

7 524 337

7 524 337

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 033 865

4 033 865

1

Előző évi maradvány igénybevétele

0

4 033 865

4 033 865

10

1

Önkormányzati támogatás

108 734 000

118 516 531

118 516 531

ebből normatívák

18 761 814

18 761 814

18 761 814

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

118 734 000

154 042 654

154 042 654

Kiadások

11

Működési kiadások

117 984 000

149 498 851

149 498 851

1

Személyi juttatások

52 612 500

52 414 342

52 414 342

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 171 500

7 369 658

7 369 658

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

58 200 000

89 714 851

89 714 851

-Városi rendezvények

27 000 000

37 717 000

37 717 000

-Könyv, folyóirat állománygyarapítás

1 877 000

1 877 000

1 877 000

-Érdekeltségnövelési támogatás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

750 000

4 543 803

4 543 803

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

750 000

4 543 803

4 543 803

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

118 734 000

154 042 654

154 042 654

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13

13

13

0

13. melléklet12

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

20 000 000

22 000 000

22 000 000

1

Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)

20 000 000

22 000 000

22 000 000

2

Kamatbevételek

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Felhalm célra átvett pénzek államház.kívülről

2

Tárgyi eszköz értékesítés

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

4 000 000

4 000 000

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

977 758

977 758

1

Előző évi maradvány igénybevétele

977 758

977758

2

Előző évi maradvány átvétel

0

0

10

1

Önkormányzati támogatás

79 576 000

83 623 242

83 623 242

ebből normatívák

38 403 418

38 403 418

38 403 418

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

99 576 000

110 601 000

110 601 000

Kiadások

11

Működési kiadások

97 876 000

108 901 000

108 901 000

1

Személyi juttatások

50 450 000

46 491 770

46 491 770

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 126 000

6 375 067

6 375 067

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

40 300 000

56 034 163

56 034 163

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

1 700 000

1 700 000

1 700 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

Függő, átfutó, kiegyenlítő

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

99 576 000

110 601 000

110 601 000

Nyitó pénzkészlet január 1-én

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

9

9

9

14. melléklet13

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Forintban

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi mód előirányzat

Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala

22 170 000

22 170 000

Polgármesteri keret különféle szervezet tám.

2 000 000

1 680 000

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT

1 800 000

1 800 000

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj

950 000

950 000

Képviselői Keret

2 400 000

2 400 000

1.

Igazgatási feladatokra összesen

29 320 000

29 000 000

2.

Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/

900 000

900 000

3.

"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM

200 000

400 000

4.

DDF Kft működés támogatása

30 300 000

30 300 000

5.

Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás

2 400 000

2 400 000

6.

Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás

0

0

7.

0

0

8.

0

0

Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:

63 120 000

63 000 000

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi mód előirányzat

Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete

700 000

700 000

Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )

1 400 000

1 400 000

Dunaföldvári Polgárőrség

2 200 000

2 600 000

1.

Városgazdálkodási feladatokra összesen:

4 300 000

4 700 000

2.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:

4 000 000

4 000 000

DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)

8 673 000

8 673 000

Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete

0

0

Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület

750 000

750 000

Dunaföldvár Városi Kézilabda Club

0

0

Holler UNFC Kézilabda

0

0

Beszédes József Vizitúra Sportklub

450 000

789 000

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

1 000 000

1 000 000

Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete

350 000

350 000

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete

300 000

300 000

Vallum Íjász Egyesület

500 000

500 000

Dunaföldvári Tenisz Egyesület

0

339 000

3.

Sporttevékenység támogatása összesen:

12 023 000

12 701 000

Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

250 000

928 000

Löfan Mazsorett csoport támogatása

800 000

2 120 000

Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület

800 000

1 139 000

Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)

7 335 000

8 295 500

Dunaföldvári Annamatia Egyesület

200 000

200 000

Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület

200 000

200 000

Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület

200 000

200 000

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány

100 000

100 000

"Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány

100 000

719 125

Levendula Művészeti Egyesület

100 000

439 000

Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány

100 000

100 000

RE-Formáló Egyesület

100 000

100 000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1 500 000

1 500 000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat

1 500 000

1 500 000

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

400 000

400 000

Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete

0

0

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.

750 000

750 000

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület

700 000

1 878 000

Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány

100 000

100 000

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület

200 000

200 000

Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület

200 000

200 000

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

200 000

911 188

0

0

0

0

0

4.

Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:

15 835 000

21 979 813

Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:

36 158 000

43 380 813

5.

Civil tartalék keret:

1 342 000

0

Civil szervezetek mindösszesen:

37 500 000

43 380 813

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :

100 620 000

106 380 813

15. melléklet14

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-

Beruházás

Döntés

feladat.

megnevezése

száma:

összesen

önerő

támogatás

1.1

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése

156/2020.(X.27.) KT 91/2021.(V.17.) PM
53/2021.(IX.30.) KT 103/2021 KT, 134/2021 (XII.14)

95 034 450

22 134 030

72 900 420

1.2

TOP PLUSZ pályázat előkészítés

101/2021 (XI.11) KT

20 000 000

20 000 000

-

1.3

Opel Vectra csere - elektromos autó

0

0

-

1.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

115 034 450

42 134 030

72 900 420

2.1

JETA 2022 pályázat önerő biztosítása

20/2022 (I.25) KT

15 000 000

2 000 000

13 000 000

2.2

Közművelődési érdekeltségnövelő 2022 önerő biztosítása

500 000

500 000

2.3

Pályázati önerő keret

0

0

2.4

TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útépítés, ipari park útfelúj, turiszt,konyha)

21 000 000

21 000 000

0

2.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

36 500 000

23 500 000

13 000 000

3.1

Keretközbeszerzés 2022. év

0

0

3.2

Keretközbeszerzés 2021. év

Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei

110/2021 PM

3 793 400

3 793 400

Alsó-Rév záportározó

110/2021 PM és 48/2021 KT

19 562 020

19 562 020

3.3

Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+

0

0

3.4

Aradi köz útfelújítás

0

0

3.5

Szőlőskertek u. felújítás - TOP+

0

0

3.6

Váczi Mihály utca

0

3.7

Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése

0

3.8

Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem

0

3.9

Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés

0

3.10

Béke tér II. ütem - körforgó építés

0

3.11

Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés

0

3.12

Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás)

0

3.13

Dunaföldvár, Felső Fok 9.

6 000 000

6 000 000

3.14

Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+

műszakilag indokolt

0

3.15

Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda

0

3.16

Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)

0

3.17

Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv - TOP+

0

3.18

Alsó Rév u betonlapos padka véd kiép, nemespadka, A Bölcske u. gyűjtő a

47/2021. (IX.16.) KT

0

3.19

Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása

70/2021.(IX.30.) Kt hat.

0

3.20

Diós villanyoszlop áthelyezés

69/2022 (III.01) KT

1 000 000

1 000 000

3.21

Földterületek kisajátítása

100/2022 (IV.26.) KT

0

0

3.22

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat

0

0

3.23

Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton

51/2020;116/2021 KT

24 089 397

24 089 397

3.24

Tervezési keret (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út)

111/2022. (V.24.) KT

10 000 000

10 000 000

3.25

Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése

160/2020 és 68/2020 PM

7 911 600

7 911 600

3.26

Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber

0

0

3.27

Térinformatikai rendszer (GISPÁN)

hivatali működéshez

4 000 000

4 000 000

3.28

Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése

91/2021 PM

2 000 000

2 000 000

3.29

Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása

36/2021 (III.11) PM

3 365 500

3 365 500

3.30

Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése

3/2020 PM

12 000 000

12 000 000

3.31

Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere

0

0

0

3.32

Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)

91/2021 KT

5 000 000

5 000 000

0

3.33

Egészségház homlokzati hőszigetelés

0

0

0

3.34

Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes)

0

0

0

3.35

Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése

0

0

0

3.36

0376 hrsz-ú út kőszórása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem

0

0

0

3.37

Sóház utcai telken parkoló kial (földm, pince tömedékelés, korlát)

0

0

0

3.38

Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.)

152/2020

2 476 500

2 476 500

0

3.39

Mezőföldvíz Kft.

5 000 000

5 000 000

0

3.40

Katonai temetkezési hely

126/2021 (XI.29.) KT

8 061 000

8 061 000

0

3.41

Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa

67/2021 KT

1 100 000

1 100 000

0

3.42

Felső Fok buszmegálló

67/2021 KT

1 300 000

1 300 000

0

3.43

Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget

67/2021 KT

1 500 000

1 500 000

0

3.44

Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.)

139/2021 KT

5 000 000

0

5 000 000

3.45

Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)

75/2021 és 139/2021 (XII.14)

3 000 000

0

3 000 000

3.46

Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.)

139/2021 KT

2 500 000

0

2 500 000

3.47

Képviselők részére laptop beszerzés

3 800 000

3 800 000

0

3.48

Napelemes közvilágítás telepítés

120/2022 KT

4 200 000

4 200 000

3.49

Ágvágó

159/2022 KT

4 533 610

4 533 610

0

3.50

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés

184/2022 KT

32 939 627

32 939 627

3.51

Pannonia Bio

156/2022 KT

5 610 000

5 610 000

3.52

Intézményi épületek energetikai fejlesztése

220/2022 KT;234/2022 KT

6 500 000

6 500 000

0

3.53

Pannonia Bio Zrt. Óvoda fűtés napelem

234/2022 KT

15 000 000

0

15 000 000

3.

Saját erőből javasolt összesen:

201 242 654

175 742 654

25 500 000

Beruházási kiadások összesen:

352 777 104

241 376 684

111 400 420

ebből: Kötelező feladat

193 366 757

170 366 757

23 000 000

Önként vállalt feladat

159 410 347

71 009 927

88 400 420

Szak-

Felújítás

Döntés

2021. évi eredeti előirányzat

feladat.

megnevezése

száma:

összesen

önerő

támogatás

4.1

HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap

133/2021. (XII.14.) KT

3 847 368

3 847 368

-

4.2

VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi közutak felúj (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/

110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM

330 238 171

37 439 800

292 798 371

4

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

334 085 539

41 287 168

292 798 371

5.1.

BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás

15/2021.(VI.29.) KT hat.

39 955 721

19 970 216

19 985 505

5.3.

NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás

2 000 000

0

2 000 000

5.4.

Béke tér 1. felújítása

24 181 100

0

24 181 100

5.5.

Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás)

48/2021.(IX.16.) KT; 231/2022 KT

217 788 349

81 947 570

135 840 779

5.6.

Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár)

23/2021.(VII.27.) Kt. hat.

19 871 334

0

19 871 334

5

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

303 796 504

101 917 786

201 878 718

6.1.

Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.)

128/2020. (IX.22.) KT

40 680 962

40 680 962

6.2

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)

0

0

0

6.3

Bérlakás felújítás

0

0

0

6.4

Intézmények enegetikai tanúsítványainak felülvizsgálata

jogszab miatt kötelező

1 000 000

1 000 000

0

6.5

Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+

0

0

0

6.6

Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere

0

0

0

6.7

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés

0

0

0

6.8

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés

0

0

0

6.9

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés

0

0

0

6.10

Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése

70/2021 (IX.30.) KT

490 000

490 000

0

6.11

Mezőföldvíz Kft.

5 000 000

5 000 000

6.12

Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere

0

0

6.13

Keretközbeszerzés 2021.év

Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás

110/2021 PM és 48/2021 KT

34 367 343

34 367 343

0

A-B Bölcske u. járda építés (páros oldal)

110/2021 PM és 48/2021 KT

94 919 099

94 919 099

0

Névtelen utca

110/2021 PM és 48/2021 KT

16 964 375

16 964 375

0

6.14

Mészáros u. 8. bontása

17/2022. (I.25.) KT

0

0

6.15

Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás

4 000 000

4 000 000

6.16

Autóbusz pályaudvar világítás

2 000 000

2 000 000

6.17

Óvodai csoportszoba

65/2021 (IX.30.)

49 652 000

49 652 000

6.18

Jobbágyősök u. járda felújítás (aluljáró)

0

0

6.19

Piactér villamoshálózat bővítése

0

0

6.20

Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig

22/2022 (I.25.) KT

21 600 000

21 600 000

6.21

Mezővári út felújítás 69/2022 (III.01.) KT

5 000 000

5 000 000

6.22

Mélyépítési munkák (Györki, Alsó-Rév, Irinyi, Jobbágyősök, Fehérvári cspont)

158/2022 (VII.15.) KT; 231/2022 KT

116 243 930

116 243 930

6

Saját erőből javasolt összesen:

391 917 709

391 917 709

0

Felújítási kiadások összesen

1 029 799 752

535 122 663

494 677 089

ebből: Kötelező feladat

1 025 952 384

531 275 295

494 677 089

Önként vállalt feladat

3 847 368

3 847 368

0

7.

Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

9.

Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.

1 382 576 856

776 499 347

606 077 509

7.

Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

9.

Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.

334 085 539

41 287 168

292 798 371

16. melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Bevételi jogcím

Kedvezmény jogcíme

Tervezett

Adott kedvezmények összege

bevétel

HELYI ADÓK

18/2014.(XI.28.)Önk.rend.

Kommunális adó

47 000 000

70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után

3§ (2) a.

4 600 000

garázs,műhely,présház, gazd.épület után

3§ (2) b.

1 800 000

külterületen álló építmény után

3§ (3) e,j.

2 100 000

belterületi telek után

3§ (2) d.

3 200 000

Helyi adókedvezmények összesen:

11 700 000

Helyiségek hasznosításából származó bevétel:

10 020 000

1 865 000

Ellátottak térítési díja,valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

A lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

A helyi képviselő-testület támogatni kivánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó :

kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-b,d. pontja szerint 50%

kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

Helyiség hasznosításából származó bevétel:

Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

17. melléklet15

Társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok

Forint

A

B

C

D

E

F

G

H

H

Sor-

önerő

Tv.szerinti

Állami

Önk.

Ellátott

2022.

2022.

szám

M e g n e v e z é s

%

támogatás

támog

önerő

eredeti

módosított

(Ft/fő/hó v.év)

Ft

Ft

előirányzat

előirányzat

0

1.

Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján

100

rend. szerinti

0

200 000

2

200 000

550 000

2.

Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás

100

rend. szerinti

0

6 000 000

70

6 000 000

6 000 000

3.

Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.

100

rend.szerinti

0

10 000 000

140

10 000 000

14 000 000

4.

Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.

100

rend. szerinti

0

12 000 000

900

12 000 000

13 250 000

5.

Köztemetés

100

tv. és szerződés szerinti

0

1 800 000

10

1 800 000

2 800 000

6.

Önkorm. által adott term. ellátás (tüzifa)

100

rend. szerinti

0

3 000 000

120

3 000 000

8 000 000

7.

Letelepedési támogatás

100

eseti

0

9 000 000

9 család

9 000 000

14 400 000

8.

65 év felettiek egyszeri támogatása

100

rend. Szerinti

0

8 000 000

2 057

8 000 000

8 000 000

Szociális ellátások mindösszesen:

0

50 000 000

1 816

50 000 000

67 000 000

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

szám

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

9 000 000

119 000 000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

100 000

100 000

820 000 000

100 000

100 000 000

100 000

100 000

100 000

579 700 000

100 000

6 500 000

100 000

1 507 000 000

3.

Támogatás

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

65 000 000

74 120 530

789 120 530

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

4 530 344

4 530 344

5.

Átvett pénzeszközök

0

6.

Támogatás értékű bevétel

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

29 399 931

249 399 931

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

13 700 000

8.

Finanszírozási bevételek

100 000 000

800 000 000

500 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 000 000

1 420 000 000

9.

Előző évi pénzkészlet záróállománya

0

10.

Bevételek összesen (1-9)

199 630 344

895 100 000

1 415 000 000

96 100 000

196 000 000

96 100 000

96 100 000

96 100 000

675 700 000

96 100 000

102 500 000

138 320 461

4 102 750 805

Kiadások

11.

Működési kiadások

110 000 000

110 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

127 516 944

1 517 516 944

12.

Felhalmozási kiadások

0

0

180 000 000

70 000 000

70 000 000

180 000 000

180 000 000

70 000 000

180 000 000

70 000 000

70 000 000

121 539 501

1 191 539 501

13.

Költségvetési szervek támogatása

80 000 000

80 000 000

130 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

110 000 000

90 000 000

90 000 000

108 646 000

1 138 646 000

14.

Finanszírozási kiadások

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

20 696 307

141 696 307

15.

Tartalék felhasználása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

2 152 053

112 152 053

16.

Adott kölcsönök

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

16.

Kiadások összesen (11-17)

211 100 000

211 100 000

461 100 000

311 100 000

311 100 000

421 100 000

421 100 000

311 100 000

441 100 000

311 100 000

311 100 000

380 650 805

4 102 750 805

19. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

MEGNEVEZÉS

Sorszám

ÖSSZESEN

2022.

2023.

2024.

2024. után

7=(3+4+5+6)

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

1

1 450 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

11 000 000 000

14 450 000 000

Osztalék, koncessziós díjak

2

0

Díjak, pótlékok, bírságok

3

0

0

0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

0

Saját bevételek (01+… .+07)

8

1 450 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

11 000 000 000

14 450 000 000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

725 000 000

500 000 000

500 000 000

5 500 000 000

7 225 000 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

17 866 560

17 201 300

15 475 000

132 446 000

182 988 860

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

16 065 000

15 700 000

15 475 000

132 446 000

179 686 000

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

Adott váltó

14

0

Pénzügyi lízing

15

1 801 560

1 501 300

0

0

3 302 860

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

Adott váltó

22

0

Pénzügyi lízing

23

0

Halasztott fizetés

24

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

17 866 560

17 201 300

15 475 000

132 446 000

182 988 860

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

707 133 440

482 798 700

484 525 000

5 367 554 000

7 042 011 140

20. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:

Köt. váll. éve

Saját erő vonzata évenként

Támogatás vonzata évenként

Összesen:

Tárgyév előtti év

2022

2023

2024

Összesen

Tárgyév előtti év

2022

2023

2024

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+5+6+7)

9

10

11

12

13=(9+10+11+12)

14=8+13

1.

Beruházás célonként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

3.

Felújítás feladatonként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettség jogcíme, KT hat.száma:

Felvétel éve

Lejárat éve

Hiteltörlesztés és kamatfizetés

Hátralévő kötelezettség

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

későbbi évek

2022-12-31

2022-01-01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7.

Felhalmozási célú hitel (tőke)

13 001 560

12 701 300

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

58 800 000

138 701 300

151 702 860

9.

Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés

2015

2035

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

58 800 000

137 200 000

148 400 000

10.

NISSAN e-NV200

2019

2023

1 801 560

1 501 300

0

0

0

0

0

0

0

1 501 300

3 302 860

11.

0

0

12.

0

0

13.

0

0

15.

Felhalmozási célú hitel kamatok

4 865 000

4 500 000

4 275 000

4 000 000

3 462 000

3 111 000

2 761 000

2 361 000

1 951 000

26 149 000

31 014 000

17.

Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés

2015

2035

4 865 000

4 500 000

4 275 000

4 000 000

3 462 000

3 111 000

2 761 000

2 361 000

1 951 000

26 149 000

31 014 000

18.

NISSAN e-NV200

2019

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

0

0

20.

0

0

21.

0

0

23.

Összesen (7+15)

17 866 560

17 201 300

15 475 000

15 200 000

14 662 000

14 311 000

13 961 000

13 561 000

60 751 000

164 850 300

182 716 860

21. melléklet

2022. évben Európai Uniós támogatással érintett pályázatok kimutatása

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma

összes kiadás

az összes kiadást finanszírozó források

saját forrás

hazai

BM

EU-s támogatás

hitel

egyéb forrás

2021

2022

2023

Össz.

2021

2022

2023

Össz.

tám.

önerő

2021

2022

2023

2024

Össz.

2021

2022

2023

Össz.

2021

2022

2023

Össz.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztése

36 788 183

95 034 450

0

131 822 633

13 260 736

22 134 030

0

35 394 766

23 527 447

72 900 420

0

0

96 427 867

0

0

VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út

5 435 600

100 832 965

204 958 860

311 227 425

5 435 600

12 993 454

0

18 429 054

0

87 839 511

204 958 860

0

292 798 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

42 223 783

195 867 415

204 958 860

443 050 058

18 696 336

35 127 484

0

53 823 820

0

0

23 527 447

160 739 931

0

389 226 238

0

0

0

0

0

0

22. melléklet16

A 2022. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2022. január 1-től

2022. évi engedélyezett létszám

Intézmény neve

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó,

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármester

1

0

1

1

0

Mezőőri szolgálat

5

0

5

5

0

Védőnők

4

0

4

4

0

Városgazdálkodás Mátrix

13

1

14

14

0

Lakásgazdálkodás

2

0

2

2

0

Labor

0

1

1

1

0

Közfoglalkoztatottak

20

0

20

20

0

ÖNKORMÁNYZAT összesen:

50

2

52

52

0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyző, aljegyző

2

0

2

2

0

Irodavezetők

3

0

3

3

0

Köztisztviselő

20

0

20

20

0

Köztisztviselők összesen:

25

0

25

25

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:

25

0

25

25

0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BNI Városi Könyvtár

3

1

4

4

0

Vezető helyettes

1

0

1

1

0

Könyvtári dolgozó

2

1

3

3

0

Városi Művelődési Központ

6

1

7

7

0

Igazgató

1

0

1

1

0

Munkatörvénykönyves dolgozó

5

1

6

6

0

Teremőr (Vár, Fafaragó)

0

0

0

0

0

Információs Iroda Vár

2

0

2

2

0

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

11

2

13

13

0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

3

0

3

3

0

Család- és gyerekjóléti szolgálat

2

0

2

2

0

Idősek nappali ellátása

2

0

2

2

0

Szociális étkeztetés

1

0

1

1

0

Tanyagondnoki szolgálat

1

0

1

1

0

Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ

9

0

9

9

0

A 2022. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

2022. évi eng. Létszám 2022.07.01-től

Napsugár Idősek Otthona

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA

Intézményvezető

0

0

0

0

0

Élelmezésvezető

0

0

0

0

0

Munkaügyi ügyintéző

0

0

0

0

0

Pénzügyi ügyintéző

0

0

0

0

0

Pénztáros

0

0

0

0

0

Vezető ápoló

0

0

0

0

0

Ápoló-gondozó

0

0

0

0

0

Szociális munkás, terápiás munkatárs

0

0

0

0

0

Takarító

0

0

0

0

0

Mosónő

0

0

0

0

0

Varrónő

0

0

0

0

0

Konyhai dolgozó

0

0

0

0

0

Karbantartó

0

0

0

0

0

Raktáros-portás 4-4ó

0

0

0

0

0

Portás

0

0

0

0

0

Napsugár Idősek Otthona

0

0

0

0

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Eszterlánc Óvoda

46

3

49

49

0

Intézményvezető

1

0

1

1

0

Óvónő és fejlesztő pedagógus

27

0

27

27

0

Pedagógai asszisztens

4

0

4

4

0

Dajka

13

0

13

13

0

Gondnok

1

0

1

1

0

Takarító (3 fő részm. rehab )

0

3

3

3

0

Bölcsőde

9

1

10

10

0

Vezető

1

0

1

1

0

Gondozónő

6

0

6

6

0

Bölcsődei dajka

2

0

2

2

0

Technikai dolgozó

0

1

1

1

0

Igazgatás

4

0

4

4

0

Óvodatitkár

1

0

1

1

0

Gazdasági ügyintéző

3

0

3

3

0

Konyhai dolgozók

12

0

12

12

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:

71

4

75

75

0

Mindösszesen:

166

8

174

174

0

1

A 2. § a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 22. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.