Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.17.

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. § (1) Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

a) költségvetési működési bevételeit 4.112.237.840 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 4.969.212.384 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -856.974.544 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 122.000.000 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.500.237.242 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -1.378.237.242 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 2.380.000.000 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 144.788.214 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 6.614.237.840 Ft-ban,

j) költségvetés kiadásait 6.614.237.840 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 856.974.544 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 1.378.237.242 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 144.788.214 Ft-ban állapítja meg, melyet 44.788.214 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből finanszíroz.

2. § Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a Rendelet 1. melléklete határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet határozza meg.

4. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 3. §-ban megállapított bevételeit

a) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 4. melléklet,

c) költségvetési szervek 2024. évi állami és önkormányzati támogatását az 5. melléklet

határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi 4.969.212.384 Ft működési költségvetési előirányzataiból

a) személyi juttatások előirányzata 1.609.729.055 Ft,

b) munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzata 215.084.607 Ft,

c) dologi kiadások előirányzata 1.979.828.992 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 50.000.000 Ft,

e) egyéb működési kiadások előirányzata 933.528.619 Ft,

f) működési célú céltartalék előirányzata 66.041.111 Ft.

g) általános tartalék előirányzata 115.000.000 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

a) költségvetési szervenként a 6. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet

szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2024. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet, az ellátottak juttatásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi 1.500.237.242 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 543.868.991 Ft,

b) felújítások előirányzata 620.797.326 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 63.570.925 Ft,

d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 272.000.000 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 11. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2024. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetése összegét 44.788.214 Ft-ban, a likviditási célú folyószámla-hitel törlesztése összegét 100.000.000 Ft-ban határozza meg.

4. Általános és céltartalékok

8. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 66.041.111 Ft működési, 272.000.000 Ft összegű felhalmozási céltartalékot, 115.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, az általános tartalék összegét a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az általános és céltartalékok felhasználásáról a kiadási előirányzat mértékéig a polgármester dönt.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik (16. melléklet). A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárat szerint a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek állományát a 18. melléklet szerint határozza meg.

12. § A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

5. Költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 231 főben, a 2024. december 31-i tervezett záró létszámát 230 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 7 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. Közvetett támogatások

14. § A képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) A költségvetési szervek jogosultak az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

16. § (1) A Rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Rendelet 17. § (1) - (6) bekezdéseiben és a 18. §-ban foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

17. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az előirányzat-módosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket, figyelemmel az Ávr. 36. § (3) bekezdésében meghatározott előírásokra.

(3) Az Ávr. 35. § (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) A (3) bekezdés szerinti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.

(5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) A helyi önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet a 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

18. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 25.000.000 Ft összeg erejéig, kivéve a 8. § (2) bekezdésében szereplő céltartalék felhasználását.

(2) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzésekről, forrásfelhasználásáról a polgármester dönt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

19. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(3) A képviselő-testület Sárvár Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatottak részére kifizethető juttatások, támogatások keretösszegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban az igénylésért felelős Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője részére adatot szolgáltatni.

(4) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

8. Államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott támogatások átadásának és elszámolásának szabályai

21. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, így különösen

a) egyesületek, sportegyesületek,

b) alapítványok,

c) egyházi közösségek,

d) az egyesülési jog alapján létrejött egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (együttesek, körök, klubok)

részére e Rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzatok terhére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 21. §24. §-aiban foglalt előírások mellett.

(2) E Rendelet szabályait kell alkalmazni minden, a képviselő-testület által, az (1) bekezdésben meghatározott szervezet részére nyújtott támogatásra, függetlenül attól, hogy az pályázat alapján vagy pályázat kiírása nélkül, kérelemre, egyedi döntéssel kerül megállapításra.

(3) A sportegyesületek támogatásának megállapítása Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sportról szóló 40/2001. (XI. 22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Sportrendelet) meghatározott különös szabályok szerint történik. A támogatási szerződés megkötésére, és a támogatások elszámolására e Rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet akkor részesülhet támogatásban, ha

a) pályázatának illetve a támogatásra irányuló kérelmének benyújtása előtt legalább egy évvel jogerősen bírósági nyilvántartásba vették; egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén legalább egy éves működését, tevékenységét igazolni tudja, és

b) tevékenységét – rendszeresen, vagy eseti jelleggel – Sárvár közigazgatási területén fejti ki, valósítja meg.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott feltételektől kivételes esetben, így különösen önkormányzati, nemzeti, humanitárius érdekből eltekinthet.

(6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

22. § (1) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a városi nagy rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik támogatására, a közművelődési pályázat önrészére tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.1. - 1.4. pontok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe ruházza át.

(2) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások rovaton az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására, valamint a kiállítások és kiadványok támogatására jóváhagyott keretösszeg (8. melléklet 1.5. - 1.6. sor) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú támogatásokra, a sporttelepek fenntartásának támogatására tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.7., 1.10. pontok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe ruházza át.

(4) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú kiegészítő támogatások (8. melléklet 1.8. - 1.9.1-1.9.2., és 1.19. sor), az egyházak támogatása (8. melléklet 1.11. sor), a sportszervezetek teremhasználat támogatása (8. melléklet 1.17. sor), Sárvári TDM támogatása (8. melléklet 1.18. sor), Sárvári Méhésznap 100. éves jubileumi rendezvénye támogatása ( 8. melléklet 1.20. sor), Bélyeggyűjtők jubileumi rendezvénye támogatása ( 8. melléklet 1.21. sor), Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása 8. melléklet 1.22 sor) címén jóváhagyott előirányzat felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(5) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton szereplő támogatások (8. melléklet 2.1. – 2.8. sor) felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

23. § (1) A 21–22. § szerint megállapított támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt (a továbbiakban: támogatási szerződés).

(2) A támogatási szerződés tartalmazza:

a) a támogató nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,

b) a támogatott hivatalos nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, adószámát, bankszámlaszámát, nyilvántartási számát,

c) a támogatási döntésre történtő utalást,

d) a támogatás összegét,

e) a támogatás célját és jellegét,

f) a támogatott tevékenység megvalósításának időtartamát, és a támogatás felhasználásának határidejét,

g) a támogatás rendelkezésre bocsátásának (folyósításnak) módját, ütemezését,

h) a támogatás elszámolásának határidejét,

i) az elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket,

j) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének rendjét,

k) a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat,

l) a támogatási szerződés mellékleteire történő utalást,

m) a támogató és támogatott aláírását, a képviselt szervezet bélyegzőlenyomatát, továbbá a támogató részéről a pénzügyi, valamint jogi ellenjegyzésre jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

(3) A támogatási szerződés aláírásával a támogatott képviselője nyilatkozik arról, hogy

a) a tárgyévet /támogatás évét/ megelőző évben eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján – a jelen támogatási szerződés megkötésének napján – átlátható szervezetnek minősül

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben nem áll fenn,

d) köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs,

e) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,

f) a támogatás elszámolásakor benyújtandó számlákat más támogató felé nem számolja el,

g) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene nem folyik jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás és nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás,

h) a jelen támogatási szerződésben, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.

(4) A támogató a megítélt támogatás egy részének, vagy egészének folyósítását vis maior helyzetben korlátozhatja, a támogatást részben vagy egészben visszavonhatja. E körülmény bekövetkeztéről a támogatottat írásban tájékoztatni kell.

(5) A támogatott, a támogatás folyósítását megelőzően jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

24. § (1) A 8. melléklet egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.1. - 1.11; 1.14 - 1.15.;1.17-1.22. pontok, valamint az egyéb felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 2.1, 2.3, 2.7 – 2.8.; pontjaiban felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő február 28-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(2) A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződéssel együtt kiküldött elszámolási adatlap benyújtásával tesz eleget, melyhez csatolja

a) A hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák (3) bekezdésben meghatározott módon hitelesített másolatát.

b) A számla pénzügyi teljesítésének igazolására vonatkozó (4) bekezdés szerinti bizonylatot.

c) Személyi jellegű kifizetés esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot, amennyiben a személyi jellegű kifizetéshez kapcsolódó közterhek elszámolására is sor kerül, akkor a közterhek megfizetését igazoló bizonylatot is. A közterhek megfizetésének igazolásaként elfogadható, ha a támogatott a köztartozásmentes adózói adatbázisban az elszámolás benyújtásakor szerepel.

d) Kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése esetén az erre irányuló szerződés, vagy visszaigazolt megrendelő hiteles másolatát.

e) Kiküldetés esetén a kiküldetési cél igazolásául szolgáló dokumentumot.

(3) A pénzügyi elszámolás keretében a támogatás felhasználásához kapcsolódó számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……Ft Sárvár Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd a számlát/számlákat ezt követően le kell másolni, és a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal.

(4) A pénzügyi teljesítés igazolásának módja:

a) átutalással teljesített számlánál a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatával, vagy a támogatott által előállított internetes számlatörténettel, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is;

b) postai csekk esetén a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatával;

c) készpénzfizetéses számla esetén a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatával.

(5) Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszakban kiegyenlített, a támogatás céljának megvalósulását szolgáló tevékenység költségeit lehet elszámolni. Azon közüzemi költségek, amelyek a felhasználási időtartam alatt keletkeznek, a hozzájuk kapcsolódó számviteli bizonylat azonban csak a felhasználási időtartamot követő hónapban kerül kiállításra – ebből adódóan a pénzügyi teljesítés is a felhasználási időtartam utáni hónapban történik – nem számolhatók el.

(6) Ha a támogatott szervezet képviselője legkésőbb a beszámoló benyújtásakor jelezi, hogy a megállapított és folyósított támogatást, vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott célra rajta kívül álló, objektív ok miatt nem tudta felhasználni, egy alkalommal kérheti a felhasználás határidejének meghosszabbítását, amely azonban nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződés megkötését követő költségvetési év december 31. napja.

(7) A benyújtott beszámoló elfogadottnak tekintendő, ha azzal kapcsolatban a támogató a beszámoló benyújtására megadott határidő lejártát követő 60 napon belül írásbeli észrevételt nem tesz.

(8) Ha a támogató a beszámoló benyújtására megadott határidő lejártát követő 60 napon belül a támogatott szervezettől írásban további információt kér, vagy további bizonylat benyújtását kéri (a továbbiakban: hiánypótlási felhívás), akkor a támogatott szervezet arra legkésőbb 15 napon belül köteles érdemben válaszolni, a hiányzó bizonylatot csatolni. Amennyiben a támogatott a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, az előírt bizonylatokkal nem igazolt, el nem számolt támogatást köteles az önkormányzat költségvetési számlájára egyösszegben visszafizetni a polgármester által küldött felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A visszafizetést követő kettő költségvetési évben a szervezet önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(9) Ha a támogatott a támogatás igényléséhez, vagy a támogatási szerződés megkötésekor a támogató részére valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, a részére tárgyévben folyósított támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni, a polgármester által küldött felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, és a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

9. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

25. § (1) Az önkormányzati önrész vállalással járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(2) Az önkormányzat, illetve az intézmények által benyújtandó 10.000 e Ft–ot meg nem haladó támogatási összegű olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, valamint a (2) bekezdésen kívüli önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(4) Az önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságai vonatkozásában eltekint az Áht. 96. § (2) bekezdésében szabályozott garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötésétől.

(5) A polgármester dönt az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok részére e rendelettel biztosított támogatás kapcsán a támogatási szerződés megkötéséről, illetve összeghatárán belüli jogcímek közötti átcsoportosításról.

26. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalt bízza meg.

27. § A képviselő-testület 2024. évi könyvvizsgálói teendők ellátásával a KLIRING Kft-t bízza meg, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás az önkormányzat költségvetésében megtervezésre került.

28. § A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (5) bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév november hónapjában fizetendő ki.

10. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

29. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő finanszírozási műveletek esetében pénzügyi kockázatelemzést kell végezni.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

11. Pénzellátás szabályai

30. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását Sárvár Város Önkormányzata kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére Sárvár Város Önkormányzata a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.

(4) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

12. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

31. § A képviselő-testület az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélyekkel kötött adásvételi-szerződés szerinti kifizetés

g) szociális juttatások, segélyek, egyéb támogatások

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

l) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan a bérbeadót terhelő kifizetések.

13. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

34. § A Sportrendelet mellékletében megállapított sportcélú alaptámogatás mértéke 2024. évben 18 millió forint.