Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

1. § Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal

(1) telekadót,

(2) magánszemélyek kommunális adóját, valamint

(3) helyi iparűzési adót vezet be.

I. Fejezet

TELEKADÓ

Az adó mértéke

2. § Az adó mértéke 10 Ft/m2/év

Adómentesség

3. § A Htv. 19. §-ában biztosított mentességeken felül, mentes az adófizetés alól

(1) az a telek, amelyre vonatkozóan a magánszemély adóalany részére lakóház építésére jogerős építési engedély került kiadásra, az engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított 3 évig,

(2) az a telek, amelyen magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, major, gazdasági épület megnevezéssel nyilvántartott ingatlan áll.

(3) minden olyan ingatlan, mely nem utcafrontban fekszik, nem felel meg az építésre alkalmas nagyságnak, vagy 50 m-en belül nincs víz- és csatorna gerincvezeték elérhetőségi lehetősége.

II. Fejezet

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke

4. §1 (1) Az adó évi mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 20.000 Ft/év.

(2) Nárai községben a tényleges, életvitelszerűen ott lakó adózókat lakás céljára szolgáló adóköteles építmény után 50 % -os adókedvezmény illeti meg.

(3) Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az adott adótárgyra az a személy, aki ugyanezen adótárgyra telekadó fizetésére kötelezett.”

III. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

5. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2)2

IV. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6. § E rendeletben külön nem szabályozott eljárási kérdésekben a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény, a helyi adókról szóló törvény3 rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelete valamint a helyi iparűzési adóról szóló 10/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete.

1

Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (XI.29.) önkormányzat rendelete alapján

2

Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte.

3

Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte.