Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 17

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

2024.02.17.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

2. A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételek összegét: 996 078 786 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadások összegét: 996 078 786 Ft-ban,

c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 6 696 195 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 6 696 195 Ft-ban,

f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Hivatal engedélyezett létszámát 29 főben állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § szerint megállapított működési bevételeket és működési kiadásokat, felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat, kiemelt előirányzatokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezésében állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 497 926 557 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 504 848 424 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 696 195 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 576 623 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Közgyűlés a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.

(14) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A vármegyei közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben az Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében az Önkormányzat 2024. évi saját bevételének 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a vármegyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a vármegyei közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Közgyűlés dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a vármegyei közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) Az Önkormányzat, és a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) Az Önkormányzat, és a Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a vármegyei közgyűlés elnöke a Közgyűlést tájékoztatja.

(5) A Közgyűlés munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az Önkormányzat, és a Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat, és a Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzatra, és a Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § Az Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a vármegyei jegyző felelős.

9. § (1) A Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét és a vármegyei jegyzőt, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelete elfogadásáig az Önkormányzat és a Hivatal

a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, az ezekből fakadó fizetési kötelezettségeket teljesítsék,

c) a 2024. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásokból (ideértve a folyamatban lévő beszerzési eljárásokat is) eredő fizetési kötelezettségeket teljesítsék,

d) az általános feladatellátás biztosításához szükséges kötelezettségvállalásokat megtegyék,

e) a nemzetközi, európai uniós, illetve a hazai forrásból finanszírozott pályázatok vonatkozásában a feladatellátáshoz igazodóan kötelezettségeket vállaljanak.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás a 2025. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet elfogadásáig érvényes.

11. § (1) A Közgyűlés 2024. évre vonatkozóan az illetményalap összegét 40 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi kötelező feladatok

2024. évi önként
vállalt feladatok

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 134 527

270 134 527

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

270 126 000

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

326 000

-

1.2

Működési bevételek

8 527

8 527

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

8 527

8 527

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 134 527

270 134 527

-

4

Maradvány igénybevétele

227 792 030

212 389 996

15 402 034

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

227 792 030

212 389 996

15 402 034

8.

Finanszírozási bevételek (7)

227 792 030

212 389 996

15 402 034

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

497 926 557

482 524 523

15 402 034

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

207 109 139

191 707 105

15 402 034

10.1

Személyi juttatások

74 853 142

69 601 173

5 251 969

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 419 706

12 080 622

2 339 084

10.3

Dologi kiadások

113 159 668

107 448 687

5 710 981

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

2 576 623

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

-

100 000

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

2 576 623

2 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

2 576 623

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

-

2 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 671 030

6 671 030

-

11.1

Beruházások

6 671 030

6 671 030

-

11.2

Felújítások

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

213 780 169

198 378 135

15 402 034

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

273 354 388

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

284 146 388

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

284 146 388

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

497 926 557

482 524 523

15 402 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi kötelező
feladatok

2024. évi önként
vállalt feladatok

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

39 907

39 907

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

1.2

Működési bevételek

39 907

39 907

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

19 608

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

3 564

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

12 735

12 735

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

39 907

39 907

-

4

Maradvány igénybevétele

231 454 129

231 454 129

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

273 354 388

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

504 808 517

504 808 517

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

504 808 517

504 808 517

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

504 848 424

504 848 424

-

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

504 823 259

504 823 259

-

10.1

Személyi juttatások

386 228 142

386 228 142

-

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

59 472 377

-

10.3

Dologi kiadások

59 122 740

59 122 740

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

-

11.1

Beruházások

25 165

25 165

-

11.2

Felújítások

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

504 848 424

504 848 424

-

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

504 848 424

504 848 424

-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi kötelező
feladatok

2024. évi önként
vállalt feladatok

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 174 434

270 174 434

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

270 126 000

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

326 000

-

1.2

Működési bevételek

48 434

48 434

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

19 608

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

3 564

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

21 262

21 262

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 174 434

270 174 434

-

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

443 844 125

15 402 034

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

273 354 388

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

732 600 547

717 198 513

15 402 034

8.

Finanszírozási bevételek (7)

732 600 547

717 198 513

15 402 034

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 002 774 981

987 372 947

15 402 034

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

711 932 398

696 530 364

15 402 034

10.1

Személyi juttatások

461 081 284

455 829 315

5 251 969

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

71 552 999

2 339 084

10.3

Dologi kiadások

172 282 408

166 571 427

5 710 981

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

2 576 623

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

-

100 000

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

2 576 623

2 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

2 576 623

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

-

2 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 696 195

6 696 195

-

11.1

Beruházások

6 696 195

6 696 195

-

11.2

Felújítások

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

718 628 593

703 226 559

15 402 034

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

273 354 388

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

284 146 388

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

284 146 388

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 002 774 981

987 372 947

15 402 034

2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 134 527

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

207 109 139

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

10.1

Személyi juttatások

74 853 142

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 419 706

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

10.3

Dologi kiadások

113 159 668

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

1.2

Működési bevételek

8 527

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 671 030

1.2.6

Kamatbevételek

0

11.1

Beruházások

6 671 030

1.2.7

Egyéb működési bevételek

8 527

11.2

Felújítások

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

213 780 169

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 134 527

4

Maradvány igénybevétele

227 792 030

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

227 792 030

8.

Finanszírozási bevételek (7)

227 792 030

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

497 926 557

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

497 926 557

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

39 907

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

504 823 259

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

10.1

Személyi juttatások

386 228 142

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

10.3

Dologi kiadások

59 122 740

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

1.2

Működési bevételek

39 907

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

10.4.3

Tartalékok

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

10.4.3.1

Általános tartalék

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

10.4.3.2

Céltartalék

0

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

1.2.6

Kamatbevételek

0

11.1

Beruházások

25 165

1.2.7

Egyéb működési bevételek

12 735

11.2

Felújítások

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

504 848 424

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

39 907

4

Maradvány igénybevétele

231 454 129

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

504 808 517

8.

Finanszírozási bevételek (7)

504 808 517

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

504 848 424

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

504 848 424

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 174 434

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

711 932 398

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

10.1

Személyi juttatások

461 081 284

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

10.3

Dologi kiadások

172 282 408

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

1.2

Működési bevételek

48 434

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 696 195

1.2.6

Kamatbevételek

0

11.1

Beruházások

6 696 195

1.2.7

Egyéb működési bevételek

21 262

11.2

Felújítások

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

718 628 593

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 174 434

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

732 600 547

8.

Finanszírozási bevételek (7)

732 600 547

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 002 774 981

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 002 774 981

3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Egyéb
felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

76 845 645

58 752 671

6 754 405

11 338 569

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

17 308 645

17 038 040

270 605

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 210 244

7 265 700

944 544

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

22 848 000

1 965 600

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

7 195 860

4 980 000

582 660

1 633 200

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)

83 700

60 300

23 400

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 973 360

2 677 166

1 123 360

2 172 834

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)

500 225

500 225

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása

12 615 133

3 883 465

1 299 133

7 432 535

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)

44 878

44 878

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

32 159 869

4 950 394

3 290 169

13 027 306

100 000

-

-

-

-

-

10 792 000

-

Ö

1.

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

6 546 752

3 149 606

1 612 352

1 784 794

K

2.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

K

a.a

Veszprém Megyei Sportgála

1 663 000

984 252

413 000

265 748

a.b

Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)

326 046

326 046

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás

300 000

300 000

K

d.

Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

995 139

588 976

247 139

159 024

K

3.

Tagdíjak:

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

250 000

250 000

Ö

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

K

4.

Pénzügyi szolgáltatások díja

530 000

530 000

K

5.

2024. évi cégautóadó

1 116 000

1 116 000

Ö

6.

Kitüntetések adományozása

Ö

a.

Dr. Komjáthy László Díj

326 000

200 000

26 000

100 000

Ö

b.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

Ö

c.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

369 908

5 512

114 908

249 488

Ö

d.

Pro Comitatu díj

99 439

11 024

25 439

62 976

Ö

e.

Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

901 285

11 024

495 285

394 976

K

7.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

K

8.

Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum

3 460 750

3 460 750

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

350 000

Ö

10.

Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)

600 000

600 000

K

11.

2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

120 828 315

11 137 128

4 370 107

86 001 937

-

-

-

-

6 171 030

-

-

13 148 113

K

1.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

48 740

548 660

701 602

K

2.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

6 171 030

K

3.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

3 000 000

1 954 870

254 130

791 000

K

4.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

80 415 138

80 415 138

K

5.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

4 257 425

4 257 425

K

6.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

7 611 322

3 851 788

500 733

3 258 801

K

7.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 474 662

1 474 662

K

8.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

6 804 636

3 131 336

407 075

3 266 225

K

9.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

3 000 000

275 591

2 624 409

100 000

Ö

10.

"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat

2 985 100

1 874 803

35 100

1 075 197

K

11.

"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma

3 810 000

3 810 000

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 809 830

12 949

5 025

2 791 856

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások

2 442 000

2 442 000

K

2.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

K

3.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások

250 000

250 000

K

4.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)

17 974

12 949

5 025

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet)

500 000

500 000

VI. Tartalék ( 6. melléklet)

4 576 623

-

-

-

-

-

2 576 623

2 000 000

-

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 576 623

2 576 623

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

237 720 282

74 853 142

14 419 706

113 159 668

100 000

-

2 576 623

2 000 000

6 671 030

-

10 792 000

13 148 113

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

260 206 275

260 206 275

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

497 926 557

74 853 142

14 419 706

113 159 668

100 000

-

2 576 623

2 000 000

6 671 030

-

10 792 000

273 354 388

Kötelező feladatok összesen (K): 482.524.523 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15.402.034 Ft

4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

Közvetlen
működési
kiadások

TOP_PLUSZ-
3.1.1-21-VE1-
2022-00001
azonosítószámú
pályázat

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

386 228 142

186 616 119

187 978 446

86 580

11 546 997

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

329 410 290

136 971 465

180 805 248

86 580

11 546 997

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

700 000

700 000

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

3 767 633

3 767 633

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

2 883 888

2 883 888

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 305 011

1 305 011

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

2 890 465

2 890 465

K

2.

Normatív jutalom

-

K

3.

Céljuttatás

130 000

130 000

K

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

300 000

300 000

K

5.

Jubileumi jutalom

6 023 700

6 023 700

K

6.

Béren kívüli juttatások

32 715 358

25 542 160

7 173 198

K

7.

Közlekedési költségtérítés

3 977 066

3 977 066

K

8.

Egyéb költségtérítések

800 000

800 000

K

9.

Szociális támogatások

1 309 200

1 309 200

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

691 044

691 044

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

8 535 000

8 535 000

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 336 484

2 336 484

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

31 146 159

26 811 682

13 420

1 501 116

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

91 000

91 000

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

489 792

489 792

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

374 913

374 913

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

169 651

169 651

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

375 760

375 760

K. III. Dologi kiadások

59 122 740

46 158 400

12 964 340

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 455 089

1 455 089

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 123 313

5 425 472

6 697 841

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 599 697

7 319 503

280 194

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 212 957

856 581

1 356 376

K

5.

Közüzemi díjak

7 370

7 370

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 242 902

3 242 902

K

8.

Közvetített szolgáltatások

19 608

19 608

K

9.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

98 425

98 425

K

10.

Egyéb szolgáltatások

18 624 301

18 624 301

K

11.

Kiküldetések kiadásai

3 617 280

1 242 000

2 375 280

K

12.

Reklám- és propagandakiadások

204 724

204 724

K

13.

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 454 350

7 199 701

2 254 649

K

14.

Fizetendő áfa

4 000

4 000

K

15.

Egyéb dologi kiadások

458 724

458 724

K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

25 165

25 165

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

504 848 424

263 920 678

227 779 633

100 000

13 048 113

Kötelező feladatok összesen (K): 504.844.424 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

A

B

C

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)

6 671 030

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

500 000

1.2

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)

25 165

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés

25 165

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

6 696 195

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 696 195

6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

A

B

C

1.

Általános tartalék

2 576 623

2.

Céltartalék

2 000 000

a.

A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

b.

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (a 57/2022. (XII.7.) MÖK határozat
tal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)

1 000 000

3.

Tartalék összesen

4 576 623

7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2024. évi
eredeti
előirányzat

Kiadások megnevezése

2024. évi
eredeti
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

1.1

Személyi juttatások

461 081 284

1.2

Működési bevételek

48 434

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

1.3

Dologi kiadások

172 282 408

1.

Költségvetési működési bevételek

270 174 434

1.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

452 549 964

1.

Költségvetési működési kiadások

711 932 398

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

273 354 388

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

725 904 352

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

284 146 388

3.

Működési célú bevételek összesen:

996 078 786

3.

Működési célú kiadások összesen:

996 078 786

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

6 696 195

4.2

Felhalmozási bevételek

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

-

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

6 696 195

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

6 696 195

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6 696 195

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

6 696 195

6.

Felhalmozások összesen:

6 696 195

7.

Bevételek összesen:

1 002 774 981

7.

Kiadások összesen:

1 002 774 981

8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Induló pénzkészlet

452 336 652

432 106 341

425 186 211

411 275 568

404 352 938

390 118 795

383 196 165

369 059 522

362 139 392

348 102 749

341 080 119

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 910 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

32 376 000

270 126 000

3.

Működési bevételek

14 666

4 458

4 431

1 931

1 931

4 431

1 931

1 931

4 431

1 931

1 931

4 431

48 434

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Finanszírozási bevételek

482 026 047

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

732 600 547

9.

Bevételek összesen

503 624 713

44 367 958

44 367 931

44 691 431

44 365 431

44 367 931

44 365 431

44 365 431

44 367 931

44 365 431

44 365 431

55 159 931

1 002 774 981

10.

Személyi juttatások

14 981 715

20 720 430

14 981 715

20 720 430

14 981 715

20 720 430

14 981 715

20 720 430

14 981 715

20 720 430

14 981 715

267 588 844

461 081 284

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 246 840

2 871 542

35 428 631

73 892 083

12.

Dologi kiadások

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

55 074 416

172 282 408

13.

Egyéb működési célú kiadások

100 000

4 576 623

4 676 623

14.

Felhalmozási kiadások

6 196 195

100 000

200 000

100 000

100 000

6 696 195

15.

Finanszírozási kiadások

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

33 571 536

284 146 388

16.

Kiadások összesen

51 288 061

64 598 269

51 288 061

58 602 074

51 288 061

58 602 074

51 288 061

58 502 074

51 288 061

58 402 074

51 388 061

396 240 050

1 002 774 981

17.

Záró pénzkészlet

452 336 652

432 106 341

425 186 211

411 275 568

404 352 938

390 118 795

383 196 165

369 059 522

362 139 392

348 102 749

341 080 119

0

9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7. és 8. mellékletekhez

1. A 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 270 174 434 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 725 904 352 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Uniós forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 6 696 195 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 002 774 981 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2024. év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

F

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

0

0

0

0

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

0

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel

-

0

0

0

5

Bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7

Saját bevételek (1+…+6)

-

-

-

-

8

Saját bevételek (7) 50 %-a

-

-

-

-

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)

0

0

0

0

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

13

Adott váltó

0

0

0

0

14

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)

0

0

0

0

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

20

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

21

Adott váltó

0

0

0

0

22

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

23

Halasztott fizetés

0

0

0

0

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

25

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)

-

-

-

-

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2024. (II.15.) határozata alapján a 2024-2025-2026-2027. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 292 902

48 740

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 139 286

548 660

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

28 931 543

701 602

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

58 862 998

1 299 002

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

30 860 662

30 860 662

36 802 225

36 802 225

43 612 913

43 612 913

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

30 860 662

30 860 662

36 802 225

36 802 225

43 612 913

43 612 913

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

5 694 030

5 694 030

1 926 397

1 926 397

3 767 633

3 767 633

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

740 224

740 224

250 432

250 432

489 792

489 792

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

6 434 254

6 434 254

2 176 829

2 176 829

4 257 425

4 257 425

4.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8 400 445

8 400 436

1 664 760

1 664 760

2 883 888

2 883 888

3 851 797

3 851 788

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 092 058

1 092 067

216 421

216 421

374 913

374 913

500 724

500 733

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

9 492 503

9 492 503

1 881 181

1 881 181

3 258 801

3 258 801

4 352 521

4 352 521

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 809 978

1 809 978

504 967

504 967

1 305 011

1 305 011

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

235 297

235 297

65 646

65 645

169 651

169 651

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 045 275

2 045 275

570 613

570 612

1 474 662

1 474 662

6.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

6 979 026

6 979 026

957 225

957 225

2 890 465

2 890 465

3 131 336

3 131 336

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

907 274

907 274

124 439

124 439

375 760

375 760

407 075

407 075

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

7 886 300

7 886 300

1 081 664

1 081 664

3 266 225

3 266 225

3 538 411

3 538 411

12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

263 704 900

263 704 900

75 726 454

75 726 454

54 839 513

54 839 513

133 138 933

133 138 933

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 926 640

36 926 640

10 114 958

10 114 958

7 779 139

7 779 139

19 032 543

19 032 543

9.

Dologi kiadások

18 769 392

16 757 419

5 779 887

3 793 079

5 697 979

5 672 814

7 291 526

7 291 526

10.

Beruházások

5 792 691

7 804 664

5 792 691

7 779 499

25 165

0

0

11.

Kiadások összesen:

325 193 623

325 193 623

97 413 990

97 413 990

68 316 631

68 316 631

159 463 002

159 463 002

13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2024. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

F

I.

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások

1

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)

36 802 225

29 116 673

10 193 757

4 302 483

2

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

68 291 466

64 966 972

65 966 972

28 529 058

3

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

791 000

997 000

1 212 000

4

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

3 258 801

3 421 741

930 780

5

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

3 266 225

3 266 225

272 186

Összesen:

112 409 717

101 768 611

78 575 695

32 831 541

II.

Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

0

0

0

0

1

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

25 165

Összesen:

0

0

0

0

III.

Mindösszesen:

112 409 717

101 768 611

78 575 695

32 831 541