Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. ( III.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 31

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.31.
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. ( III.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A településfejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, integrált városfejlesztési stratégia), a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv), a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) értelmében államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatásához kötött. 2017. április 1. napját követően a partnerségi egyeztetés részletes szabályai helyi rendeletben kerültek meghatározásra, kiegészítve a Tr. szerinti keretszabályozást. A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet 2017. március 28. napján lépett hatályba, így minden ma hatályos helyi szabályozás partnerségi egyeztetése e rendelet szerint került lefolytatásra. Az elmúlt évek tapasztalata alapján, az eljárások során lakossági észrevétel nem érkezett egyik dokumentum megalkotása vagy módosítása során sem. A meghirdetett lakossági fórumokon a lakosság részéről senki nem jelent meg, a közmeghallgatással egybekötött tájékoztatáson sem volt kellő érdeklődés. A partnerségi egyeztetés így csak többlet időt jelent az egyes dokumentumok módosítása során, az sajnos nem érte el a kormányzati célkitűzést.
Többször, több helyen is jelezte már a főépítész szakma, hogy felül kellene vizsgálni ezt a partnerségi szabályozást, mivel kellő érdeklődés hiányában kizárólag többlet feladatot ró a helyi önkormányzatokra és feleslegesen meghosszabbítja az amúgy sem rövid egyeztetési eljárás idejét. Valószínűleg ez a tapasztalat is eredményezte a törvényi szabályozásban végrehajtott változtatásokat is. 2021. július 1. napjával módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szól 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tktv.). A két törvény és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet pedig újraszabályozza a településrendezés és a településkép védelmének helyi rendeleteit, a dokumentumok egyeztetésének rendjét. Ezen központi szabályozás lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak dönteni arról, hogy kívánnak-e élni a partnerségi egyeztetés lehetőségével, illetve milyen módon kívánják az eljárásokról a lakosságot tájékoztatni. Az új szabályozás és az új eljárási rend 2022. január 1. napjával lépett hatályba. A helyi tapasztalatok alapján a partnerségi egyeztetést - kellő lakossági érdeklődés hiányában – nem indokolt lefolytatni, a helyi rendeletet hatályon kívül lehet helyezni és új rendelet megalkotása nem indokolt. Természetesen a lakosság tájékoztatása az eljárásokról, illetve a település lakosságát érintő változásokról a jövőben is megtörténik a helyben szokásos módon, és az E-TÉR rendszeren keresztül.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a következők:
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Nincsenek.
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Nincsen
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek.
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A központi szabályozás lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak dönteni arról, hogy kívánnak-e élni a partnerségi egyeztetés lehetőségével. A helyi tapasztalatok alapján a partnerségi egyeztetést - kellő lakossági érdeklődés hiányában – nem indokolt lefolytatni, azonban a lakosság tájékoztatása a továbbiakban is megtörténik a jövőben.
c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nincsenek.