Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 17

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.17.
a temetőről és a temetkezés rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
Végső előterjesztői indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata korábbi, a temető használatának rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt felülvizsgálatra és több helyen pontosításra szorul.
A témakört a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény), illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) szabályozza.
A törvény 41. § (3) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatnak rendeletalkotásra: “A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan - különösen
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét”
A törvény 40. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg:
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
d) a temetőbe való behajtás díját.
A Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában jelezte, hogy a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára TFK-1/219/1/2022. számú, 2022. évi ellenőrzési munkatervében a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletek
vizsgálatát is kitűzte. A célvizsgálat során áttekintésre került a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok valamennyi, tárgyban érintett rendelete, és az alábbi észrevételek kerültek megállapításra:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről
I. Megfelelés magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek
1. A Ttv. 41. § (3) bekezdés szerint kötelezően szabályozandó tartalmi elemek közül a rendelet nem tartalmazza
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket,
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait.
2. A Ttv. 40. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a rendeletben megállapított díjmértékeket évente köteles felülvizsgálni. Az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tett eleget.
3. A Ttv. 40. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint a képviselő-testület a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. Az önkormányzat
ezen kötelezettségének nem tett eleget.
II. Megfelelés a jogszabály-szerkesztéssel kapcsolatos előírásoknak
A kihirdetett normaszöveg, az NJT ÖR.-ben közzétett normaszöveg, a honlapon közzétett normaszöveg és a TFÍK-n beküldött normaszöveg egyezősége.
A rendelet közzététele nem történt meg a település honlapján.
A rendelet - a hatályos jogszabályoknak megfelelő - módosítására 2023. február 28-ig kapott határidőt az önkormányzat.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete ,,,,/2023. (…….) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről
I. társadalmi hatásai: A rendelet elfogadásának nincs társadalmi hatása.
II. gazdasági hatásai: A rendelet elfogadásának nincs gazdasági hatása.
III. költségvetési hatásai: A rendelet elfogadásának nincs költségvetési hatása.
IV. egészségügyi hatások: A tervezetnek egészségügyi hatása nincs.
V. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletben elfogadásának nincs adminisztratív hatása.
VII. megalkotásának szükségessége: A helyi rendelet módosítását a magasabb szintű jogszabályoknak, a jogszabály-szerkesztéssel kapcsolatos előírásoknak való megfelelőség indokolja.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása esetén törvényességi észrevételt kezdeményez a Zala Megyei Kormányhivatal.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.