Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 29

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.29.
az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzati feladatokat. Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglaltak alapján az önkormányzat kötelező – az Mötv. 42. § 8. pontja szerinti át nem ruházható képviselő-testületi – feladata a közterületek elnevezése.
A közterület elnevezés alapvető szabályait az Mötv. 14. §-a és a 14/A. §-a tartalmazza.
Az Mötv. 143. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályait.
A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára TFK-1/219/1/2022. számú, 2022. évi ellenőrzési munkatervében a közterületek elnevezésének, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek vizsgálatát is kitűzte. A célvizsgálat során a Zala Vármegyei Kormányhivatal áttekintette a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok tárgyban érintett rendeletét, amely eredményeképpen, valamint az Mötv. 133. § (3) bekezdésében biztosított jogkörben észrevételeket tett.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal a célvizsgálat során az alábbi jogforrások rendelkezéseivel való összhangot vizsgálta:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1)
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2)
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.)
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet)
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásban foglaltak alapján kérte a rendeletek felülvizsgálatát, módosítását a szakmai segítségnyújtásban foglaltak szerint:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Megfelelés a jogszabály-szerkesztéssel kapcsolatos előírásoknak
A kihirdetett normaszöveg, az NJT ÖR.-ben közzétett normaszöveg, a honlapon közzétett normaszöveg és a TFÍK-n beküldött normaszöveg egyezősége
A rendelet közzététele nem történt meg a település honlapján.”
Az IM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint a jogszabály megjelölése:
„(2) Önkormányzati rendelet megjelölése annak kihirdetése során - az alábbi sorrendben -
a) a rendelet megalkotójának teljes megjelölését,
b) a rendelet sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal,
e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és
g) a rendelet címét
foglalja magában.
Az IM rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja szerint a jogszabály megalkotójának teljes megjelölése:
i) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezése és azt követően a „képviselő-testületének” szöveg vagy - közgyűlés esetén - a „közgyűlésének” szöveg.”
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
I. társadalmi hatásai: A rendelet elfogadásának nincs társadalmi hatása.
II. gazdasági hatásai: A rendelet elfogadásának nincs gazdasági hatása.
III. költségvetési hatásai: A rendelet elfogadásának nincs költségvetési hatása.
IV. egészségügyi hatások: A tervezetnek egészségügyi hatása nincs.
V. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletben elfogadásának nincs adminisztratív hatása.
VII. megalkotásának szükségessége: A Zala Vármegyei Kormányhivatal áttekintette a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok tárgyban érintett rendeletét, amely eredményeképpen, valamint az Mötv. 133. § (3) bekezdésében biztosított jogkörben észrevételeket tett, és kérte a rendeletek felülvizsgálatát, módosítását.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása esetén törvényességi észrevételt kezdeményezhet a Zala Vármegyei Kormányhivatal.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.