Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 18- 2020. 07. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő – testülete az az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában, a 19. § (2) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


1. §

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„5.§ Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város közigazgatási területén a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, továbbá egyéb más, az anyakönyvvezető közreműködésével tartandó szertartások megrendezésével, ünnepélyessé tételével kapcsolatos szolgáltatásokat (zeneszolgáltatás, asztali virágdísz, pezsgőfelszolgálás, stb.) az ügyfél választása alapján a Goldmark Károly Művelődési Központ vagy – a fenntartásában lévő helyszíneken - a Helikon Nonprofit Kft. útján a szolgáltatók által meghatározott térítési díj ellenében biztosítja.


2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                Nagy Bálint                                                         Dr. Gábor Hajnalka

              polgármester                                                                    jegyző