Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 18 - 2022. 06. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.18.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 8/A. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Önkormányzat a nyári napközis tábort az Önkormányzat tulajdonában álló Keszthely, Entz Géza sétányon lévő (3835/1. hrsz.) ingatlanban a Gazdasági Ellátó Szervezet (Keszthely, Kísérleti u. 10/A. sz.) útján működteti, a tábort a táborvezető vezeti. A működtető:]

„f) gondoskodik a térítési díj beszedéséről,”

(2) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 8/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A nyári napközis táborban az étkeztetés térítési díjára és a kedvezményekre a Gyvt. gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

2. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 8/A. § (9) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.