Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 06. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2022.06.18.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1

A RENDELET HATÁLYA

1. §2 (1) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a Nktv. 115. §-a alapján a térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.

(2) A rendelet hatálya a 2. § (2) bekezdés b) pontja első francia bekezdésében meghatározott ellátás tekintetében Keszthely város közigazgatási területén túlmenően Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalaapáti, Zalavár önkormányzatainak, valamint az érintett közös önkormányzati hivatal székhely településének önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés keretében Dióskál, Egeraracsa, Zalaszentmárton és Alsópáhok önkormányzatainak közigazgatási területe.

A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE

2. § (1) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

(2)3 A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása.

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

3. §4

II. RÉSZ

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

4. §5

III. RÉSZ

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

5. § A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét az intézmény vezetőjénél, illetve a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be.

Az alternatív napközbeni ellátásként biztosított nyári napközis táborba a városban működő köznevelési intézményekben és a Gazdasági Ellátó Szervezetnél lehet jelentkezni.

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

6. § (1) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,

b) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda, alternatív napközbeni ellátás (továbbiakban: nyári napközis tábor).

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat az alábbiak szerint biztosítja:

a) az önkormányzat által fenntartott saját intézmény közreműködésével: bölcsőde, óvodai ellátás, nyári napközis tábor,

b) Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ: családsegítő és gyermekjóléti központ és szolgálat [7] .

(3)6 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társuláshoz Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást 1. § (2) bekezdésében meghatározott települések vonatkozásában.

(4)7 Az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátások:

a) egyéni pszichológiai/mentálhigiénés tanácsadás,

b) pár- és családkonzultáció/pár és családterápia,

c) Mediáció, közvetítői eljárás,

d) Jogi tanácsadás,

e) Csoportos zeneterápia és művészetterápia,

f) Szülőcsoport,

g) Kamaszklub,

h) Egészséges Életmód és Táncklub,

i) Kapcsolattartási ügyelet,

j) Készenléti ügyelet,

k) Iskolai szünidő idejére szervezett szabadidős programok.

6/A. §8 (1) A gyermekjóléti központ a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdései, a 40. § (2) bekezdése, valamint 40/A. § (2) bekezdése által meghatározott feladatokat látja el. A feladatai ellátása során a szakmai szabályok betartásával köteles eljárni.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére a Gyvt. 31. § - 32. §-ában meghatározottak az irányadók.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás önkéntes igénybevételét szóban, vagy írásban kell kezdeményezni.

(5) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelemről, az ellátás megszüntetéséről a gyermekjóléti központ vezetője dönt. A döntéshozó az ellátás igénybevételéről szóló döntéséről értesíti az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét.

(6) Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője az intézményvezető (5) bekezdés szerinti döntését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ez esetben a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéről.

(7) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

7. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, nyári napközis tábor.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a fogyatékkal élő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben, illetve a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében nyújtott étkeztetésre.

A BÖLCSŐDE

8. §9 (1) A bölcsőde az alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként napközbeni játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet tevékenységet is elláthat. E tevékenység az alapellátást nem zavarhatja, személyi és dologi többletkiadást nem jelenthet.

(2) A bölcsődei felvétel a bölcsőde vezetőjéhez benyújtott, írásbeli kérelem útján történik, a szabad férőhelyek függvényében. A bölcsődei felvételt a szülő, illetve a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, a család- és gyermekjóléti szolgálat is kezdeményezheti. A felvétel rendjét az intézmény házirendje határozza meg.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte.

(4) A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt. 42/ A. §-ban foglalt esetekben.

(5) Gyvt. 37/A § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybevett gyermekjóléti ellátás megszűntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve annak hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁS

(NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR)

8/A. § (1) A önkormányzat elsősorban a keszthelyi lakcímmel és Keszthely város közigazgatási területén lévő alapfokú köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára biztosítja a gyermekek nyári szünidei napközbeni ellátását - mely ellátás a gyermekfelügyeletet és a foglalkozásokon kívül a gyermekek napi háromszori étkezését is magában foglalja - a Gyvt. alapján az általa fenntartott nyári napközis táborban a működtető által meghatározott időszakban.

(2) Az önkormányzat a nem keszthelyi lakcímmel, de Keszthely város közigazgatási területén lévő alapfokú köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára a tábor fennmaradó szabad kapacitása terhére - kizárólag az illetékes családgondozó javaslata alapján – biztosítja a nyári napközi igénybevételét, feltéve, ha a kérelmező legalább egyik szülője/ gondviselője Keszthelyen lévő munkahellyel rendelkezik.

(3) A nyári tábort nem veheti(k) igénybe a gyermekgondozási segélyen, illetve a gyermekgondozási díjon otthon tartózkodó szülő esetében az idősebb testvér(ek).

(4) Az Önkormányzat a nyári napközis tábort az Önkormányzat tulajdonában álló Keszthely, Entz Géza sétányon lévő (3835/1. hrsz.) ingatlanban a Gazdasági Ellátó Szervezet (Keszthely, Kísérleti u. 10/A. sz.) útján működteti, a tábort a táborvezető vezeti. A működtető:

a) jóváhagyja a nyári napközis tábor házirendjét,

b) meghatározza a nyári tábor időpontját, időszakát,

c) gondoskodik a működtetés feltételeiről,

d) tájékoztatja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit tárgyév június 5. napjáig a táborok igénybevételének feltételeiről, a táborokban fizetendő térítési díjakról, azok befizetésének módjáról,

e) gondoskodik a napi étkeztetés biztosításáról,

f)10 gondoskodik a térítési díj beszedéséről,

g) nyilvántartást vezet az igénybevevő személyről.

(5) A nyári napközis tábor maximális gyermeklétszáma: 60 fő.

(6) A Család- és Gyermekjóléti Központ a nyári napközis tábor időtartama alatt naponta 1 fő szociális munkás végzettségű szakmai felügyelőt biztosít, továbbá heti 1 nap időtartamban foglalkozásokat szervez a gyermekek számára.

(7) A működtető a Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése terhére a nyári napközis táborban munkát vállaló gyógy- vagy fejlesztő pedagógust megbízási szerződés alapján foglalkoztatja. A megbízási szerződést a Gazdasági Ellátó Szervezet Vezetője köti meg a dolgozóval.

(8)11 A nyári napközis táborban az étkeztetés térítési díjára és a kedvezményekre a Gyvt. gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(9)12

(10) A működtető Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelete gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg az étkezetés térítési díját.

(11) A nyári napközis tábor étkeztetési térítési díját a Gazdasági Ellátó Szervezet szedi be, amelyet a gyermek törvényes képviselőjének az igénybevétel megkezdését megelőzően kell a házipénztárba befizetni.

(12) Ha az igénylő az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradását a tábor vezetőjénél, távolléte eseten az általa megbízott alkalmazott személynél – reggel 9.00 óráig - kell jelezni. A bejelentést követő naptól az igénylő mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól.

IV. RÉSZ

A TÉRÍTÉSI DÍJAK

9. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjakat, a térítési díjak csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza.

10. § Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi és erről tájékoztatja a polgármestert.

TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY

11. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V. 1.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/2000. (IV. 1.), 4/2001. (II. 29.), 4/2003. (III. 3.), 29/2003. (XI .3.), 7/2004. (II. 27.), 23/2004. (VI. 25.), 8/2005. (II. 28.), 23/2005. (VI. 30.), 9/2006. (II. 23.), 50/2007. (XII. 21.), 5/2008. (II. 01.), 12/2009. (III. 30.) és 48/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény végrehajtásáról szóló 19/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a,

b) Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII. 1.) rendelet és egyes rendeletek módosításáról szóló 25/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 25. §-, 26. §-, 27. §- és 28. §-a

c)

(5) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. melléklet

2. melléklet

1

A bevezető a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. §-t a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (3) bekezdését a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

7

A 6. § (4) bekezdését a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

8

A 6/A. §-t a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

9

A 8. § a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8/A. § (4) bekezdés f) pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8/A. § (8) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8/A. § (9) bekezdését a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.