Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

1. ÉTKEZTETÉS 2022

Tervezett ellátotti létszám:
Tervezett működési költség:
Ellátotti adagszám:
Állami támogatás összege:

1 adagra jutó önköltség:
1 adagra jutó állami támogatás:

80 fő
23.801,- eFt
19.920 adag
6.532,- eFt/ fő/ év

1.445,- Ft/adag
328,- Ft/adag

Megállapított intézményi térítési díj:

800,- Ft/ nap /adag

Megállapított intézményi térítési díj szállítással:


985,- Ft/ nap/ adag

Díjmentesség:

Jövedelemmel nem rendelkezők részére

2. A szociális étkeztetés személyi térítési díjának csökkentési rendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

3. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 2022

3.1. kiszállításra fordított költség: 4.652,- eFt

3.2. adagszám: 17.430 adag

3.3. Szállítás intézményi térítési díj (tényleges): (4.651.711,- Ft : 17.430 adagszámmal = 267,- Ft) 267,- Ft/nap/adag

4. Megállapított intézményi térítési díj: 185,- Ft/adag

5. Étkezési és szállítási díj: 800 +185 = 985,- Ft/ nap/ adag

6. A megállapított térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.”

2. melléklet

2. melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéért fizetendő térítési díjak, a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai

1. Házi segítségnyújtás:

1.1. Az intézményi térítési díj 2022-ben: 1.255,- Ft.

Jövedelem sávok (Ft)

Személyi
gondozás
óradíja
Ft

Szociális segítés
óradíja
Ft

1 – 55.000

80

80

55.001-70.000

160

160

70.001- 85.000

180

180

85.001 - 100.000

330

330

100.001 – 115.000

350

350

115.001 - 130.000

490

490

130.001 - 145.000

510

510

145.001 – 160.000

630

630

160.001 – 175.000

660

660

175.001 – 190.000

670

670

190.001 - felett

710

710

1.2. Jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

2.1. Intézményi térítési díj 2022-ben nem változik:

2.1.1. a szociálisan rászorultak esetében a személyi térítési díj: 80,- Ft/nap

2.1.2. szociálisan nem rászorultak esetében a személyi térítési díj: 255,- Ft/nap.

Jövedelem sávok (Ft)

Gondozási díj
Ft/nap

1 – 85.000

40

85.001 – 115.000

45

115.001- 145.000

60

145.001 - 175.000

70

175.001 felett

80

2.2. .Jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes.

3. Családsegítés: A családsegítést térítésmentesen kell biztosítani.”

3. melléklet

3. melléklet
IDŐSEK KLUBJA 2022

Tervezett működési költség:
Tervezett ellátotti létszám:
Egy ellátottra jutó költség:
Állami támogatás :

1 ellátottra jutó költség:
1 ellátottra jutó állami támogatás:


Javasolt intézményi térítési díj:

15.715,- eFt
21 fő
748,- e Ft/év
6.736,- eFt/fő/év

3.005,- Ft/nap
1.288,- Ft/nap


30,- Ft/fő/nap

1. Az Idősek Klubja személyi térítési díjának csökkentési rendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

2. Az Idősek Klubja térítési díja mentes az ÁFA alól.”

4. melléklet

4. melléklet
Étkeztetés és Idősek Klubja személyi térítési díjának CSÖKKENTÉSI RENDSZERE 2022

1. Szociális étkezés térítési díj táblázat

Ellátási forma

Étkezési térítési díj a nyugdíjminimum %-ban

0,- Ft
-
28.500,- Ft-ig

28.505,- Ft
-
42.750,- Ft-ig

42.755,- Ft
-
57.000,- Ft-ig

57.005,- Ft
-
85.500,- Ft-ig

85.505,- Ft –
99.750,- Ft-ig

99.755,- Ft -


Étkezés

0,- Ft

200,- Ft

300,- Ft

575,- Ft

675,- Ft

800,- Ft

Szállítás

0,- Ft

85,- Ft

120,- Ft

160,- Ft

180,- Ft

185,- Ft

Étkezés szállítással

0,- Ft

285,- Ft

420,- Ft

735,- Ft

855,- Ft

985,- Ft

2. Idősek Klubja tartózkodási díj, étkezés nélkül

Jövedelem Ft/hó

Térítési díj Ft/nap

1

28.500,- Ft alatt

0,- Ft

2

28.505,- Ft - 42.750,- Ft

10,- Ft

3

42.755,- Ft – 71.250,- Ft

15,- Ft

4

71.255,- Ft – 99.750,- Ft

20,- Ft

5

99.755,- Ft -

30,- Ft

5. melléklet

5. melléklet
IDŐSEK OTTHONA 2022

Az Szt 68. § -ában meghatározottak ellátása

Ellátottak száma:

2022. évi tervezett működési költség
Állami támogatás:

1 ellátottra jutó napi költség:
270.865,- eFt : 70 fő: 365 nap = 10.601+627,- Ft.=11.228,- Ft

1 ellátottra jutó állami támogatás:

70 fő

276.131,- eFt/év
183.402,- eFt/év

11.228,- Ft/nap


7.178,- Ft/nap

Szolgáltatási önköltség:

Megállapított napi térítési díj:
A megállapított térítési díj mentes az ÁFA alól.

4.050,- Ft/nap/fő

3.500,- Ft/nap/fő

6. melléklet

6. melléklet
Gyermekintézményekben fizetendő napi étkezési térítési díjak az 1997. évi XXXI. törvény 147. § alapján

Intézmény megnevezése

A fizetendő napi étkezési
térítési díj

Bölcsőde
Ellátottak száma:

Éves összes költség:
1 ellátottra jutó tényleges évi költség:
125.672.000:72 = 1.745.444 Ft

1 napra jutó költség: 1.745.444,- Ft : 230 nap:72 fő

Állami támogatás összege:
Napi állami támogatás összege: 88.723.000: 230 nap: 72


Önköltség és az állami finanszírozás különbözete:
125.672.000,- Ft – 88.723.000,- Ft

Intézményi térítési díj/nap:
7.589,- Ft – 5358,- Ft

Gondozás napi intézményi térítési díja:


Bölcsődei étkezési intézményi térítési díj:
(502,- Ft x 27%= 502+135,- Ft= 637,- Ft)
A fizetendő napi étkezési térítési díj az ÁFÁ-t tartalmazza.


72 fő

125.672,- eFt.
1.745.444,- Ft/fő/év


7.589,- Ft/fő/nap

88.723.000,- Ft
5.358,- Ft/nap/fő36.949.000,- Ft/hó


2.231,- Ft/fő/nap


2.231,- Ft


637,- Ft/nap

1. A játszócsoport és gyermekfelügyelet szolgáltatásaiért fizetendő óradíj megállapítása

1.1. Az óradíj a 2022. évi tervezett bérköltségek /és járulékai/ alapján megállapított egy munkaórára eső díja.

2022. évi bérköltség és járulékai:

115.026,- eFt

Dolgozói létszám

19 fő

Éves teljesített munkaórák száma
/19 fő x 173 ó x 12 hó/


39.444 óra

Óradíj:

2.916,- Ft/ óra

Javasolt óradíj (áfa mentes)

350,- Ft/ óra

1.2. Gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés

Nettó ár

Bruttó ár

Óvoda (3 x-i étkezés)

502,- Ft

637,- Ft

Óvodai (3x-i diétás étkezés)

940,- Ft

1.194,- Ft

Általános iskola napközi

(3x-i étkezés) 7-10 éves

681,- Ft

865,- Ft

(csak ebéd) 7-10 éves

421,- Ft

535,- Ft

(3x-i étkezés) 11-14 éves

681,- Ft

865,- Ft

(csak ebéd) 11-14 éves

421,- Ft

535,- Ft

Általános iskolai napközi Diétás étkeztetés

(3x-i étkezés) 7-10 éves

1071,- Ft

1.360,- Ft

(csak ebéd) 7-10 éves

280,- Ft

356,- Ft

(3x-i étkezés) 11-14 éves

1071,- Ft

1.360,- Ft

(csak ebéd) 11-14 éves

280,- Ft

356,-. Ft

Kollégiumok
- középiskola
(3 x-i étkezés)
(csak ebéd)


1015,- Ft

448,- Ft.


1290,- Ft

569,- Ft

7. melléklet

7. melléklet
Bölcsődei gondozás személyi térítési díja CSÖKKENTÉSI RENDSZERE 2022

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Gondozási díj összege (Ft/nap)

33.000,- Ft alatt

0

33.005 – 37.000 Ft

50,- Ft

37.005 – 41.000 Ft

100,- Ft

41.005 – 46.000 Ft

150,- Ft

46.005 – 50.000 Ft

200,- Ft

50.005 – 54.000 Ft

250,- Ft

54.005 – 59.000 Ft

300,- Ft

59.005 – 63.000 Ft

350,- Ft

63.005 – 68.000 Ft

400,- Ft

68.005 – 72.000 Ft

450,- Ft

72.005 Ft felett

500,- Ft