Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 29 - 2022. 07. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.29.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 4.863.990 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.041.153 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-negyvenegymillió-százötvenháromezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.980.931 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.041.153 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-negyvenegymillió-százötvenháromezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 4.228.166 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.706.004 eFt,

c) működési hiány: 477.838 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 635.824 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.274.927 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.639.103 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 1.888.841 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 2.975.149 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.080.885 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.900.046 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.041.153 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 537.955 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 42.114 eFt. Az általános tartalékból 32.460 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.154 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 495.841 eFt. A céltartalékból 12.403 eFt működési, 483.438 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 436.343 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.971 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.082 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.850 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 20.000 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)-b) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor. (5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2022. május 21-áig, és 2022. augusztus 20-áig, 2022. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2023. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

11. melléklet

9. melléklet

14. melléklet

10. melléklet

17. melléklet